DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

novnom naredbom c. kr. ministarstva za poljodjeLstvo od 27. srpnja 1883.
opet na široj podlozi preustrojeni, dobivši naslov „šumarsko-tehnicko osoblje
političke uprave."


U Ugarskoj je takođjer istodobno sa novim šumskim zakonom, koji je g.
1879, zakonskim Slankom XXXI. u kriepost stupio, u život privedena posebna
šumarsko tehnička uredba t. zv, kr, šumarska nadzornictva, koja su od političkih
oblastih posve neodvisna i podredjena neposredno kr. ministarstvu za
poljodjelstvo.


U Hrvatskoj i Slavoniji osjećala se je isto tako danomice sve to veća
potreba, da se šumarsko-tehnička služba sustavno uredi.


Predležeća zakonska osnova „o uredjenju šumarsko-tehnicke
službe kod političke uprave u kralj evinah Hrvatskoj i Slavoniji´^
ide za tim, da se udovolji toj potrebi.


Prema ;sadržaju ove zakonske osnove, oslanjajuće se o šumski zakon,
koji sada vriedi u Hrvatskoj i Slavoniji i kojim je nadzor nad svimi sumarni
izručen političkim oblastim, dodieljuju se političkim oblastim svih trijuh molbah
šumarski tehničari.


Ovaj sustav organizacije šumarske službe kod političke uprave prilagodjen
e prema tomu onomu sustavu, koji je uvedea u zemljah zastupanih u carevinskom
vieću, a morao se je za Hrvatsku i Slavoniju s toga poprimiti, jer
neima dovoljno akademički naobraženoga šumarskoga osoblja, da se u ovih
kraljevinah ustroji samostalna šumarsko-tehuička uredba, te s toga i što dosada
postojeća organizacija upravne službe u zemlji, odnosno postojeće okolnosti
glede stručnog gospodarenja u urbarskih šamah nuždno zahtievaju ovakovo
uredjenje šumarsko-tehničke službe.


Stručno gospodarenje u urbarskih šumah uređjeno je naime privremenom
naredbom kr. zemaljske vlade od 4. ožujka 1871. br. 2144


Po ovoj naredbi rukovode gospodarenje u tih šumah kr. županijske oblasti
po svojih županijskih nadšumarih, dočim su posjednici urbarskih šumah prema
obsegu svojih šumah obvezani, da si posebice ili u zajednici za stručnu upravu
postave obćinske šumare.


Ta okolnost, da rukovodstvo gospodarenja leži u rukuh županijskih oblastih
zahtjevala je, da se medju ovimi obćinskimi šumari i političkim! oblasti, iraenito
onirai prve molbe uzpostavi neka bliža službena sveza. A jer se je ovo
moglo samo tako polučiti, da obćinski šumari imaju svoje sjedište kod dotične
kotarske oblasti, to su oni već od godine 1886. zaista i dodieljeni kotarskim
oblastim kao t. zv. kotarski šumari.


Obzirom pako na okolnost, da ovi kotarski šumari poznavaju ne samo
postojeće šumarske odnošaje svoga kotara i službovanje kod prvomolbenih političkih
oblastih, nego su još napose i upućeni, kako valja gospodariti u šumah
urbarskih, moralo se je za sastavljanja ove zakonske osnove pomisliti na to,
da se preuzmu u zemaljsku službu, u koliko su inače za to osposobljeni.