DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Predsjednik: Ima li, visoki sabore, tko kakve priasjetbe proti ovomu
zapisniku ?
(NemaO
Primjetbe nema, zapisnik se verificira.
Preuzv. g. ban priobćuje, da je Nj. c. i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo
izrazititi previšnju zahvalu na čestitci sabora, podnesenoj povodom
vjenčanja Nj, ce. i kr. visosti nadvojvode Josipa Augusta sa Njezinom visosti
bavarskom princesom x4ugutom.
Uzima se homagijalnira poklonstvom na znanje.
Drugih podnesakah nema.
Prelazi se na dnevni red,
Rieč ima g. izvjestitelj.
Izvjestitelj dr. Šandor Egersdorfer: Visoki sabore! Meni kao izvjestitelju
donekle je, kad završujem ovu debatu, otegoćen položaj zato, jer bi morao
oprovrći one stvarne proturazloge, koji su protivnici osnove iznieli proti njoj.
Ja bi sa stvarnih razlogah morao opetovano zagovarati osuovu i moliti
vis, sabor, da ju prihvati.
U tom pogledu sam tim otegoćen, što su gospoda, koja su riec uzela
sdruge strane ove vis. kuće proti osnovi, jako malo stvarnih razlogah proti
njoj iznieli. Jedini je g. zast. sisački nekoliko tih razlogah iznio, a meni se
čini, kao što je to već i preuzv. g. ban spomenuo, da su ti razlozi samo neki
nuzgređni korolar one njegove temeljne misli i onog temeljnog izhodišta s kojega
proizilaze gospoda sa protivne strane ove visoke kuće, prosudjujući svaki
naš rad i svaku zakonsku osnovu, koju iznašamo pred vis. kuću.
On kaže dvoje: prvo, da je ta osnava preuranjena, a još nije stanje
stvari u našoj domovini dovoljno izpitano, tako, da nema dovoljnog materijala
za izaći sada pred sabor. već s takovom organizatornom osnovom; a drugo, da
je ta organizacija preskupa.
Da dokaže, da je ta osnova preuranjena, da je ta osnova donesena, a
da još nije dovoljno materijala sakupljeno, on kaže, da bi stavio pet pitanja i
da bi išao najprije odgovoriti na tih pet pitanjah, a tekar kad bi dobio odgovore,
da bi donio osnovu
Ta pitanja bi bila sliedeća: prvo, da li je onaj kvantum šumah, koji se
nalazi u našoj domovini, potreban; drugo, da li je prevelik; onda, da li je
premalen; za tim, kohko tla bi se u Hrvatskoj absokitno moralo šumama nasaditi;
a peto, koliko ima tla, na kojemu ima šumah, a bolje bi bilo, da se
izmiene drugom kulturom.
Valjda je g zast. sisačkom pred očima lebdio jedan veliki vojskovodja,
koji je tri momenta izticao, koji su potrebni za rat, na ime: novac, nove i
novac; a držeći se on još većim vojskovodjom, on je pet putah isto rekao, tri
puta mu je bilo premalo. U svim njegovim pitanjima sadržano je naime samo
ono prvo, da li je kvantum šumah, koje se nalaze u našoj domovini, potreban;
jer naravno, kad odgovorimo na to, moramo implicite odgovoriti, da li je prevelik,
odnosno, da li je premalen, da li jih mora više ili da H jih mora manje biti.