DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Obrazloženje


k osnovi zakona, kojim se ured] uj e šun^arsko-tehnifeka služba
kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


Šumarskim zakonom od 3. prosinca 1852., koji je carskim patentom od


24. lipnja 1857. u gradjanskom dielu Hrvatske i Slavonije zadobio knepost od
1. siefinja 1858., a u hrv.-slav. Vojnoj Krajini uveden s nekimi promjenami 3.
velja&e 1860., stavljeno bje gospodarenje svimi sumarni u obće pod nadzor
političkih oblastih.
Površina, što no ju šume u ovih kraljevicah zapremaju, jest razmjerno
velika, jer ju ide od sveukupne povrMne zemlje od 7,391.052 jutaiah povr
šina od 2,666.265 jutarah, dakle 37-07o/o.


Od ove šumske površine pripada:


1. privatnomu posjedu 740.135 jut. ili 27-7´^/o,
2. imovnim obćinam 719.053 jut. ili 27*^/0,
3. gradovom, trgovištam i obćinam 577.346 jut. ili 21*0*^/0,
4. državnom eraru 544.281 jut. ili 20´4**/o, i
5. svećenstvu 85-560 jut. ili S^^´/o.
Šume imovnih obćinah, gradovah, trgovištah i obćinab izručene su posebnimi
zakoni javnoj upravi, ili stoje u smislu šumskoga zakona pod osobitim
javnim nadzorom.


Političkim oblastim u Hrvatskoj i Slavoniji namienjena je s toga´ vrlo
Tažna zadaća, jer ne samo da im je uspješno sudjelovati kod unapredjenja
šumarstva i nastojati oko uzdržavanja i racionalnog gojenja svimi šumami u
obće, u ukupnoj površini od 2.666.265 jut., već im još napose u šumah navedenih
pod točkom 2. i 3. valja upravljati i rukovoditi stručno gospodarenje,
odnosno vršiti javni nadzor, a šume te same zapremaju površinu od 1,296.399 jut.


Ako li uvažimo, da političke oblasti za obavljanje poslovah, tičućih se
šumskoga redarstva i nadziranja šumah, nisu imale do danas nikakovih šumarskih
organah, a da su za rukovodjenje šumskoga gospodarstva razpolagale
samo nedostatnim brojem šumarskih silah, posve je razumljivo, da one nisu
niti mogle u onoj mjeri i tako uspješno, kako je željeti bilo, zadovoljivati svim
zadaćam, koje su im bile opredieljene šumskim zakonom.


A da političke oblasti trebaju za izvršivanje i provadjanje propisah šumskoga
zakona stručnoga savjeta i šumsko-redarstvenoga osoblja 0 tom se podvojiti
nemože, jer se uspješnom riešavanju spomenutih zadaćah svakako hoće
ppznavanje šumarske nauke.


U tom pogledu učinjen bje u našoj monarkiji prvi korak u zemljah, zastupanih
u carevinskom vieću, gdje je ces. kr. ministarstvo za poljodjelstvo
sporazumno sa ces. kr, ministarstvom za unutarnje poslove još godine 1873.
izdalo naredbu od 3. srpnja broj 6953., kojom su političkim oblastim za točnije
provadjanje šumskoga zakona dodieljeui šumarsko4ehnički organi, koji su po