DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 54


ja imao za pet gođinah predložiti, košto je danas. Ako hoće da bude iskren,
mora priznati, da bi on i iza pet godlnah, kad bi ja došao s istom zak. osnovom
ili s još mnogo boljom, da bi ju on isto tako zabacio, kao i danas. Budućje
tomu^ako, to je onda svejedno, što ću čekati pet godinah, kad moram računati
s tim, da će gosp. zastupnik biti proti toj i proti svakoj drugoj zak. osnovi.
Danas pak, kad ju odmah danas predlažem, barem sam prije preko te nevolje
i mogu bolje raditi nego onda, kad odgadjam, buduć znam, da će ju gosp.
zastupnik i za 5 godina zabaciti. Tu bi imao samo jednu brigu više, jer bi još
imao evo i šumarsku upravu organizirati, a g. zast. Folnegović je proti njoj.
Sada pako gotova je i mogu drugi posao izradjivati. Zato i s ovog razloga
moram odbiti predlog ili misao g. zastupnika, — jer on u obće neće da praktične
predloge stavlja u saboru i jer predloga nije ni izneo. Tako bar moram
zaključivati iz onoga, što je govorio, jer zadnji dio njegovog govora bavio se
je lib političkim! pitanji i napram tomu sam svoje stanovište označio. U obće
je to stanovište g. zastupnika prama svakoj zak. osnovi, jer mu to namiče
njegovo političko mišljenje, da svaki naš rad odbija, pak i rad takav, koji
imade obiležje dobrog rada. Dapače, što je naš rad bolji, kako sam već u početku
kazao, tim više mora on biti proti njemu. Ako ja sa svoje strane neću da
kažem, da je taj naš rad, koj je u tu zak. osnovu uložen, baš najbolji, to


svakako držim, da je dobar i u to ime preporučam vis. kući na prihvat ovu
zak. osnovu. (Burni Živio! na desnici.)


Predsjednik: Pošto se nitko više nije prijavio za riec


Zast. dr. Josip Frank: Molim.


Predsjednik: Niste se prijavili za rieč; ali ako hoćete, izvolite se s nekoliko
riečih izjaviti.
Zast. đr. Josip Frank: Visoki sabore! Dozvolite mi, da reflektiram s nekoliko
riečih na dulji govor Njegove preuzvišenosti. Njegova preuzvišenost prigovara
govoru mojeg druga g. zast. Folnegovića s razloga, što taj govor nije
stvarnijeg sadržaja, što se ne bavi tako ozbiljno sa samim predmetom, koji je
na dnevnom redu, tvrdeć, da je čitavi onaj stvarni dio, da su tri četvrtine njegovog
govora samo kao neki prolog, dočim težište toga govora da leži samo u
posljednjem dielu govora. Nu ja mislim, da ovaj nazor njegove preuzvišenosti
baš nestoji. Pruuzvišeni g. ban podjeljuje nam neku ulogu, kako da imademo
raditi, a mislim, da sasma krivo shvaća zadaću opozicije i zadaću svoje stranke.
Vladina stranka, odnosno većina parlamentarnog tiela, imade stvarno raditi,
ona imde svoj položaj, svoju većinu i mogućnost ^svoju, da nešto stvori, upotrebiti,
da koristno radi na zemlju. To bi ona morala učiniti. Kako ona tu
zadaću izvršuje, kako ona udovoljuje toj dužnosti o tom sada neću govoriti,
jer mi uviek taj rad razbistrujemo po mogućnosti, a bit će još prilike, da o
tom govorimo. Taj se rad u ostalom karakterizira već sam od sebe, pa netreba
više s naše strane kritike. Narod smatra, daje taj rad na takvom nivou,
da nepodnosi nikakve kritike.