DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 49 —


nikakve kontrole nad tora bogatom imovinom, a u ovoj se osnovi 1 o drugom
neradi, nego kako da se uredi kontrola nad ovim imetkom i ništa drugo. Osoulju
današnjem, koje imademo kod vlade i županijah, obilježuje se sustavno položaj
i njihovi zadatci, a više toga u tom zakonu tako rekuć niti nema. Ja mislim,
kad će biti sustavno opredieljen njihov djelokrug, da će moći mnogo bolje izvršivati
nadzor nad sumarni, nego li su to dosada mogli činiti. Stoga nije opravdana
bojazan u tom pogledu, koju je naveo g. zastupnik, košto nije opravdano
s njegove strane, da se sa mnogo gledištah boji ove nove uredbe.


Gosp, zastupnik boji se kontrole sa trane šumarskih tehnićarah, koju
vršiti imadu s obzirom na vlastelinstva; ali nema pravo, jer na vlastelinstva ovi
činovnici nemaju nikakvog upliva. Vlastelini i privatni posjednici spadaju pod
udar stanovitih odredbah šumskog zakona. Privatni posjednici šumah nepodpadaju
pod kontrolu šumskih tehničarah u nikakvom drugom slučaju, nego u
tom, kad se radi o absolute šumskom tlu, gdje se moraju šume održati u interesu
klimatičkih odnošajah, u drugom slučaju nikada nema šumarski tehničar
kontrole naprama privatnim vlastnikom šumah. Gak mislim, da se je u
tom pogledu slobodi privatnih posjeđnikah šumah i odviše pogodovalo, jer su
klimastički interesi obćenite naravi. Vrieđno bi bilo, da se taj obći interes,
koji se daje šumskom gospodarstvu, dalje uzčuva, a može se uzčuvati i putem
veće kontrole nad šumskom imovinom privatnikah. Gosp. se zastupnik boji te
kontrole sa obzirom na vlasteline i zato, jer je to osoblje slabo plaćeno, pa će
se dati podmititi. Na čast g. zastupniku, kad on o jednom čitavom stališu tako
sudi. To je vrlo žalostno, ali nije žalostno toliko po taj stališ, koliko po njegovo
to mišljenje. (Vel. župan Kovačević: Samo su oni poštenjaci). Istina, ima
iznimno Ijudih, koji su na takvom slabom moralnom putu, ali da cieli šumarski
stališ stoji na takvoj moralnoj podlozi, to je vrlo žalostno, da se je s ove strane
vis. kuće iztaknulo. (Zast. Folnegović: Ja nisam rekao, da jest tako, nego da
će možda biti.) Nije dakle danas, ali g. zastupnik misli, da će biti. Ja mislim,
ako je bilo prije, da će od sele mnogo manje biti, jer ako plaća tih Ijudih
ima upliva na moral tih Ijudih, to će jim biti sada pozicija bolja nego dosele,
jer su im plaće veće odmjerene, nego su je do danas imali.


Gosp. se zastupnik boji i sa gledišta šumah imovnih obćinah, po njegovom
mnienju imadu iste dovoljne garacije u dosadašnjih naredbah. Gosp. zastupnik
ima tuj na umu imovne obćine krajiške.


Nad imovnimi obćinami u Krajini ne imaju ovi Činovnici nikakvog upliva,
jer šume tih imovnih obćinah nespadaju pod udar i kontrolu vanjskih tih činovnikah.
Badava je g. zastupnik korteširao kod vlastelinah, a badava je korteširao
i kod krajiških imovnih obćinah, jer nad ovimi šumami neće imati kontrole
ovi činovnici. Zato je prešao preko gradskih obćinah samo onako, znajuć,
da niti nad njimi nemaju kontrole ovi činovnici, a onda se zauzeo za urbarske
šume, za koje veli, da su posjednici urbarskih šumah ljudi, koji su osudjeni
na to, da proklinju tu svoju imovinu. Možebit ima takovih ljudi, koji se žalo


4
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 50     <-- 50 -->        PDF

50


na tu svoju urbarsku imovinu. - Ali zašto? Zatojer usljed pomanjkanja svake
kontrole nestalo je šumah, a danas se ipak moraja skrbiti i za plaćanje po^
reza za tu imovinu i za uzdržavanje uprave, koju imadu i danas bez da imadu
kakvu korist od tih Šumah. Takovih žalostnih odnošajah imade, ali to samo
zato, jer nije bilo kontrole nad tom imovinom, pak zato danas osjećaju samo
nevolju te svoje imovine. Gosp. zastupnik nadalje misli, da jim se prekasno
doznačuje gorivo drvo i da imadu drugih neprilikah kod ove šumske imovine.
Jest, to je tako i baš zato nastojimo, da odraognemo toj nevolji, a mislim, kad
budemo imali stalno i obskrbljeno osoblje, da ćemo imati više garancija kod
kontrole, nego li danas, kad imademo samo najmijeno, da vodi brigu oko urbarskih
šumah.


Što se tiče dtžavnog erara, tu misli g. zastupnik, da se valja smješiti
nad tim zakonom. Ja neznam zašto bi se smje šio, buduć neće imati povoda
smješiti se, jer neće doći ta uprava do toga, da nadzire državnih šumah upravu
tim načinom, da ga primora na kojekakve zahtjeve šumskog gospodarstva i to
zato ne, što je uprava drž. šumah udešena tako, da nebtreba niti pomisliti,
da bi policajna oblast imala što odredjivati, zato, jer se nije izvršilo ono. što
šumski zakon nalaže. Dakle tu će biti drž. erar onaj posjednik, komu taj zakon
neće biti na putu, a ja želim, da svaki drugi gospodar uredi svoje´šumsko
gospodarstvo onako, kako drž. erar, pa se nijedan neće trebati bojati te kontrole.
Istina, da mnogim ta kontrola neće biti po volji, jer bi rado po domaći
kojekako gospodariti; ti će se dakako žacati te kontrole. Ja dvojim, da će
svećenički stališ ovako shvatiti stvar, kako to g. zastupnik veli, jer se nadam
od uprave dobarah svećeničkoga stahša, da će ona u prvom redu već u interesu
dobroga primjera nastojati udesiti gospodarstvo šumsko tako , da neće
imati prilike policajna šumska uprava u tom pogledu ništa uticati. Neće se
dakle niti ovi imati prilike bojati, kao što niti šumski erar, samo ako udese
šumsko gospodarstvo, kako treba. Tako bi pomalo mogao nastati momenat taj,
da i netreba ove kontrole. Istina, ja bi od srđca želio, da gospodarstvo sa
šumskom imovinom bude tako udešeno, da netreba tih organah. To bi bilo
bez dvojbe najpovoljnije, jer koliko bi prištedili u budgetu? Nu obratno danas
stoji ova stvar. Baš zato što ima mnogo šumskih posjednikah svih vrstah, koji
neznaju ili koji neće gospodariti, kako to razumno gospodarstvo za trajno uzdržavanje
šumah iziskuje, to nepreostaje drugo, nego da se zemaljska uprava
pobrine za organe, koji imadu da se brinu za velevažne interese, koji se označuju
sami po sebi, kad se kaže, koliko imade šumske površine u ovoj zemlji,
i kako šume upiivaju na klimatičke i zdravstvene odnošaje koje zemlje.


Gosp. se zastupnik nebi radovao ovoj osnovi niti kao šumar, jer nebi bio
dovoljno plaćen, i neznam, koju još drugu bojazan ima za te šumare. Ja mislim,
da upravo šumari imadu dosta povoda zadovoljni biti, kad se njihov položaj
napokon jednim zakonom uredjuje, što do sada nije bilo, kad se stališu njihovom
upravo vrlo pogodjuje i kad se baš u ovoj zak. osnovi i moralno i
znanjem dižu usljed toga, Što su preduvjeti postavljanja njihova u službu
podignuti