DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— Sida
se od svih ostalih službenikah i od upravnikah i od ostalih tehnicarah ište


podpuno akademiSko usposobljenje.


K tome dolazi jošte važna okolnost, da bi se prema osnovi stvorile dvie


kategorije šumarskih službenikah, jedni, koji bi zvani bili u kratko vrieme za


premiti najbolja mjesta, dočim bi drugi bili ođsudjeni i kod najuspješnije i naj


revnije službe doživotno čamiti u podredjenom zvanju bez izgleda na bolju


budućnost, pa po tom i ozlovoljeni bez življeg interesa za zanimanje svoje.


S toga nije odbor oklievao iskati od svih organah šumsko-tehničke službe


podpuno akademičko osposobljenje, premda si je svjestan bio, da to podjedno


predpostavlja, da se šumarska nauka u zemlji s temelja reformira. Nu kada


već obrazloženje osnove pod konac kaže, da će kralj, zemalj. vlada oso


bitu pažnju posvetiti i šumarskoj nastavi u zemlji, koja će se prema potrebi


shodno preustrojiti obzirom na više strukovno naobraženje, koje treba šumsko


tehničkom osoblju, da bude podpuno doraslo riešavanju toli važnih, obsežnih i


mnogovrstnih zadaćah šumarsko-tehaičke službe političke uprave, to je odbor


mislio, da treba samo ustanoviti primjerno prelazno doba, unutar kojeg bi se


ovo preustrojstvo šumarske pođuke provesti moglo, a da može mirnom dušom


od svih šumarsko-tehničkih službenikah višje naobraženje iškati. Ovo prelazno


doba mislio je uzakoniti u novom §. 14., docim je prema izloženim načelom §. 6.


shodno preradio.


Prema tome imale bi od prve alineje §-a 6. izostati posljednje dvie rieči:
„te mora* zatim ciela druga, treća i četvrta alineja tog §-a, pa bi se umjesto
toga imalo uvrstiti: „imenito mora dotična osoba dokazati, da;je kao redoviti
slušatelj polučila podpunu akademičku naobrazbu, te nakon dvogodišnje šumarske
prakse položila državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.


Osobe, koje žele polučiti mjesto, s kojim je skopčan VI., VIL, VIII. ili


IX. činovnički razred, moraju povrh toga izkazati, da su najmanje osam godinah
bile u praktičnoj šumarskoj službi".
Novi §. 14. pako imao bi glasiti:
„Za vremena od deset godinah, računajać od krieposti ovoga zakona,
imati će onaj, koji želi polučiti službu u X. ili nižem činovnom razredu, dokazati,
da je barem svršio nauke na kojem srednjem šumarskom učilištu, te položio
nakon dvogodišnje vježbe državni izpit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva".


Uslied toga imali bi nositi §§. 14., la., 16, i 17. unapred brojke 15.,
16., 17. i 18.
Ovo su najvažnije promjene, koje je odbor preduzeo na predležećoj zakonskoj
osnovi.


Sve ostale promjene podredjene su više naravi, pa naskroz takove, koje
se same sobom obrazlažu tako, da jih netreba u ovom izvješću potanje obrazlagati.
Jesu pako sliedeće :


Rieči: „Osnova zakona" u naslovu imadu se promienitiu: "Zakon od..."