DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

29


Visoki sabore!


Stanovište, koje zakonodavstvo ovih krajevali kod uređjenja šumarskotehničke
službe zauzimati imade, razlikuje se donekle od stanovišta drugih
zemaljah u tom pitanju. Razlika ta uvjetovana je državopravnim položajem ovih
kraljevinah, usljed kojeg spada obavljanje po^alah, tičućih se šumskoga redarstva
i nadziranja šumah u sferu autonomnog djelokruga ovih kraljevinah, docim
su zajedničke oblasti zvane, da vode šumsko gospodarstvo u državnih šumah.


U drugih zemljah obstoje redovito jedni te isti organi, toli za vodjenje
šumskog gospodarstva u državnih šumah, koli za obavljanje agendah šumsi^og
redarstva i nadzora šumah.


Vrhovnu gospodarstvenu upravu u državnih šumah ili vodi posebno za to
opredieljeno ministarstvo za poljodielstvo ili ministarstvo tinanaijah, dočim imadu
agende šumskog redsrstva i nadzora šumah resortirati pod ministarstvo unutarnjih
posalah, premda i ovo čisto posebnom ministarstvu za poljodielstvo podpađaju,
U svakom slučaju ali nadleže strukovnim šumarskim organom agende
raznog karaktera, toli agende šumarsko-gospodarstveoe, koli agende šumarskoredarstvene
naravi. Organi autonomne šumarsko-tehničke službe jesu mal ne
izključivo organi, koji se šumarskim redarstvom i nadzorom baviti imadu.


Kr. je zem. vlada doduše ovom vis. saboru na ustavno pretresivanje jur
predložila zakonsku osnovu, kojom se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


Ta zakonska osnova odredjuje u §. 9 — kako to iz obrazloženja pređležeče
zakonske osnove proizlazi — da mogu obćine ili zajednice posjednikah
dozvolom kralj, zemaljske vlade stručno gospodarenje u svojih šumah povjeriti
šumarskim tehničarom političke uprave. Kr. zem. vlada vlastna je osim
toga u nekojih slučajevih, koji su točno u toj zakonskoj osnovi navedeni, ureda
radi odrediti, da stručno gospodarenje u takovih šumah preuzmu šumarski tehničari
kotarskih oblastih. Pi-emda je daklem ovom zakonskom osnovom u izgled
stavljeno, da će šumarsko-tehnički organi političke uprave imati i gospodarstvenih
agendah, to je taj djelokrug obzirom na ostale agende tih organah
ipak tako malen, da se može podpunim pravom reći, da će djelokrug šumarskih
tehničarah naše uprave i u budućnosti biti pretežno šumarsko-redarstvene i
nadzorne, a ne gospodarstvene.


Ako si ovu narav djelokruga naših šuraarsko-tehnickih organah predočimo,
tada će nam u brzo i lahko biti odlučit se o ustroju njihovom. Jer ako se i
priznati mora, da je samostalna organizacija šumarsko-tehničkih organah ondje
sasma umjestna, gdje kod tih organah gospodarstvena i redarstvena stran u
nekoj ravnoteži stoji, to se mora isto tako priznati, da se ondje, gdje je redarstvena
stran toli pretežna, organizacija šumarstva uzko prisloniti mora uz
organizaciju zemaljske uprave. Prema tomu je ustrojstvo šumarske uprave već
opredieljeno samim ustrojstvom organizacije zemaljske uprave, pa se mora
kao i ova dieliti na centralnu, županijsku i na kotarsku upravu, što je predle