DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

-21 ~
stvenih osnovah ili programah, a tim, pošto na posjed posebnikah ođpađa samo


27´T^lo šumah, osjegurati obstanak za 12´3^IQ od cjelokupne površine, što ju


šume u zemlji zapremaju.


A kako su i privatne šume poglavito u rukuh veleposjednika!!, koji ta


kodjer konzervativno, a dielomice i po pravilnih gospodarstvenih osnovali valjano


gospodare, slobodno je uztvrditi, da će se poslie, ako se ova osnova prometne


u zakon, racijonalno gospodariti u velikoj većini šumah Hrvatske i Slavonije.


Za uredjenje šumskoga gospodarenja u privatnih šumah doticati će ustanove
šumskoga zakona same posebi, u koliko je upravna vlast u javnom interesu
iz naslova vrhovnog nadzora u obće ovlaštena posizati u prava privatne
naravi.


Samo se uz to hoće dovoljan broj šumarsko-tehničkog osoblja kod političke
uprave, koje će na temelju tehničkih službenih naputakah i provedbene naredbe
jamačno moći spriečavati, da privatni posjednici nezatiru svojih šumah, već da
ih i u granicah zakonom opredieljenih uzdrže i njimi gospodare.


Na temelju ove zakonske osnove moći će se dakle stati na put propadanju
obćinskih i ostalih ovim sličnih šumah, te dotični posjednici ponukati, da
razborito gospodare i tako ne samo šume sačuvaju za budućnost, već i sebi
zajamče stalan potrajan dnhodak.


Obzirom na to, što većina posjednikah šumah, koje su podvrgnute javnomu
nadzoru, ni s daleka neumije cjeniti preveliku obće narodnu važnost
šumah, usvojeno bje u predležećoj zakonskoj osnovi načelo, da se vrhovni
nadzor, koji ide upravnu vlast nad šumami, u obće osnuje na podlozi, da mu
granice razmaknu, te upravnoj vlasti zajamči čim intenzivniji prohibitivni uticaj
na stručnu upravu i gospodarenje u takovih šumah po primjeru uredabah,
koje su u tom pogledu uvedene u susjednoj Ugarskoj i inih naprednih državah.


Odatle, što u ovoj osnovi ima i takvih odredabah, po kojih nad obćinskimi
i ovim sličnimi šumami valia voditi strogi stručni nadzor, smije se punim
pravom očekivati, da će se ukloniti jedna od najvećih manah u sadanjoj obćiuskoj
šumarskoj upravi, koja je spriećavala, te šumsko gospodarenje nije već do
sada moglo krenuti na bolje.


Zakonodavni rad na polju šumarstva, koji je pokrenut zakonskom osnovom,
kojom se uredjuje šumsko-tehnička služba kod političke uprave, te se nastavlja
predležećom zakonskom osnovom, uređjujućom stručnu upravu i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, dovršiti će se u
glavnom zakonskom osnovom o skupnih užitcih, kojom se uredjuju pravni odnošaji
o vlastničtvu i uživanju te upravljanju glede šumah obćinskih ili zajednice
posjednikah, te koja će se doskora predložiti na ustavno pretresivanje-


U br. 12, „na str. 542 Šum. lista" obećali smo, da ćemo na gornje
osnove zakona priobćiti odnoseće se saborske razprave, što evo činimo doslovce
po stenografskih zapisnicih sabora kraljevina Hrv-Slav, i Dalmacije u svrhu,