DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 26 — "
Da se šuma sama očuva od oštećenja, koje se cesto neda popraviti, morala
se je ovlastiti politička oblast, da u takvu slučaju odmah obustavi svaku
sječu u šumah. Obično naime treba manje vremena, da se šuma obori ili poharači,
nego li da se dovrši postupak, koji se vođi redovitim molbenim putem,
pak bi se uz to više putah moglo dogoditi, da se okruje privatna prava
trećih osobah.


Kao prisilno sredstvo doticati će dvokratna obnova globe, da se politička
oblast uzmogne uvjeriti, da li posjednik šume kani ili nekani izpuniti dužnosti
svoje.


Ako unatoč ponovnim globam posjednici šumah nezadovolje svojim dužnostim,
ili ako gospodarenjem svojim zatiru šume, ili ako njihovo šumsko gospodarenje
u obće nebi odgovaralo propisom šumskoga zakona, tad je vlastan
županijski upravni odbor odrediti javni koji organ, da se pod njegovim nadzorom
0 trošku posjednikah šume vodi stručna uprava i gospodarenje u njihovih
šumah, jednom rieči, takove šume valja da se privremeno stave pod politički
sekvestar.


Razumije se samo po sebi, da se posjednikom šumah dozvoliti mora, da
se mogu proti tako tegotnoj odredbi prizvati na zemaljsku vladu, kao što i
to, da se ta odredba dokinuti može pod stanovitim! uvjeti, koji su pobliže
označeni u zakonu samom.


Pošto u postojećem šumskom zakonu neima takovih ustanovah, koje se
odnose na gospodarenje šumah posjedovnih kategorijah, navedenih u §. 13. pod
toč. b) do h), te po kojih bi se ovi posjednici mogli kazniti, ako U u svojih
šumah zatorno gospodare, to se imadu ustanove §§. 13. i 14. ove zakonske
osnove držati nadopunjujućimi ustanovami k šumskom zakonu. A zemaljskoj su
upravi one od prieke potrebe, pošto i u tom, da jih dosele nije bilo u zakonu,
valja tražili uzrok dosadanjemu prekomjernomu uživanju i sječi, te haranju
šumah spomenutih posjedovnih kategorijah.


Da se osjegura provedba ustanovah ove zakonske osnove u stručnom pogledu
odredjuje se u §, 15. da će zemaljska vlada izdati naredbenim putem službene
naputke i tehničke poslovne upute za sve organe, koji će se po ustanovah
ovoga zakona namjestiti ili koji će preuzeti stručnu upravu ih vodjenje šumskoga
gospodarenja.


Ustanove šumskoga zakona neraienjaju se ovom zakonskom osnovom, jer
se njom šumsko zakonarstvo samo nadopunjuje glede gospodarenja u onih
šumah, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, te ostaje u krieposti uredjena
već zakonom nadležnost pohtičkih oblastih glede šumah u obće, iraenito glede
šumskog redarstva.


Samo se po §, 16. dokidaju svi ostali zakoni i naredbe, koje se i kohko
opiru ovim zakonom.


Ovom zakonskom osnovom uvesti će se u svih šumah, osim u šumah privatnoga
posjeda sistematično gosvodarenje na temelju sastavljenih gospodar