DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

^ 24


uprave medju ostalim Bamienjena i zadaća ta, da vode i upravljaju stručno gospodarenje
u šumah, koje stoje pod osobitini javnim nadzorom, odnosno, da se
šumarski tehničari i nadlugari kod političke oblasti prve molbe imaju namjestiti
samo po potrebi. i, -i


Na tu okolnost, da će ova potreba glede namještenja šumarsko-tehmckog
osoblja dielomice visiti o tom, da li i u koliko će zajednice posjednikahšumah
i obćine pristati, da se stručna uprava i gospodarenje u njihovih šuraah povjeri
šumarskim tehničarom, uzeti će se u obzir kad se bude sastavljao proračun.


U savezu s ustanovami ove zakonske osnove, koje se tiču fakultativnoga
preuzimanja stručnoga gospodarenja u šuraah obćinskih i u šuraah zajednice
posjednikah, određjuje se u §. 10., da šumarski tehničari političke uprave
mogu u pojedinih slučajevih, koji su u osnovi samoj točno označeni, obligatorno
preuzeti stručno gospodarenje u takovih šumah.


Takovu odredbu vlastna je izdati samo kr. zemaljska vlada.
Mjere ove služe u obćem izteresu kao nitima ratio proti nemarnim posjednikom
šumah.
Slične ustanove nalaze se i u virtemheržkom zakonu u čl. 9., te u češkom
zakonu od 14. siečnja 1893. u 2. i 3. stavci §. li.


U §. 11. određjuje se, da su dotični posjednici šumah dužni o svom
trošku za čuvanje svojih šumah namjestiti potrebito osposobljeno lugarsko
osoblje, a da je ovo u službenom pogledu neposredno podčinjeno šumarskim
stručnjakom.


Proti samovolji službodavcah pako zaštićuje se ovo lugarsko osoblje tim,
što ga ovaj može ođpustiti samo nakon disciplinarne iztrage, provedene redovitim
molbenim putem.


S druge strane ovlašten je županijski upravni odbor u interesu službe, da
može nesposobno i nevaljano lugarsko osoblje na predlog šumarskog tehničara
političke uprave ođpustiti od službe uz pravo priziva na kr. zemaljsku vladu.


Obje ove ustanove potrebite su sbog nadzora i jer zajamčuju, da će se
moći u službi uzgojiti i uzdržati stručno bolje naobraženo lugarsko osoblje.


Slična je ustanova sadržana u čl. 12. virtemberžkoga zakona.


Do sada navedene ustanove ove zakonske osnove opredieljuju, kako da


se uredi stručno gospodarenje u šumah i na drvljem obraslih pašnjacih posje


dovnih kategorijah, navedenih u §. 1., dočim će se pravni odnošaji o vlastničtvu


i uživanju šumah, te odnošaji administrativne naravi urediti posebnim zakonom,


kako to §. 12. ove zakonske osnove naročito spominje.


U obrazložbi ustanovah § L ove zakonske osnove ve($ se je iztaklo, da


za gospodarenja svih šumah, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, treba


da vriede temeljna načela o potrajnom uživanju i o polučivanju što moguće


veće rente. Ova načela valja takodjer da se protegnu i na šume onih posje


dovnih kategorijah, koje su u §. 13. ove zakonske osnove taksativno označene


i koje, stojeći doduše pod osobitim javnim nadzorom, ipak nisu podvrgnute


neposrednoj i stalnoj gospodarstvenoj kontroli.