DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

23


obćinah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoaiji, ustanovljuje se, da gradovi u po


slovih naravnoga djelokruga ostaju neposrepno podčinjeni kr, zemaljskoj vladi.


Pošto pako gospodarenje u obćinskih šumah svakako spada medju poslove


naravnoga djelokruga, to odredjuje §, 8. predležeće zakonske osnove suglasno


s prije spomenutimi zakonskimi ustanovami, da vrhovni nadzor nad stručnom


upravom i gospodarenjem u šumah gradovali, (koji su u posiovih naravnog dje


lokruga neposredno podčinjeni kr. zemaljskoj vladi) nadalje u šumi Turopoljski


lug, koja je vlastničtvom plemenitoga turopoljskoga komposesorata, vrši nepo


sredno kr. zemaljska vlada


Šuma Turopoljski lug stavlja se pod neposredni nadzor kr. zemaljske


vlade s toga, što plemenita obćina turopoljska od vajkada zauzimlje oseban po


ložaj u upiavi, imajući svoju vlastitu imovinsku upravu, te šaljući svoga ko


meša (župana) kao virilistu u sabor kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.


Sličnim načinom, kao što je to u Virtemberžkoj zakonom odredjeno, a u


Ugarskoj nagodbenim putem provedeno, mogu po §. 9. ove zakonske osnove


obćine i zajednice posjednikah dozvolom kr, zemaljske vlade lakultativnim na


činom povjeriti stručno gospodarenje u svojih šumah šumarskim tehničarom po


litičke uprave prve molbe uz primjerenu odštetu zemaljskomu eraru.


S ove će uredbe po te posjednike šumah poteći razni probitci.


Stručno gospodarenje preći će u ruke najsposobnijega šumarskog osoblja,


pa će se tim zajamčiti to, da će se u njihovih šumah potrajno i valjano gospo


dariti i njihove potrebe trajno podmirivati moći.


Nadalje prištediti će oni na upravnih troškovih, jer će odšteta, koju će


zemlji plaćati biti manjom od onog prinosa, što ga sada plaćaju za upravu


svojih šumah.


Napokon će ovi posjednici šumah posve prištediti onaj trošak, što bi ga
inače morali nositi za mirovine svojih šumarskih činovnikah i obskrbu njihovih
udovah i sirotčadi, pak se tim daje osobita olakšica mnogim siromašnim posjednikom
šumah.


A biti će i za zemaljsku upravu probitačno, da stručno gospodarenje u
ovih šumah preuzmu šumarski tehničari političke uprave.
Tad će naime biti moguće, da se što prije i što bolje uredi šumsko gospodarenje
u obćinskih i ovim sličnih šumah.


Osim toga sniziti će se znatno trošak zemlje za uzdržavanje šumarskotehničkoga
osoblja kod političke uprave prve molbe i sjegurnije polučiti svrha,
da se za buduća vremena osjegura obstanak i racijonalno gospodarenje u obćinskih
šumah.


Sa gledišta narodno-gospodarskog biti će dakle opravdan veći trošak zemlje?
koji će nastati s mirovinah šumarsko-tehničkog osoblja, koje će se usljed toga
većim brojem nego inače namjestiti morati.


Ova zakonska osnova stoji u savezu sa toč. 5. §. 9., a đielomice i sa
§.12. zakonske osnove, kojom se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke
uprave, gdje se uvjetno odredjuje, da je šumarskim tehničarom političke