DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 17 ~
§ 10.


Osim toga može kr. zemaljska vlada u sliedećih slučajevih odrediti, đa
šumarski tehničari kotarskih oblastih preuzoiu voditi stručno gospodarenje u
žumah posjedovnih kategorijah, označenih n §. 1,, neđirajući ipak u ona prava
obćinah, zajednicah ili pojedinih suposjednikah, koja se neopiru šumskomu gospodarenju
i načelom racijonalnoga šumarenja :


a) ako se stručna uprava šumskoga gospodarstva koje obćine ili zajednice
posjednikah neuvede prama §§. 5. i 6. o. z. u roku od pol godine iza što
je ovaj zakon zadobio kriepost, pak i tad, ako se izpražnjeno Jmjesto šumarskoga
stručnjaka ponovno prama gornjim propisom nepopuni iza pol godine;


b) ako gospodarenje sumarni, udešeno po propisu §. 1. o. z., u roku od
jedne godine nakon što zakon ovaj zadobije kriepost, nebude osnovano na odobrenih
gospodarstvenih osnovah, odnosno gospadarstvenih programih;


e) ako u kojoj obćini ili zajednici šumsko gospodarenje, razumjevajući tuj
i fiaancijalnu upravu, nebi odgovaralo propisom šumskoga zakona, gospodarstvene
osnove ili programa ni postojećim ostalim propisom ili ako bi se njim
zatirala šuma.


U svih tih slučajevih biti će odnosne obćine ili zajednice posjednikah
dužne doprinositi zemlji redovito onaj godišnji prinos, što će ga na predlog županijskoga
upravnoga odbora prama obsegu šumskoga zemtjišta odmjeriti kralj,
zemaljska vlada.


§.11.


Posjednici šumah kategorijah ozaačenih u §. 1. o. z. dužni su za čuvanje
svojih šumah namjestiti potrebito prama propisom usposobljeno lugarsko osoblje,
u službenom pogledu neposredno podčinjeno šumarskomu stručnjaku, te pribavljati
0 svom trošku radnike, što ih treba za obavljanje šumskih rađnjah.


Lugarsko osoblje, koje je već namješteno i zaprisegnuto, moći će službodavac
odpustiti od službe samo nakon provedenoga disciphnarnoga postupka,
te na temelju stvorene o tom odluke kr. kotarske oblasti u prvoj, odnosno županijskoga
upravnoga odbora u drugoj molbi Proti potonjoj odluci neima
više priziva.


No županijski upravni odbor vlastan je na predlog šumarskih tehničarah
političke uprave odpustiti lugarsko osoblje, koje se nebi moglo upotrebljivati za
službu. Proti ovakvim odlukam ima priziv kralj, zemaljskoj vladi.


§. 12.
Pravne odnošaje o vlastničtvu, uživanju i upravljanju glede šumah i
drvljem obrashh pašnjakah posjedovnih kategorijah, označenih u §, 1. ovoga
zakona, urediti će poseban zakon.


§, 13.


Ustanove §. 1. ovoga zakona protežu se i na šume sliedećih posjedovnih
kategorijah i to na šume:
2