DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 16     <-- 16 -->        PDF

16 —


Izbor šumarskih struCnjakah prepušta se odnosnomu posjedniku šume.


Ovaj vlastan je bad sam za se, bud u [zajednici s drugimi posjednici
šnmah, oznacenimi u §, L o. z., namještati posebne šumarske stručnjake
prama propisu §. 5. o, z.


Za ovakvo ukotarivanje te za potvrdu izabranoga šumarskoga stručnjaka
treba odobrenje kr. zemaljske vlade.


Ako je izabrani stručnjak stručno podpuao usposobljen, te ako su u njega
i druga potrebita svojstva, nemože mu se uzkratiti potvrda.


Kr, zemaljska vlada ovlaštena je namještenje šumarskih stručnjakah, koji
su, kad ovaj zakon stupi u kriepost, već u službi posjednikah šumah, naznačenih
u §. 1. ovoga zakona, odobrit i tada, ako oni i nisu prama propisom
stručno podpuno usposobljeni, al su dokazali, da imaju sve praktično osposobljenje,


*


Šumarski stručnjaci, koji su izabrani prama §. 6, o. z. te se zaprisižu
prama §. 52. š. z., odgovorni su političkim oblastim za točno obdržavanje i
redovito provadjanje gospodarstvenih osnovah ili programah, te određabah, izdanih
po političkih oblastih o stručnom šumskom gospodarenju i o provadjanju
šumsko-redarstvenih mjerah.


Glede izvršivanja svoje službe odgovorni su šumarski stručnjaci predstavničtvu
odnosnoga posjednika šumah i upućeni na njegove odredbe, u karnostnom
pako pogledu podvrženi su ustanovam zakona od 5, veljače 1886. ob upravnih
odborih u županijah.


Ove šumarske stručnjake ide pravo na mirovinu i na obskrbu njihovih
udovah i njihove sirotčadi po propisih za zemaljske činovnike i to na teret
odnosnih posjednikah šumah.


§. 8. ^


Vrhovni nadzor nad stručnim upravljanjem i šumskim gospodarenjem u
šumah gradovah, koji su u poslovih naravnoga dielokruga neposredno podredjeni
kr. zemaljskoj vladi, i u šumi Turopoljski lug, koja je vlastnošću plemenitoga
turopoljskoga komposesorata, — vrši neposredno kr. zemaljska vlada.


§ 0.


Privolom kr. zemaljske vlade moći će obćine ili zajednice posjednikah,
ako to valjanim zaključkom zaključi obćinsko zastupstvo odnosno nadpolovična
većina suposjednikah, povjeriti tehničko gospodarenje u njihovih šumah šumarskomu
tehničaru kotarske oblasti.


Spomenutu privolu podieliti će kr. zem. vlada samo tada, ako se obćine
ili zajednice posjednikah obvežu, da će redovito u kr. zemaljsku blagajnu doprinositi
primjeren prinos za dielomično pokriće berivah šumarskoga osoblja
kr. kotarskih oblastih.