DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 14 —


Napokon će se osobita pažnja posvetiti i šumarskoj nastavi u zemlji,
koja će se prema potrebi shodno preustrojiti obzirom na više strukovno naobražeaje,
koje treba šamsko-tehnitkomu osoblju, da bude podpuno doraslo rie^vanju
toli važnih obsežnih i mnogostranih zadaćah šumarsko-tehnicke službe
političke uprave


Osnova zakona^


kojim se nređjuje stručna nprava i šumsko gospodarenje u šumah,
stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


Gradske, trgovištne, upravne, mjestne, plemićke i poveljne obćine dužne
su prama §. 9. šumskoga zakona sumarni i drvljem obraslimi pašnjaci, što ih
one posjeduju, upravljati i gospodariti po na&elih sastavljene za to gospodarstvene
osnove, koja treba da ustanovljuje, kako će se polučiti što viši i
trajni užitci.


Ustanove gospodarstvene osnove nesmiju da se opiru zakonskim šumskoredarstvenim
propisom, pače valja da nastoje, kako će se opet uzpostaviti potrajnost
u užitcih, poremećena bud s prekomjerne porabe,buds drugih uzrokah.


Nuzgredni užitci smiju se uživati samo u toliko, koliko je osjegurano
podržavanje vrsti drva i vrsti uzgoja, odgovarajuće odnosnoj stojbini.


Iste te dužnosti imaju i zajednice posjednikah onih šumah i drvljem obraslih
pašnjakah, s kojimi po postojećih šumsko-redarstvenih propisih valja postupati
onako, kao što sa obćinskimi šumami.


§.2.


Kr. zamaljska vlada kao vrhovna šumsko nadzorna oblast, valja da izdade
naputke o sastavljanju gospodarstvenih osnovah po načelih §. 1. ovoga zakona.


Za sastavljanja gospodarstvenih osnovah valja se u granicah, udarenih
§-om 1. ovoga zakona, obazirati na posebne svrhe i potrebe odnosnih posjednikah
šumah, uvjetovane osebinami njihova kućanstva, te prama tomu odabrati
vrst drvah, vrst uzgoja i obhodnju.


Ako li je ukupna šumska ploština tako malena, da se uredno šumsko
gospodarenje nebi dalo uvesti, ili ako su prilike gospodarenja tako jednostavne,
da bi suvišno bilo, napose urediti užitke, slobodno je odustati od sastavka
gospodarstvenih osnovah.


U takovih slučajevih valja da se sastave samo gospodarstveni programi,
po kojih će se za sUedećih deset godinah postupati s odnosnom šumom.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 15 —


§. 3.


Gospodarstvene osnove pak i gospodarstvene programe valja da sastave
šumski stručnjaci (§. 5. o. z.) sporazumno sa zastupnici odnosnih posjednikah
šnmah, te treba, da jihi ovi zajedno sa zaključci podnesu na izpitanje županijskomu
upravnomu odboru, a ovaj da jih na odobrenje podastre kr.
zemaljskoj vladi.


Izradjene gospodarstvene osnove, odnosno gospodarstvene programe valja
na 14. dana izložiti u redu obćinskoga poglavarstva, da jih tuj izmognu uviditi
suposjednici, te eventualno proti njim prijaviti svoje prigovore, što su jih bud
ustmeno bud pismeno vlastni dati u zapisnik.


Ako li se sbog zazličitih nazorah o uredjenju šumah međju zastupnici
posjednikah šumah i šumskimi stručnjaci, te sbog najavljenih prigovorah nebi
za razprave, povedene po županijskom upravnom odboru, mogao polučiti sporazumak,
odlučiti će u prvoj molbi županijski upravni odbor, u drugoj kr. zemaljska
vlada. .


Po gornjih ustanovah valja postupati u svakom slučaju, gdje bi se radilo
0 promjeni ili o novom sastavku gospodarstvene osnove ili gospodarstvenoga
programa.


§4. .


Županijski upravni odbor vrši obću, a po svom šumarskom izvjestitelju i
stručnu kontrolu o točnu provadjanju odobrenih godišnjih drvosječnih i ogojnih
predlogah; stoga valja da se sporazumno sa zastupnikom odnosnoga posjednika
šume svake godine iz gospodarstvene osnove sastave godišnji drvosječni i ogojni
predloži, te da se ovi zajedno s odnosnimi zaključci podnesu županijskomu
upravnomu odboru na odobrenje.


Ako li zastupnici posjednikah šumah pozivom na posebne svoje gospodarstvene
prilike prigovore gornjim predlogom, odlučiti će o njihovih prigovorih
u prvoj molbi županijski upravni odbor, u drugoj pako molbi kr, zemaljska
vlada.


Bude li prigovorah samo proti jednom dielu drvosječnih i ogojnih predlogah,
nesmije se obustaviti provedba drugih dielovah predlogah, osnivajućih
se 0 odobrenoj gospodarstvenoj osnovi.


Odstupiti od odobrene gospodarstvene osnove ili ju prekoračiti, uživati
šume vanrednim načinom ili predhvati, slobodno je samo odobrenjem kr. zemaljske
vlade.


§5.


Sastavljati gospodarstvene osnove ili gospodarstvene programe, izradjivati
drvosjećne i ogojne predloge, provoditi ove predloge te voditi u obće stručno
gospodarenje u šumah, stvar je šumarskih stručnjakah, usposobljenih onako,
kako je to propisano za šumarske tnhuičare političke uprave.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 16     <-- 16 -->        PDF

16 —


Izbor šumarskih struCnjakah prepušta se odnosnomu posjedniku šume.


Ovaj vlastan je bad sam za se, bud u [zajednici s drugimi posjednici
šnmah, oznacenimi u §, L o. z., namještati posebne šumarske stručnjake
prama propisu §. 5. o, z.


Za ovakvo ukotarivanje te za potvrdu izabranoga šumarskoga stručnjaka
treba odobrenje kr. zemaljske vlade.


Ako je izabrani stručnjak stručno podpuao usposobljen, te ako su u njega
i druga potrebita svojstva, nemože mu se uzkratiti potvrda.


Kr, zemaljska vlada ovlaštena je namještenje šumarskih stručnjakah, koji
su, kad ovaj zakon stupi u kriepost, već u službi posjednikah šumah, naznačenih
u §. 1. ovoga zakona, odobrit i tada, ako oni i nisu prama propisom
stručno podpuno usposobljeni, al su dokazali, da imaju sve praktično osposobljenje,


*


Šumarski stručnjaci, koji su izabrani prama §. 6, o. z. te se zaprisižu
prama §. 52. š. z., odgovorni su političkim oblastim za točno obdržavanje i
redovito provadjanje gospodarstvenih osnovah ili programah, te određabah, izdanih
po političkih oblastih o stručnom šumskom gospodarenju i o provadjanju
šumsko-redarstvenih mjerah.


Glede izvršivanja svoje službe odgovorni su šumarski stručnjaci predstavničtvu
odnosnoga posjednika šumah i upućeni na njegove odredbe, u karnostnom
pako pogledu podvrženi su ustanovam zakona od 5, veljače 1886. ob upravnih
odborih u županijah.


Ove šumarske stručnjake ide pravo na mirovinu i na obskrbu njihovih
udovah i njihove sirotčadi po propisih za zemaljske činovnike i to na teret
odnosnih posjednikah šumah.


§. 8. ^


Vrhovni nadzor nad stručnim upravljanjem i šumskim gospodarenjem u
šumah gradovah, koji su u poslovih naravnoga dielokruga neposredno podredjeni
kr. zemaljskoj vladi, i u šumi Turopoljski lug, koja je vlastnošću plemenitoga
turopoljskoga komposesorata, — vrši neposredno kr. zemaljska vlada.


§ 0.


Privolom kr. zemaljske vlade moći će obćine ili zajednice posjednikah,
ako to valjanim zaključkom zaključi obćinsko zastupstvo odnosno nadpolovična
većina suposjednikah, povjeriti tehničko gospodarenje u njihovih šumah šumarskomu
tehničaru kotarske oblasti.


Spomenutu privolu podieliti će kr. zem. vlada samo tada, ako se obćine
ili zajednice posjednikah obvežu, da će redovito u kr. zemaljsku blagajnu doprinositi
primjeren prinos za dielomično pokriće berivah šumarskoga osoblja
kr. kotarskih oblastih.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 17 ~
§ 10.


Osim toga može kr. zemaljska vlada u sliedećih slučajevih odrediti, đa
šumarski tehničari kotarskih oblastih preuzoiu voditi stručno gospodarenje u
žumah posjedovnih kategorijah, označenih n §. 1,, neđirajući ipak u ona prava
obćinah, zajednicah ili pojedinih suposjednikah, koja se neopiru šumskomu gospodarenju
i načelom racijonalnoga šumarenja :


a) ako se stručna uprava šumskoga gospodarstva koje obćine ili zajednice
posjednikah neuvede prama §§. 5. i 6. o. z. u roku od pol godine iza što
je ovaj zakon zadobio kriepost, pak i tad, ako se izpražnjeno Jmjesto šumarskoga
stručnjaka ponovno prama gornjim propisom nepopuni iza pol godine;


b) ako gospodarenje sumarni, udešeno po propisu §. 1. o. z., u roku od
jedne godine nakon što zakon ovaj zadobije kriepost, nebude osnovano na odobrenih
gospodarstvenih osnovah, odnosno gospadarstvenih programih;


e) ako u kojoj obćini ili zajednici šumsko gospodarenje, razumjevajući tuj
i fiaancijalnu upravu, nebi odgovaralo propisom šumskoga zakona, gospodarstvene
osnove ili programa ni postojećim ostalim propisom ili ako bi se njim
zatirala šuma.


U svih tih slučajevih biti će odnosne obćine ili zajednice posjednikah
dužne doprinositi zemlji redovito onaj godišnji prinos, što će ga na predlog županijskoga
upravnoga odbora prama obsegu šumskoga zemtjišta odmjeriti kralj,
zemaljska vlada.


§.11.


Posjednici šumah kategorijah ozaačenih u §. 1. o. z. dužni su za čuvanje
svojih šumah namjestiti potrebito prama propisom usposobljeno lugarsko osoblje,
u službenom pogledu neposredno podčinjeno šumarskomu stručnjaku, te pribavljati
0 svom trošku radnike, što ih treba za obavljanje šumskih rađnjah.


Lugarsko osoblje, koje je već namješteno i zaprisegnuto, moći će službodavac
odpustiti od službe samo nakon provedenoga disciphnarnoga postupka,
te na temelju stvorene o tom odluke kr. kotarske oblasti u prvoj, odnosno županijskoga
upravnoga odbora u drugoj molbi Proti potonjoj odluci neima
više priziva.


No županijski upravni odbor vlastan je na predlog šumarskih tehničarah
političke uprave odpustiti lugarsko osoblje, koje se nebi moglo upotrebljivati za
službu. Proti ovakvim odlukam ima priziv kralj, zemaljskoj vladi.


§. 12.
Pravne odnošaje o vlastničtvu, uživanju i upravljanju glede šumah i
drvljem obrashh pašnjakah posjedovnih kategorijah, označenih u §, 1. ovoga
zakona, urediti će poseban zakon.


§, 13.


Ustanove §. 1. ovoga zakona protežu se i na šume sliedećih posjedovnih
kategorijah i to na šume:
2
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 18
a) stojeće u javnoj upravi;


b) koje su podvrgnute osobitomu javnomu nadzoru;
c) zakladne;
d) ređovab, manastirab, beneficijab i nadarbinah;
e) ostalih korporacijab;
{) dioničkih družtavab, utemeljenih za rudarske i druge industrijalne


podhvate;
g) povjerbinah;
h) koje su obterećene šumskimi služnosti, a nestoje u javnoj upravi niti


nisu nabrojene u §. 1. o. z.
§. 14.


Posjednici šumah, navedeni pod točkami b) do h) u §. 13. ovoga zakona,
dužni su za godinu danah, iza što ovaj zakon zadobije kriepost, podnieti gospodarstvene
osnove ili gospodarstvene programe, sastavljene po propisih §|. 1.
i 2. ovoga zakona, županijskomu upravnomu odboru, da jih izpita. A odobriti
te osnove vlastna je jedino kr. zemaljska vlada.


Eok, u kojem treba da se podnesu gospodarstvene osnove i gospodarstveni
programi, vlastna je kr. zemaljska vlada u osobitih slucajevih i na molbu posjednikah
šumah ili njihovih zakonitih zastupnikah produljiti prama okolnostim.


Ako posjednici šumab ili zakoniti jim zastupnici svojom krivnjom bud ne
izpune gore navedene dužnosti u opredieljenu za to roku, bud prekrše odobrene
već gospodarstvene osnove ili programe, moći će jih polit, oblast kazniti
novčanom globom i to: kod šumah do 500 jutarah globom od 100—300 for.,
kod šumah preko 500 jutarah globom od 300—1000 for. U odnosnoj odluci
valja posjednikom šumah ili zakonitim jim zastupnikom ^opredieliti uz prietnju
ponovnih globah novi rok, u kojem im valja izpuniti gornje dužnosti.


Ujedno moći će politička oblast obistaviti i svaku sječu.


Ako li pako unatoć ponovnim globam posjednici šumah ili zakoniti im
zastupnici nezadovolje propisom §§. 1. i 2. ovoga zakona iU ako gospodarenjem
svojim zatiru šume, iU ako šumsko njihovo gospodarenje u obće ne odgovara
propisom šumskoga zakona, vlastau je županijski upravni odbor odrediti javni
koji organ, da se pod njegovim neposrednim nadzorom o trošku ovih posjednikah
šumah vodi stručna uprava i šumsko gospodarenje u njihovih šumah.


Proti ovoj odluci županijskoga upravnoga odbora ima u roku od 30
danah utok kr. zemaljskoj vladi.


Odredbu izdanu o stručnoj upravi i šumskom gospodarenju valja dokinuti,
cim se šumsko gospodarenje uredi prama propisom §g. 1. i 2- ovoga zakona,
ili čim se podade zatraženo jamstvo, da će se izdane odredbe trajno obđržavati
i provoditi.


§. 15.
Kr. zemaljska vlada izdati će naredbom službene naputke i tehničke poslovne
upute za sve organe, koji će se po ustanovah ovoga zakona namještati
ili preuzimati stručnu upravu ili vodjenje šumskoga gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 19 —


§. 16.


Zakonom ovim nemjenjaju se ni ustanove šumskoga zakona, ni uredjena


već zakoni nadležnost političkih oblastih glede šuraali u obće, a imenito glede


šumskoga redarstva.


Dokidaju se pako svi ostali zakoni i naredbe, koje se i u koliko opiru


ovomu zakonu.


§. 17.


Provedba ovoga zakona povjerava se banu.


Obrazloženje


k zakonskoj osnovi, kojom se ured j uje stručna uprava i


šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim


javnim nadzorom.


U Hrvatskoj i Sloveniji zadobio je šumski zakon od 3. prosinca 1852,


svoju valjanost 1. siečnja 1858. U to vrieme nebijaše još razterećenje šumskog


zemljišta provedeno, pa su nekadašnji podanici svoje potrebe na gorivu i na


gradjevBom drvu podmirivali iz vlastelinskih šumah. Za tadanje prilike doti


cahu ustanove §§. 9—18. spomenutoga šumskog zakona glede gospodarenja


sumarni, obterećenimi šumskimi služnostmi, te odgovarahu potrebam vremena.


No čim se je počelo provadjati razterećenje šumskog zemljišta, odnosno
segregacija šumah, promjenili su se posjedovni odnošaji, pa je nastala potreba
odrediti, kako bi u buduće valjalo postupati s onimi sumarni, koje će se dieliti,
odnosno izlučiti iz uprave gospoštijske.


Cesarski patent od 17. svibnja 1857., kojim se propisuje, kako da se
obavi segregacija i komasacija urbarskih šumah, odredjuje medju ostalim, da
sve šume, koje su po dotičnih propisih izlučene u korist bivših podanikah,
prelaze u njihovo vlastaičtvo, te da s njima valja postupati kao sa sumarni
obćinskimi, u kojih treba gospodarenje nadzirati po vlastih političkih u smislu
posebnih za to valjajućih zakonskih ustanovah.


Na toj bje podlozi privremeno uredjeno gospodarenje u tih šumah naredbom
kr. hrv-slav.-đalm, zemaljske vlade od 4. ožujka 1871. broj 2144,
kojom se ove šume u gospodarstvenom pogledu smatraju kao urbarialne obćinske
šume, prem su one u pravnom smislu šume zajednice posjeduikah.


Uz to uvidjelo se je medjutim, da to privremeno uredjenje nedotiče, a da
se suposjedflikom tih šumah za buduća vremena osjegura potrajni dohodak na
gorivu i na gradjevnom drvu, kojim će namirivati svoje potrebštine, pak da će
se svrha, kojoj služe te šume, polučiti samo tad, ako se njihovo gospodarenje
uredi zakonodavnim putem.


Takove zakonodavne uredbe trebaju takodjer i za mnoge šume onih posjedovnih
kategorijah, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom i za koje to pravo
nadzora zakonom potanje uredjeno nije.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 20     <-- 20 -->        PDF

20


Ovim posjedovnim kategorijam spadaju: šume gradovah i trgovištah, ple


mićkih i poveljuih obdnali, šume korporacijah i zakladab, zatim obćinske,
seoske, mjestne šume i drvljem obrasli pašnjaci.
Zakonske odredbe, koje se glede ovih posjedovnih kategorijah pokazuju


nuždnimi, morale bi da idu za tim, da se uredi stručna uprava i šumsko-gospođarenje
u tih šumah. A toj će potrebi udovoljiti predležeća zakonska osnova,
kojom se uređjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih
pod osobitim javnim nadzorom-


Novije Je šumsko zakonarstvo u Evropi, osobito u VirtemberžkoJ, Ceskoj
i Ugarskoj, uredjujuć gospodarenje u obćinskib i sličnih jim šumah, prihvatilo
i provelo nova naćela, koja odgovaraju konkretnom stanju šumarske znanosti,
te se na ova načela, koliko su se dala prilagodit domaćim postojećim prilikam
osobito obazire i ova zakonska osnova.


Ponajprije treba, da se za sve šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom,
prihvati kao temeljno načelo potrajnost u gospodarenju, pošto se samo
tim načinom može osjegurati trajno namirenje potrebah na surovih proizvodih,
odnosno polučiti trajni dohodak u novcu.


Sa stanovišta naprednog šumarstva nemože ipak biti jedini cilj gospodarenju
samo taj, da se osjegura potrajnost, već treba uz to takodjer nastojati,
da se još polučuje što veća renta.


Oba ta načela valja da sadržaje gospodarstvena osnova.


Ustanove te osnove nesmiju se protiviti šumsko-redarstvenim propisom,
a smiju uživanje nuzgrednih užitakah dozvoliti samo u toliko, u koliko se još
njimi neokrajuje substancija šume.


Ova temeljna načela mogu se i moraju protegnuti na sve šume, stojeće
pod osobitim javnim nadzorom i to ; ponajprije na one označene u §, 1. ove
zakonske osnove, na šume gradovah, trgovištah, plemićkih, poveljnih i mjestnili
obćinah, na šume zajednice posjednikah, koje posjedovne kategorije spadaju u
red onih šumah sveudilj podvrgnutih neposrednomu i strožemu nadzoru, a po
tom i neposrednoj stručnoj kontroli političkih oblastih pogledom na gospodarenje;
nadalje i na one šume taksativno označene u §. 13. ove zakonske
osnove, koje podpadaju osobitomu javnomu nadzoru u širem smislu, t. j . u
šumsko-redarstvenom pogledu, ali Jim gospodarenje nestoji pod stalnom stručnom
kontrolom, odnosno pod neposrednom stručnom upravom.
Po ustanovah §. 2. ove zakonske osnove izdati će zemaljska vlada naputak,
koji će sadržavati potanje propise, kake će se sastavljati gospodarstvene osnove
za šume onih posjedovnih kategorijah, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom
te koje su ujedno podvrgnute neposrednoj stručnoj kontroli.


Način, kojim će se sastavljati gospodarstvene osnove u obće, označen je
već u zakonu samom, a smjera onamo, da se pri tora obzir uzeti ima na posebne
svrhe i potrebe posjednikah šumah, uvjetovane osebinami njihova kućanstva.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 21 —


Daloja polakšica daje se posjednikom šumah tim, što se za šume omanjih
površinali ili za šume, kojim su gospodarstvene prilike posve jeđuostavne, nemoraju
sastaviti gospodarstvene osnove, zalitievajuće mnogo vremena i ^troška,
već je dovoljno, da se za buduće desetg-odište sastavi stručni gospodarstveni
program.


U §. 3. ove zakonske osnove iztaknuto je u formalnom pogledu načelo,
da će gospodarstvene osnove i .gospodarstvene programe sastavljati samo šumarski
stručnjaci sporazumno sa zastupnici odnosnih posjednikah šumah. Nakon
sastavka valja osnove ili programe s dotičnimi zaključci podnieti županijskomu
upravnomu odboru, koji će jih izpitati, a nakon toga kr. zemaljskoj vladi na
odobrenje predložiti.


Gospodarstvene osnove odnosno gospodarstveni programi treba da se u
uredu obć. poglavarstva izlože javno na uvid, pak je svakomu suposjedniku
slobodno, da proti njim uloži svoje prigovore.


Ako li se sbog različitih nazorah u uređjenju šumah međju zastupnici
posjednikah šumah i šumarskimi stručnjaci, te sbog najavljenih prigovorah nebi
mogao polučiti sporazumak, odlučiti će u prvoj molbi županijski upravni odbor,
a u drugoj i posliednjoj molbi kr. zemaljska vlada.


Po ovih ustanovah valja postupati u svakom slučaju, radilo se o novom
sastavku ili samo o promjeni gospodarstvene osnove iU gospodarstvenoga
programa.


Po §. i. vrši županijski upravni odbor obćenitu, a po svom šumarskom
izvjestitelju i stručnu kontrolu o točnom provadjanju odobrenih godišnjih drvosječnih
i ogojnih predlogah; stoga valja da se sporazumno sa zastupnikom odnosnoga
posjednika šume na temelju gospodarstvene osnove svake godine sastave
godišnji drvosječni i ogojni predloži, što ih valja zajedno sa odnosnimi zaključci
predložiti županijskomu upravnom odboru za odobrenje.


0 prigovorih, podnesenih po zastupnicih posjednikah šume proti gornjim
predlogom, odlučuje u prvoj molbi upravni odbor, u drugoj kr. zemalj. vlada.
Odstupiti od gospodarstvene osnove ili ju prekoračiti dozvoljeno je samo
privolom zemalj. vlade, buduć da ova odobrava dotičnu gospodarstvenu osnovu.


U §. 5. prihvaća se načelo, da poslove šumarsko-tehničke naravi smiju
obavljati samo oni šumarski stručnjaci, koji su osposobljeni onako, kako je to
propisano za šumarske tehničare političke uprave, te se prema tomu odredjuje
u tom paragrafu, da će stručno gospodarenje voditi samo takovi stručnjaci.


Izbor tih šumarskih stručnjakah prepušta §. 6. posjednikom, koji si mogu
iU sami za se ili u zajednici sa đrugimi posjednici navedenimi u §. 1. ove zakonske
osnove namjestiti zajedničkog šumarskog stručnjaka.


Ukotarenje više posjednikah šumah za to, da si namjeste zajedničkog šumarskog
stručnjaka, potvrdjivao je do sada županijski upravni odbor po ustanovah
toč. 8. §. 25. zakona od 5. veljače 1886. ob upravnih odborih.


Ovom se zakonskom osnovom izručuje zemaljskoj vladi, da odobrava ukotarenje,
te potvrdjuje izabranoga šumskoga stručnjaka s razloga toga, jer se
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

_- 22 —


za obćinske šume radi o obćenitom preustrojstvu šumarstva, a zanj se kod provedbe
dotičnih ustanovah svakako hoće jedinstveno i vrhovno upravljanje sa
strane oblastih.
Izabranomu stručnjaku nemože se potvrda uzkratiti, ako je stručno podpuno
osposobljen, te ako su u njega i druga potrebita svojstva.


Posljednjom stavkom §. 6. ovlašćuje se kr. zemaljska vlada, da može na
namještenje šumarah, službujućih već više godinah u takozvanih urbarskih
šumah, odobriti i tada, ako oni i nisu prema propisom podpuno stručno usposobljeni,
ali su dokazali, da imaju sve praktično osposobljenje. U §. 7. sadržane
su ustanove ne samo o spomenutih već službenih odnos ajih izabranih šumarskih
stručnjakah u obće, već i o njihovoj zakletvi i o njihovu odnošaju
prama službodavcu.


Ovimi ustanovami zajamčuje se takodjer šumarskim stručnjakom pravo na
mirovinu i na obskrbu njihovih udovah i sirotčadi po propisih za zemaljske
činovnike i to na teret posjednikah šume-


Da se ovim šumarom, koji treba da su strukovno naobraženi onako kao
se to zahtjeva od zemaljskih šumarskih činovnikah, zajamči okskrba, podpuno
je opravdano i potrebito.


Jer ne samo, da se za stanovišta pravičnosti ovim urednikom uzkratiti
nemože obskrba, već ju traži i đalnji razlog taj, što sa javnim dobrom pod nadzorom
i upravom javnih oblastih gospodare, sbog obće koristi i što u sadanje
doba svaki posebnik nastoji, da svojim činovnikom namakne tu blagodat.


Bilo bi u ostalom i nemoguće izmedju ovo malo šumarah, što ih u zemlji
ima, naći dovoljan broj za obćiosku službu, kada im se nebi osjegurala obskrba,
pa sve da to i pođje za rukom, neće se toj službi posvetiti vrstne sile, te bi
odatle opet bilo štete u prvom redu po šumsko gospodarstvo, u drugom redu
po same posjednike šumah.


Ovom se uredbom nestvara ništa nova dok je obćinskim šumarom privremenom
naredbom kr, zemaljske vlade od 4. ožujka 1871. u §. 24. naročito u
izgled stavljeno pravo na mirovinu po propisih, koji valjaju za državne činovnike.


Svi su dakle obćinski šumari sada službujući namješteni tim pravom, pa
se ovom zakonskom osnovom samo uzakonjuju one ustanove, koje su već izdane
bile naredbenim putem.


Ova ustanova neka je conditio sine qua non, jer bi inače za uredjivanje
šumarsko-tehničke službe kod političke uprave bolje sile prešle iz obćinske šumarske
službe u zemaljsku šumarsku službu, u obćinskoj pako službi ostali bi
samo oni, koji za zemaljsku službu osposobljeni nisu. A tad [ne samo, da bi
spao ugled obćinskim šumarom, već bi se tim, što bi međju njima bile sile, u
kojih nema dosta sposobnostih, lahko osujetila ovoj zakonskoj osnovi uspješna
provedba, za koju se hoće upravo vrstno šumarsko osoblje.


U §. 26. zakona od 2. veljače 1886 , kojim se popunjuju, odnosno preinačuju
neke ustanove zakona od 28. siečnja 1881. glede preustrojstva gradskih
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

23


obćinah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoaiji, ustanovljuje se, da gradovi u po


slovih naravnoga djelokruga ostaju neposrepno podčinjeni kr, zemaljskoj vladi.


Pošto pako gospodarenje u obćinskih šumah svakako spada medju poslove


naravnoga djelokruga, to odredjuje §, 8. predležeće zakonske osnove suglasno


s prije spomenutimi zakonskimi ustanovami, da vrhovni nadzor nad stručnom


upravom i gospodarenjem u šumah gradovali, (koji su u posiovih naravnog dje


lokruga neposredno podčinjeni kr. zemaljskoj vladi) nadalje u šumi Turopoljski


lug, koja je vlastničtvom plemenitoga turopoljskoga komposesorata, vrši nepo


sredno kr. zemaljska vlada


Šuma Turopoljski lug stavlja se pod neposredni nadzor kr. zemaljske


vlade s toga, što plemenita obćina turopoljska od vajkada zauzimlje oseban po


ložaj u upiavi, imajući svoju vlastitu imovinsku upravu, te šaljući svoga ko


meša (župana) kao virilistu u sabor kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.


Sličnim načinom, kao što je to u Virtemberžkoj zakonom odredjeno, a u


Ugarskoj nagodbenim putem provedeno, mogu po §. 9. ove zakonske osnove


obćine i zajednice posjednikah dozvolom kr, zemaljske vlade lakultativnim na


činom povjeriti stručno gospodarenje u svojih šumah šumarskim tehničarom po


litičke uprave prve molbe uz primjerenu odštetu zemaljskomu eraru.


S ove će uredbe po te posjednike šumah poteći razni probitci.


Stručno gospodarenje preći će u ruke najsposobnijega šumarskog osoblja,


pa će se tim zajamčiti to, da će se u njihovih šumah potrajno i valjano gospo


dariti i njihove potrebe trajno podmirivati moći.


Nadalje prištediti će oni na upravnih troškovih, jer će odšteta, koju će


zemlji plaćati biti manjom od onog prinosa, što ga sada plaćaju za upravu


svojih šumah.


Napokon će ovi posjednici šumah posve prištediti onaj trošak, što bi ga
inače morali nositi za mirovine svojih šumarskih činovnikah i obskrbu njihovih
udovah i sirotčadi, pak se tim daje osobita olakšica mnogim siromašnim posjednikom
šumah.


A biti će i za zemaljsku upravu probitačno, da stručno gospodarenje u
ovih šumah preuzmu šumarski tehničari političke uprave.
Tad će naime biti moguće, da se što prije i što bolje uredi šumsko gospodarenje
u obćinskih i ovim sličnih šumah.


Osim toga sniziti će se znatno trošak zemlje za uzdržavanje šumarskotehničkoga
osoblja kod političke uprave prve molbe i sjegurnije polučiti svrha,
da se za buduća vremena osjegura obstanak i racijonalno gospodarenje u obćinskih
šumah.


Sa gledišta narodno-gospodarskog biti će dakle opravdan veći trošak zemlje?
koji će nastati s mirovinah šumarsko-tehničkog osoblja, koje će se usljed toga
većim brojem nego inače namjestiti morati.


Ova zakonska osnova stoji u savezu sa toč. 5. §. 9., a đielomice i sa
§.12. zakonske osnove, kojom se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke
uprave, gdje se uvjetno odredjuje, da je šumarskim tehničarom političke
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

^ 24


uprave medju ostalim Bamienjena i zadaća ta, da vode i upravljaju stručno gospodarenje
u šumah, koje stoje pod osobitini javnim nadzorom, odnosno, da se
šumarski tehničari i nadlugari kod političke oblasti prve molbe imaju namjestiti
samo po potrebi. i, -i


Na tu okolnost, da će ova potreba glede namještenja šumarsko-tehmckog
osoblja dielomice visiti o tom, da li i u koliko će zajednice posjednikahšumah
i obćine pristati, da se stručna uprava i gospodarenje u njihovih šuraah povjeri
šumarskim tehničarom, uzeti će se u obzir kad se bude sastavljao proračun.


U savezu s ustanovami ove zakonske osnove, koje se tiču fakultativnoga
preuzimanja stručnoga gospodarenja u šuraah obćinskih i u šuraah zajednice
posjednikah, određjuje se u §. 10., da šumarski tehničari političke uprave
mogu u pojedinih slučajevih, koji su u osnovi samoj točno označeni, obligatorno
preuzeti stručno gospodarenje u takovih šumah.


Takovu odredbu vlastna je izdati samo kr. zemaljska vlada.
Mjere ove služe u obćem izteresu kao nitima ratio proti nemarnim posjednikom
šumah.
Slične ustanove nalaze se i u virtemheržkom zakonu u čl. 9., te u češkom
zakonu od 14. siečnja 1893. u 2. i 3. stavci §. li.


U §. 11. određjuje se, da su dotični posjednici šumah dužni o svom
trošku za čuvanje svojih šumah namjestiti potrebito osposobljeno lugarsko
osoblje, a da je ovo u službenom pogledu neposredno podčinjeno šumarskim
stručnjakom.


Proti samovolji službodavcah pako zaštićuje se ovo lugarsko osoblje tim,
što ga ovaj može ođpustiti samo nakon disciplinarne iztrage, provedene redovitim
molbenim putem.


S druge strane ovlašten je županijski upravni odbor u interesu službe, da
može nesposobno i nevaljano lugarsko osoblje na predlog šumarskog tehničara
političke uprave ođpustiti od službe uz pravo priziva na kr. zemaljsku vladu.


Obje ove ustanove potrebite su sbog nadzora i jer zajamčuju, da će se
moći u službi uzgojiti i uzdržati stručno bolje naobraženo lugarsko osoblje.


Slična je ustanova sadržana u čl. 12. virtemberžkoga zakona.


Do sada navedene ustanove ove zakonske osnove opredieljuju, kako da


se uredi stručno gospodarenje u šumah i na drvljem obraslih pašnjacih posje


dovnih kategorijah, navedenih u §. 1., dočim će se pravni odnošaji o vlastničtvu


i uživanju šumah, te odnošaji administrativne naravi urediti posebnim zakonom,


kako to §. 12. ove zakonske osnove naročito spominje.


U obrazložbi ustanovah § L ove zakonske osnove ve($ se je iztaklo, da


za gospodarenja svih šumah, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, treba


da vriede temeljna načela o potrajnom uživanju i o polučivanju što moguće


veće rente. Ova načela valja takodjer da se protegnu i na šume onih posje


dovnih kategorijah, koje su u §. 13. ove zakonske osnove taksativno označene


i koje, stojeći doduše pod osobitim javnim nadzorom, ipak nisu podvrgnute


neposrednoj i stalnoj gospodarstvenoj kontroli.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 25 —


Ove ustanove, kojim je svrhom, da se što bolje uzdrže i sačuvaju šume


t. j . njihova substancija, mogu ?e spomenutim posjednikom šumah obzirom
na ustanove §. 364. ob. grad. zak. punim pravom propisati po šumskoj redarstvenoj
oblasti, da se ovako doskoči prekoračivanju onih granicahj što jih u
javnom interesu zakon udara izvršivanju prava vlastničtva.
Sve šume prije spomenutih posjedovnih kategorijah prepuštene su svagdašnjemu
posjedniku odnosna uživaocu samo na privremeno i konzervativno
uživanje.


Obzirom na to ukazuju se potrebitimi odredbe prikladne zajamčiti, da se
u istinu održavaju granice, što ih tehnika ustanovljuje medju glavnicom i kamati,
te medju glavnim i nuzgrednim užitkom, dozvoljenim ili pako štetnim po
samu substanciju, pak da se te granice nemogu vriedjati sbog čašo vite koristi.
A kako će se svrha ovih odredbah samo tada moći polučiti, ako se prihvate
prije spomenuta temeljna načela, to je tim i dovoljno dokazana potreba, da se
ustanove §. 1. ove zakonske osnove moraju protegnuti i na šume u §. 13. označenih
posjedovnih kategorijah.


Sama dakle skrb oko uzdržavanja šumah zahtieva, da šumsko-nadzorna
oblast bude nadležnom postupati i u onih slučajevih, u kojih djelatnost autonomne
uprave oko uredjenja šumarskih prilikah u obće nedostaje ili bar nedotiče
onako, kako bi to trebalo.


Dužnost zemaljske uprave, da se brine oko uzdržavanja šumah, nalaže
da se izdaju shodne ustanove, po kojih će se moći s jedne strane ustanoviti
spomenute granice uživanja šumsko-tehničkim načinom, a s druge strane prisiliti
posjednici šumah ili uživaoci, da se tih granicah strogo drže.


Ako se dakle ustanove §. 1. ove zakonske osnove protegnu na posjedovne
kategorije, označene u §. 13. ove zakonske osnove i tim opredieijuju granice
uživanja, to se u §, 14. odredjuje, kojim da se načinom dotični posjednici ili
uživaoci šumah pridržavaju, da ovih granicah neprekorače. Izuzete su odatle
one pod točkom a) označene posjedovne kategorije, pošto za šume, koje stoje
u javnoj upravi, nisu ni potrebite niti dopustive prisilne mjere i globe, dok se
njimi i onako konzervativno gospodari.


Ova u §§. 13. i 14. ove zakonske osnove sadržana načela označena su i u
§ 40. ugarskoga šumskoga zakona, kao i u članku 9. virtemberžkoga zakona,
te u §. 14. češkoga šumskoga zakona od 14. siečnja 1893.


Posjednici šumah, navedenih pod točkom b) do h) u §. 13. dužni su
prama tomu u roku od godine danah predložiti gospodarstvene osnove ili programe,
sastavljene po propisih §. 1. i 2. ove zakonske osnove, a rok jim se
ovaj može na podnesenu molbu primjereno produljiti.


Ako ipak svojom krivnjom ne održe opredieljena jim roka ili ako u šumah
vode sječu preko ustanovljenoga godišnjega etata, moći će se kazniti novčanom
globom. A pri tom jim valja pod prietnjom ponovne novčane globe ureći novi
zaporni rok, u kojem da predlože gospodarstvene osnove ih programe.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 26 — "
Da se šuma sama očuva od oštećenja, koje se cesto neda popraviti, morala
se je ovlastiti politička oblast, da u takvu slučaju odmah obustavi svaku
sječu u šumah. Obično naime treba manje vremena, da se šuma obori ili poharači,
nego li da se dovrši postupak, koji se vođi redovitim molbenim putem,
pak bi se uz to više putah moglo dogoditi, da se okruje privatna prava
trećih osobah.


Kao prisilno sredstvo doticati će dvokratna obnova globe, da se politička
oblast uzmogne uvjeriti, da li posjednik šume kani ili nekani izpuniti dužnosti
svoje.


Ako unatoč ponovnim globam posjednici šumah nezadovolje svojim dužnostim,
ili ako gospodarenjem svojim zatiru šume, ili ako njihovo šumsko gospodarenje
u obće nebi odgovaralo propisom šumskoga zakona, tad je vlastan
županijski upravni odbor odrediti javni koji organ, da se pod njegovim nadzorom
0 trošku posjednikah šume vodi stručna uprava i gospodarenje u njihovih
šumah, jednom rieči, takove šume valja da se privremeno stave pod politički
sekvestar.


Razumije se samo po sebi, da se posjednikom šumah dozvoliti mora, da
se mogu proti tako tegotnoj odredbi prizvati na zemaljsku vladu, kao što i
to, da se ta odredba dokinuti može pod stanovitim! uvjeti, koji su pobliže
označeni u zakonu samom.


Pošto u postojećem šumskom zakonu neima takovih ustanovah, koje se
odnose na gospodarenje šumah posjedovnih kategorijah, navedenih u §. 13. pod
toč. b) do h), te po kojih bi se ovi posjednici mogli kazniti, ako U u svojih
šumah zatorno gospodare, to se imadu ustanove §§. 13. i 14. ove zakonske
osnove držati nadopunjujućimi ustanovami k šumskom zakonu. A zemaljskoj su
upravi one od prieke potrebe, pošto i u tom, da jih dosele nije bilo u zakonu,
valja tražili uzrok dosadanjemu prekomjernomu uživanju i sječi, te haranju
šumah spomenutih posjedovnih kategorijah.


Da se osjegura provedba ustanovah ove zakonske osnove u stručnom pogledu
odredjuje se u §, 15. da će zemaljska vlada izdati naredbenim putem službene
naputke i tehničke poslovne upute za sve organe, koji će se po ustanovah
ovoga zakona namjestiti ili koji će preuzeti stručnu upravu ih vodjenje šumskoga
gospodarenja.


Ustanove šumskoga zakona neraienjaju se ovom zakonskom osnovom, jer
se njom šumsko zakonarstvo samo nadopunjuje glede gospodarenja u onih
šumah, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, te ostaje u krieposti uredjena
već zakonom nadležnost pohtičkih oblastih glede šumah u obće, iraenito glede
šumskog redarstva.


Samo se po §, 16. dokidaju svi ostali zakoni i naredbe, koje se i kohko
opiru ovim zakonom.


Ovom zakonskom osnovom uvesti će se u svih šumah, osim u šumah privatnoga
posjeda sistematično gosvodarenje na temelju sastavljenih gospodar
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

-21 ~
stvenih osnovah ili programah, a tim, pošto na posjed posebnikah ođpađa samo


27´T^lo šumah, osjegurati obstanak za 12´3^IQ od cjelokupne površine, što ju


šume u zemlji zapremaju.


A kako su i privatne šume poglavito u rukuh veleposjednika!!, koji ta


kodjer konzervativno, a dielomice i po pravilnih gospodarstvenih osnovali valjano


gospodare, slobodno je uztvrditi, da će se poslie, ako se ova osnova prometne


u zakon, racijonalno gospodariti u velikoj većini šumah Hrvatske i Slavonije.


Za uredjenje šumskoga gospodarenja u privatnih šumah doticati će ustanove
šumskoga zakona same posebi, u koliko je upravna vlast u javnom interesu
iz naslova vrhovnog nadzora u obće ovlaštena posizati u prava privatne
naravi.


Samo se uz to hoće dovoljan broj šumarsko-tehničkog osoblja kod političke
uprave, koje će na temelju tehničkih službenih naputakah i provedbene naredbe
jamačno moći spriečavati, da privatni posjednici nezatiru svojih šumah, već da
ih i u granicah zakonom opredieljenih uzdrže i njimi gospodare.


Na temelju ove zakonske osnove moći će se dakle stati na put propadanju
obćinskih i ostalih ovim sličnih šumah, te dotični posjednici ponukati, da
razborito gospodare i tako ne samo šume sačuvaju za budućnost, već i sebi
zajamče stalan potrajan dnhodak.


Obzirom na to, što većina posjednikah šumah, koje su podvrgnute javnomu
nadzoru, ni s daleka neumije cjeniti preveliku obće narodnu važnost
šumah, usvojeno bje u predležećoj zakonskoj osnovi načelo, da se vrhovni
nadzor, koji ide upravnu vlast nad šumami, u obće osnuje na podlozi, da mu
granice razmaknu, te upravnoj vlasti zajamči čim intenzivniji prohibitivni uticaj
na stručnu upravu i gospodarenje u takovih šumah po primjeru uredabah,
koje su u tom pogledu uvedene u susjednoj Ugarskoj i inih naprednih državah.


Odatle, što u ovoj osnovi ima i takvih odredabah, po kojih nad obćinskimi
i ovim sličnimi šumami valia voditi strogi stručni nadzor, smije se punim
pravom očekivati, da će se ukloniti jedna od najvećih manah u sadanjoj obćiuskoj
šumarskoj upravi, koja je spriećavala, te šumsko gospodarenje nije već do
sada moglo krenuti na bolje.


Zakonodavni rad na polju šumarstva, koji je pokrenut zakonskom osnovom,
kojom se uredjuje šumsko-tehnička služba kod političke uprave, te se nastavlja
predležećom zakonskom osnovom, uređjujućom stručnu upravu i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, dovršiti će se u
glavnom zakonskom osnovom o skupnih užitcih, kojom se uredjuju pravni odnošaji
o vlastničtvu i uživanju te upravljanju glede šumah obćinskih ili zajednice
posjednikah, te koja će se doskora predložiti na ustavno pretresivanje-


U br. 12, „na str. 542 Šum. lista" obećali smo, da ćemo na gornje
osnove zakona priobćiti odnoseće se saborske razprave, što evo činimo doslovce
po stenografskih zapisnicih sabora kraljevina Hrv-Slav, i Dalmacije u svrhu,