DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~ 13 —


Nu s druge strane opet neima oikakove dvojbe, da je zemlja bezuvjetno


dužna đoprinašati stanovite, bar razmjerno prema inim sličnim izdatkom, nov


čane žrtve i za uredjenje i unapredjenje šumarskih prilikah, pak ui o tom, da


bez podpore iz zemaljskih sredstvah nebi moglo biti ni govora o kakovom va


ljanom i trajnon) uredjenju šumarstva.


Trošak ove organizacije neda se u ovaj čas točno ustanoviti, jer se valja
obazrieti na tu eventualnost, da će obćine, zatim zajednice posjednikah primjereno
đoprinašati za uzdržavanje šumarskih tehničarah kotarskih oblastih,
kada ovi preuzmu stručno gospodarenje u njihovih šumah, i jer će se prema
tomu mjesta susljedno popunjivati.


No ipak može se već sada uztvrditi, da trožak neće biti tako znatan, a
da nebi u povoljnu razmjerju stajao prama svrsi, koja će se polučiti organizacijom
šumarstva.


Ako se uvaži, da se je po zemaljskom proračunu za šumarstvo dosele
godimice trošilo 28.550 for., to će posije provedbe organizacije šumarstva,
aproksimativno računajući, trošak narasti jedva za kojih 40.000 for. na godinu.


Kako se iz ove zakonske osnove razabrati može, njoj je svrhom, da se
u prvom redu političkim oblastim svih trijuh molbah dodieli potrebito šumarskotehničko
osoblje, koje će podpomagati političke oblasti, da uzmognu ustanove
šumskoga zakona uspješnije provadjati, nego li što je to dosele moguće bilo;
nadalje da stručno gospodarenje u urbarskih šumah, premda samo fakultativno
preuzme šamarsko-tehničko osoblje političke uprave; zatim


da se šumarskim tehničarom izručuju zamašne kulturne radnje, tičuće se
uredjenja bujicah i kanačno,


da se pomoću šumarsko-tehničkoga osoblja uredi šumsko gospodarenje u
šamah obćinah, gradovah, trgovištah, plemićkih i poveljnih obćinah, zakladah,
prebendah, u šumah zajednicah posjednikah i u šumah korporacijab.


Na temelju ustanovah ove zakonske osnove, koja je satavljena obzirom
na izkustvo i poznavanje svih obstojnostih i činjenicah, pogledom na narodnogospodarstvene
i upravne potrebe u zemlji, biti će moguće, u buduće uspješno
riešavati pojedine zadatke javne uprave na polju šumarstva. Osim toga stvoriti
će se oni obćeniti uvjeti, što jih treba za dalnje unapredjenje šumarskih prilikah
obzirom na razne i)romjene, koje su vremenom usljed jur provedenih zamašnih
agrarnih reforinah nastale u šumsko-gospodarstvenom i šumsko-upravnom
smislu.


Shodnom provedbom ove zakonske osnove osjegurati će se ne samo
obstanak šumah, i^ kojih niču svi uvjeti kulture i koje su korjen narodnog
života i blagostanja, već se za buduće od uspješna sudjelovanja i djelatnosti
izvršujućih oblastih na polju šumarstva može punim pravom očekivati, da će
se uvesti u šumah bolji kulturni i prihodni odnošaji, t. j . da će se promicati
racijonalno šumareaje, kako to načela ustanovah šumskoga zakona u izgled
stavljaju, a interes domaćeg šumarstva zaista zahtieva.