DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 11 —


u §. 7. ođredjiije se, da izpražnjena mjesta šuuiarskili telini^irab valja u
pravilu popunjivati natječajem. Nadlugarska mjesta moraju se obvezatno samo
Batječajem popunjivati već obzirom na prednost, što izsloženi podčastnici na ta
mjesta uživaju, S toga nit netreba, da se to u ovoj zakonskoj osnovi posebice
naznači.


Po §. 8. polažu službovnu zakletvu šumarski tehničari šumarskoga odsjeka
kr, zemaljske vlade u ruke bana ili njegova zamjenika; šumarski tehničari
kr. županijskih oblastih u ruke velikoga župana, a šumarski tehničari kr.
kotarskih oblastih i nadlugari u ruke kotarskih predstojnikah.


Nadlugari valja da osim službene zakletve, propisane za zemaljske službenike,
polože još i zakletvu propisanu u §. 52. šumskoga zakona za lugarsko
osoblje, jer vršeći vanjsku službu dolaze često u priliku, da opažene prekršaje
i prestupke šumskoga zakona i izdanih šumsko-redarstvenih odredabah prijavljivati
moraju.


Zadaća šumsko-tehničkoga osoblja političke uprave jest po §. 9. sliedeća :
davati stručni [savjet političkim oblastim, stavljati predloge glede izvršivanja
šumsko-redarstvenog nadzora i glede provadjanja zakonah i naredabah, tičućih
se šumarstva i lova; potrajno motriti šumske i lovske prilike i prijavljivati
opažene nedostatke, promicati gojitbu šumah poučavanjem onib vlastnikah
šumabj kojim bi takova uputa trebala ili bi ju sami zatražili; poticati, da se
izdaju one naredbe i poduzmu mjere, koje bi prema postojećim prilikam šumarstvo
promicale; upravljati i rukovoditi radnje oko uredjenja bujicah i sličnih
posalah, tičućih se kulture šumskoga tla; upravljati i voditi stručno gospodarenje
u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom, u koliko bi na to vlastnici
šumah sami pristali ili ako bi to odredili posebni zakoni, napokon obavljati
sve one poslove, koje bi budući zakoni i naredbe naročito namienili
tomu osoblju.


Potanje upute za izvršivanje tih mnogostranih službenih dužnostih šumar,tehničkog
osoblja izdati će kr. zemaljska vlada naredbom.


Ustanove ovoga paragrafa stoje u svezi s ustanovami zakonske osnove,
kojom se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah stojećih
pod osobitim javnim nadzorom.


Ta zakonska osnova odredjuje naime u §. 9., da obćine ili zajednice posjednikah
mogu dozvolom kr, zemaljske vlade stručno gospodarenje u svojih
šumah povjeriti šumarskim tehničarom političke uprave.


Kr. zemaljska vlada vlastna je osim toga u nekojih slučajevih, koji su
točno u toj zakonskoj osnovi navedeni, ureda radi odrediti, da stručno gospodarenje
u takovih šumah preuzmu šumarski tehničari kotarskih oblastih.


U oba slučaja dužne su obćine ili zajednice posjeduikah doprinašati primjerene
svote za pokriće berivah šumarsko-tehničkog osoblja kotarskih oblastih.


Što se tiče službenoga položaja šumarskih tehničarah šumarskoga odsjeka
kr. zemaljske vlade i onih kod kr. županijskih oblastih nije u ovoj zakonskoj
osnovi ništa ustanovljeno, pošto je to već uredjeno postojećimi zakoni.