DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

tia^t


Br. 1. u ZAGREBU, 1 siečnja 1894. God, XV!IL


Osnova zakona,


kojim se uređjuje šumarsko-telinička služba kod političke uprave
u kralj evinah Hrvatskoj i Slavoniji.,


§., 1


Političkim oblastim, koje po ustaaovah šumskoga zakona valja da u obće
nadziru gospodarenje u svih šumah, đodieljuje se šumarsko tehničko osoblje, da
uzmognu vršiti svoj nadzor i provoditi ustanove šumskoga zakona i naredabah,
osnivajućih se o tom zakonu.


§ 2.


Za šumarsko-tehničko osoblje političke uprave vriede glede službenih
osobnih odnošajah i glede njihovih pravah i uredovnih dužaostih i glede karnostne
odgovornosti oni zakoni i propisi, koji valjaju za ostale činovnike i službenike
političke uprave.


§ 3.


Kategorije službe, plaće i ostala beriva šumarsko - tehničkih činovnikah i
službenikah navedene su u prilogu, priloženu ovomu zakonu.


§. 4.


Kod kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, valja da se za šumar.tehničku
službu ustroji poseban šumarski odsjek, komu će biti na čelu šumarski
stručnjak sa naslovom i činom kr. odjelnoga savjetnika. Ovaj uvrstiti će se u
status ostahh odjelnih savjetnikah, šumarski pako nadzornici dolaze u status
tajnikah kr. zemaljske vlade.


Svi ostali šumarsko-tehnički činovnici čine poseban svoj status.


Šumarski vježbenici neuvršćuju se u nijedan činovni razred, već im se
daje značaj kr. činovnika i pripomoć iznosom, naznačenim u prilogu ovoga zakona.


Nadlugari spadaju u kategoriju službenikah, te čine takodjer poseban
svoj status.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 2     <-- 2 -->        PDF

2 —


Predstojnika šumarskoga odsjeka i šumarske nadzornike imenuje Njegovo
VeManstvo kralj na predlog bana.
Ostale šumarske telmifiare imenuje ban, a nadlugare veliki župan.
Svi šumarski tehničari i nadlugari, koji stupe u zemaljsku službu, valja
da jednu godinu službuju u privremenom svojstvu.


§ 6.
Šumarsko-tehniSku službu kod političke uprave može polučiti samo onaj,
koji je za nju teoriticki i primjereno praktički osposobljen, te mora:


1. onaj, koji želi polučiti službu u YI. ili YII. činovnom razredu, dokazati,
da je podpuno akademićko-šumarski naobražen, i da je položio državni
izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva;
2. onaj, koji želi polučiti službu u YIII i nižem cinovnom razredu, dokazati,
da je svršio nauke bar na kojem srednjem šumarskom učilištu, te položio
državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva.
Mjesta šumarskib vježbenikah popunjuju se abiturienti, koji su svršili bar


srednje šumarsko učilište.


Glede popunjivanja nadlugarskih mjestab odlučuju postojeći posebni pro


pisi, naročito zakonski članak II. : 1873. zajedničkoga sabora zemaljah krune


ugarske (o namješćivanju izsluženib podčastnikah), ali se od onoga, koji želi


da bude stalno namješten, traži, da je položio izpit za šumarsko-tehničku po


moćnu službu.


Kr. zemaljska vlada vlastna je kod prvoga namještenja dozvoliti rok,


u kom da se položi izpit za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva,


odnosno izpit za lugarsko i tehničko pomoćno osoblje.


Al dok se ne položi izpit, biti će namještenje samo privremeno.


Izpražnjena mjesta šumarskih tehničarah valja u pravilu popunjivati na-j
tječajem.


§ 8.


Službovnu zakletvu polažu:


Šumarski tehničari šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade u ruke bana,
odnosno njegova zamjenika; šumarski tehničari kr. županijskih oblastih u ruke
kr. velikoga župana, a šumar, tehničari kr. kotar, oblastih i nadlugari u ruke
kr. kotarskoga predstojnika.


Nadlugari valja da osim službovne zakletve, propisane za zemaljske službenike,
polože i zakletvu propisanu u §. 52. šumskoga zakona.


§. 9.


Šumarsko-tehničkomu osoblju političke uprave jest zadaćom:


1. dotičnim oblastim davati stručne savjete i predlagati predloge glede
izvršivanja šumsko-redarstvenoga nadzora i glede provadjanja zakonah i nare


ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 3 —


dabah, tičućih se šumarstva i lova, zatim postojano motriti šumske i lovske
prilike te prijavljivati nedostatke, što bi ih opazili;


2. promicati gojitbu šumah poučavanjem onih vlastnikali šumah, kojim bi
uputa ili pouka ova trebala ili bi ju sami zatražili;
3. poticati, da se izdaju one naredbe i odredbe, koje bi prema postojećim
odnošajem mogle služiti unapredovanju šumarskih prilikah;´
4 upravljati i provoditi radnje oko uredjivauja bujicah i sličnih posalah,
tičućih se kuture šumskoga tla;


5. upravljati i voditi stručno gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom, ako bi to vlastaici tih šumah sami zaključili ili ako bi to
odredili posebni zakoni; ,
6. obavljati sve one poslove, što će ih budući zakoni i naredbe naročito
namieniti tomu osoblju.
Kr. zem. vlada izdati će naredbom potanje naputke, po kojih šumarskotehničko
osoblje, izpunjujući te svoje zadatke i vršeći službene svoje dužnosti,
valja da postupa koli u šurasko-tehničkom toli u upravnom pogledu,


§. 10.


Šumarski tehničari, kojim službeni kotari zasižu u dva ili više političkih
kotarah, podčinjeni su, dok vrše službu u službenom pogledu predstojniku one
kotarske oblasti, u čijem području u stanovito doba vrše službu,


Nadlugari podčinjeni su šumarskomu tehničaru u službenom pogledu, u
disciplinarnom pako pogledu predstojniku one oblasti, u čijem im je području
sjedište.


§ 11- , ´


Županijski šumarski izvjestitelj svedj je članom karnostnoga povjerenstva
županijskoga upravnoga odbora, ako se radi o karnostnu postupku proti kojemu
šumarskomu tehničaru ili nadlugaru.


Ako li županijski šumarski izvjestitelj nije već izborom član karnostnoga
povjerenstva (§. 41. zakona od 5. veljače 1886. ob upravnih odborih), to će
on kod karnostnoga odlučivanja učestvovati na mjesto jednoga od dvojice javnih
činovnikah, izabranih u karnostno povjerenstvo,


§ 12.


Dok se nepopune sva mjesta šumarskih tehničarah, sistemizovana ovim zakonom,
svi će u zemaljskoj službi stojeći šumarsko-tehnički činovnici danom
onim, kojim ovaj zakon zadobije kriepost, stupiti u razpoloživost na vrieme od
jedne godine danah, a s onim-, koji za toga vremena ne bude namješten, valja
da se normalno postupa.


Mjesta šumarskih tehničarah i nadlugarah kod prve molbe valja da se
popunjuju po potrebi.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

4 —


§. 13.


Pređju ii šumarski Činovnici krajiških imovnih obćinah, šumari obćinski
i šumari posjednikah udruženih u zajednicu u zemaljsku službu, to se prelazom
tim neprekida vrieme njihova službovanja.


§. U.


Oni šumarski tehničari, koji već sada službuju u zemaljskoj službi, riešavaju
se kod prvoga imenovanja dužnosti, da dokažu teoretsko i praktično
osposobljenje, propisano u §. 6, ovoga zakona.


§. 15.


Onim šumarskim tehničarom, kojim novo imenovanje ne povisi ni plaće


ni Sina, kr. će zemaljska vlada, ako bi se morali preseliti na novo polučeno


mjesto, dozvoliti primjerenu odštetu selitbenoga troška.


§. 16,


Svi zakoni i naredbe, koji su i u koliko u opreci s ovim zakonom, ovim


se ukidaju.


§ 17.


Izvršba ovoga zakona povjeruje se banu.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 5
Prilog k §. 3.


Osobni i plaćevni šema šumarskih teliuičarali 1 nadlugarali
liod političke uprave.


o5


-o


cS


Svojstvo službenika Opazka
H


forintih


A) šumarski tehničari kod šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade:


3000
1 OđjeM savjetnik, zemalj, šumar, izvjestitelj VI. 2600 350
1800


300


2 VII.
1600
1100


200


3 IX. 1000
900


150


4 „ pristavi I. razreda
X. 800


5
5001


B) Šumarski tehničari kod kr. županijskih oblastih:


1
2
VIII.
IX.
1400
1200
1100
1000
250
200
3 „ vježbenici 500
C) Šumarski tehničari i nadlugari kod kr. kotarskih oblastih:
1
2 . n. „
X.
XI.
900
800
700
600
150
100
3
4
vježbenici 500
400
300 60
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Obrazloženje


k osnovi zakona, kojim se ured] uj e šun^arsko-tehnifeka služba
kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


Šumarskim zakonom od 3. prosinca 1852., koji je carskim patentom od


24. lipnja 1857. u gradjanskom dielu Hrvatske i Slavonije zadobio knepost od
1. siefinja 1858., a u hrv.-slav. Vojnoj Krajini uveden s nekimi promjenami 3.
velja&e 1860., stavljeno bje gospodarenje svimi sumarni u obće pod nadzor
političkih oblastih.
Površina, što no ju šume u ovih kraljevicah zapremaju, jest razmjerno
velika, jer ju ide od sveukupne povrMne zemlje od 7,391.052 jutaiah povr
šina od 2,666.265 jutarah, dakle 37-07o/o.


Od ove šumske površine pripada:


1. privatnomu posjedu 740.135 jut. ili 27-7´^/o,
2. imovnim obćinam 719.053 jut. ili 27*^/0,
3. gradovom, trgovištam i obćinam 577.346 jut. ili 21*0*^/0,
4. državnom eraru 544.281 jut. ili 20´4**/o, i
5. svećenstvu 85-560 jut. ili S^^´/o.
Šume imovnih obćinah, gradovah, trgovištah i obćinab izručene su posebnimi
zakoni javnoj upravi, ili stoje u smislu šumskoga zakona pod osobitim
javnim nadzorom.


Političkim oblastim u Hrvatskoj i Slavoniji namienjena je s toga´ vrlo
Tažna zadaća, jer ne samo da im je uspješno sudjelovati kod unapredjenja
šumarstva i nastojati oko uzdržavanja i racionalnog gojenja svimi šumami u
obće, u ukupnoj površini od 2.666.265 jut., već im još napose u šumah navedenih
pod točkom 2. i 3. valja upravljati i rukovoditi stručno gospodarenje,
odnosno vršiti javni nadzor, a šume te same zapremaju površinu od 1,296.399 jut.


Ako li uvažimo, da političke oblasti za obavljanje poslovah, tičućih se
šumskoga redarstva i nadziranja šumah, nisu imale do danas nikakovih šumarskih
organah, a da su za rukovodjenje šumskoga gospodarstva razpolagale
samo nedostatnim brojem šumarskih silah, posve je razumljivo, da one nisu
niti mogle u onoj mjeri i tako uspješno, kako je željeti bilo, zadovoljivati svim
zadaćam, koje su im bile opredieljene šumskim zakonom.


A da političke oblasti trebaju za izvršivanje i provadjanje propisah šumskoga
zakona stručnoga savjeta i šumsko-redarstvenoga osoblja 0 tom se podvojiti
nemože, jer se uspješnom riešavanju spomenutih zadaćah svakako hoće
ppznavanje šumarske nauke.


U tom pogledu učinjen bje u našoj monarkiji prvi korak u zemljah, zastupanih
u carevinskom vieću, gdje je ces. kr. ministarstvo za poljodjelstvo
sporazumno sa ces. kr, ministarstvom za unutarnje poslove još godine 1873.
izdalo naredbu od 3. srpnja broj 6953., kojom su političkim oblastim za točnije
provadjanje šumskoga zakona dodieljeui šumarsko4ehnički organi, koji su po
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

novnom naredbom c. kr. ministarstva za poljodjeLstvo od 27. srpnja 1883.
opet na široj podlozi preustrojeni, dobivši naslov „šumarsko-tehnicko osoblje
političke uprave."


U Ugarskoj je takođjer istodobno sa novim šumskim zakonom, koji je g.
1879, zakonskim Slankom XXXI. u kriepost stupio, u život privedena posebna
šumarsko tehnička uredba t. zv, kr, šumarska nadzornictva, koja su od političkih
oblastih posve neodvisna i podredjena neposredno kr. ministarstvu za
poljodjelstvo.


U Hrvatskoj i Slavoniji osjećala se je isto tako danomice sve to veća
potreba, da se šumarsko-tehnička služba sustavno uredi.


Predležeća zakonska osnova „o uredjenju šumarsko-tehnicke
službe kod političke uprave u kralj evinah Hrvatskoj i Slavoniji´^
ide za tim, da se udovolji toj potrebi.


Prema ;sadržaju ove zakonske osnove, oslanjajuće se o šumski zakon,
koji sada vriedi u Hrvatskoj i Slavoniji i kojim je nadzor nad svimi sumarni
izručen političkim oblastim, dodieljuju se političkim oblastim svih trijuh molbah
šumarski tehničari.


Ovaj sustav organizacije šumarske službe kod političke uprave prilagodjen
e prema tomu onomu sustavu, koji je uvedea u zemljah zastupanih u carevinskom
vieću, a morao se je za Hrvatsku i Slavoniju s toga poprimiti, jer
neima dovoljno akademički naobraženoga šumarskoga osoblja, da se u ovih
kraljevinah ustroji samostalna šumarsko-tehuička uredba, te s toga i što dosada
postojeća organizacija upravne službe u zemlji, odnosno postojeće okolnosti
glede stručnog gospodarenja u urbarskih šamah nuždno zahtievaju ovakovo
uredjenje šumarsko-tehničke službe.


Stručno gospodarenje u urbarskih šumah uređjeno je naime privremenom
naredbom kr. zemaljske vlade od 4. ožujka 1871. br. 2144


Po ovoj naredbi rukovode gospodarenje u tih šumah kr. županijske oblasti
po svojih županijskih nadšumarih, dočim su posjednici urbarskih šumah prema
obsegu svojih šumah obvezani, da si posebice ili u zajednici za stručnu upravu
postave obćinske šumare.


Ta okolnost, da rukovodstvo gospodarenja leži u rukuh županijskih oblastih
zahtjevala je, da se medju ovimi obćinskimi šumari i političkim! oblasti, iraenito
onirai prve molbe uzpostavi neka bliža službena sveza. A jer se je ovo
moglo samo tako polučiti, da obćinski šumari imaju svoje sjedište kod dotične
kotarske oblasti, to su oni već od godine 1886. zaista i dodieljeni kotarskim
oblastim kao t. zv. kotarski šumari.


Obzirom pako na okolnost, da ovi kotarski šumari poznavaju ne samo
postojeće šumarske odnošaje svoga kotara i službovanje kod prvomolbenih političkih
oblastih, nego su još napose i upućeni, kako valja gospodariti u šumah
urbarskih, moralo se je za sastavljanja ove zakonske osnove pomisliti na to,
da se preuzmu u zemaljsku službu, u koliko su inače za to osposobljeni.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

„ 8 —


A biti će to probitačno osobito kada će stručno gospodarenje u urbarskih
šumah fakultativno preći u djelokrug zemaljskog šamarsko-tehmčkog osoblja.


U tom bi bo slučaju dosadanji kotarski šumari, prešav u zemaljsku
službu, postigli u njoj stalno uamještenje, te bi kao šumarski organi političke
uprave preuzeli ne samo šumsko-redarstvenu službu kod političke uprave prve
molbe, već bi takodjer vodili stručno gospodarenje u urbarijalnih šumah.


Za vršenje obijuh službah bio bi po tom potrebit samo jedan aparat, a
tim bi se dielomice novčano odteretila koli zemlja, toli i posjednici urbarskih
šumah.


Ovom su naime zakonskom osnovom posjednici urbarskih šumah obvezani,
da za uzdržavanje ovih organah primjereno doprinose, kada stručno gospodarenje
u njihovih šumah predje fakultativno u ruke zemaljskih šumarskih
tehničarah,


U Ugarskoj, Tirolu, Francezkoj i mnogih zemljah Njemačke, imenito
Pruskoj i u Virtemberžkoj preuzela je zemlja na taj način stručno gospoda^
renje u t. zv. šumah urbarskih, odnosno obćinskih povjeriv ga svomu šumarskotehničkomu
osoblju političke uprave. —


U §. 1 ove zakonske osnove razlaže se svrha, za koju se šumarsko-tehničko
osoblje namješta kod političkih oblastih.


A u §. 2. odredjuje se, da je to osoblje obzirom na službene i osobne
odnošaje, na prava i uredovne mu dužnosti i karnostnu odgovornost, uzpoređjeno
ostalim činovnikom i službenikom političke uprave. Što se tiče kategorijah
službe i plaće te ostalih berivah, to su ove glasom §. 3. sadržane u prilogu,
koji je ovoj zakonskoj osnovi priložen.


U §. 4. odredjuje se, da se za vršenje šumsko-tehničkih poslovah kod kr.
zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, Ima ustrojiti poseban šumarski odsjek,
komu na čelu stoji šumarski stručnjak u svojstvu zemaljskog izvjestitelja sa
naslovom i činom odjeinog savjetnika.


Po potrebi dodieliti će se šumarskom odsjeku kr, zemaljske vlade na
službovanje šumarski nadzornici, šumarski povjerenici, šumarski pristavi i
vježbenici.


Kod kr. županijskih oblastih namjestiti će se županijski šumarski izvjestitelji
sa činom šumarskih nadpovjerenikah, a ovim kao pomoćno osoblje dodieliti
šumarski vježbenici.


Kod kotarskih oblastih, naročito onih u bivšem gradjanskom području,
namjestiti će se šumarski pristavi, kojim će se takodjer, ako uztreba dodieliti
u pomoć šumarski vježbenici.


U bivšem krajiškom području neima urbarskih šumah već samo šumah,
koje pripadaju većim dielom imovnim obćinam i državnomu šumskomu eraru^
a tek neznatnom površinom obćinam, gradovom i inim korporacijam. Obzironi
na to, te s razloga, što šume državnog erara stoje u javnoj upravi, a u šumah
imovmh obćinah kr. zemaljska vlada po postojećih propisih neposredno vrši
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 9 ^vrhovni
nadzor i rukovodi uprava, netreba bar za sada, da se šumarski telmičari
nanujeste i kod kotarskih oblastih u bivšem krajiškom podracju.


Istom kad se, kako je to zasnovano, uredi služba glede uredjivanja bujicah
morati će se za izvedbu ovih vrlo zamašnih radnjah i kod nekojih kotarskih
oblastih bivšeg krajiškog područja namjestiti potrebito šumarsko-tehničko
osoblje, koje će se tada naravno i uvrstiti i u status ostalog šumarsko-tehničkog
osoblja političke uprave.


Zemaljski šumarski izvjestitelj uvršćuje" se u status odjelnih savjetnikah
kr. zem. vlade, a šumarski nadzoriiici u status vladnih tajnikah, — a to je
opravdano tim, što se za ovaj malen broj šumarskih činovnikah nemože ustrojiti
poseban status i što bi se inače ovi urednici tek nakon dugoga vremena
mogli promaknuti u viši plaćevni razred.


Ostali šumarski tehničari zemaljske vlade, zatim svi šumarski tehničari
namješteni kod županijah i kotarskih oblastih sa<5injavaju poseban konkretualni
status.


Šumarski vježbenici neuvršćuju se u nikakov činovni razred, već im se
daje značaj kr. činovnikah i pripomoć iznosom, koji je naznačen u prilogu
ovoga zakona


Nadlugari spadaju u kategoriju službenikah, te čine takodjer poseban status.
Od šumarskih tehničarah, namještenih kod šumarskoga odsjeka kr. zem.
vlade, uvršćuje se zemaljski šumarski izvjestitelj kao ođjelni savjetnik u VI.
činovni razred; šumarski nadzornici u VIL; šumarski povjerenici u IX., a šumarski
pristavi L razreda u X. činovni razred.
Šumarski nadpovjerenici, namješteni kod županijskih oblastih uvršćeni su
u VIIL, a šumarski povjerenici u IX. činovni razred.
Šumarski pristavi I. razreda, namješteni kod kotarskih oblastih, uvršteni
su u X., a oni drugog razreda u XI. činovni razred.
Plaće i stanarine, odmjerene činovnikom pojedinih činovnih razredah, u
skladu su s ustanovami z^konah od 15. studenoga 1874., 5. lipnja 1886. i 7.
veljače 1892., kojimi su zakoni uredjena beriva činovnikah kod političke uprave.
Jedina je razlika u tom, što su za činovnike VIU. činovnog razreda obzirom
na njihov malen broj ustanovljena u ovoj zakonskoj osnovi samo dva plaćevna
razreda i to sa plaćom od 1400 for. i 1200 for.
Šumarski vježbenici dodieljeni su političkim oblastim svih trijuh molbah,
a dobivaju 500 for. na godinu kao pripomoć.
Nadlugari namješteni su kod kotarskih oblastih i beru plaću od 400 for.,
odnosno 300 for. i stanarine 60 for.
Po §. 5. imenuje zemaljskog šumarskog izvjestitelja i šumarske nudzornike
Njegovo Veličanstvo kralj na predlog bana isto tako, kao i one činovnike
političke uprave, kojim su uzporodjeni.
Ostale šumarske tehničare imenuje ban, dočim je imenovanje nadlugara
pridržano velikom županu.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 10     <-- 10 -->        PDF

10 —


Obzirom na prvo namještenje šumarskih tehnicarah u zemaljskoj službi
odredjuje zakonska osnova, da će ovo biti na godinu danah privremeno.


Ova je ustanova uzeta iz zakona od 15. lipnja 1873-, kojim su bih ure^
đjeni osobni odnošaji, službena odgovornost i karnostni postupak svih hnovnikah
i službenikah, namještenih kod politiSkih oblastih, poreznog, gradjevaog i šumarskog
ureda u području bivše vojne Krajine. A prihvaćena bje u ovoj zakonskoj
osnovi s toga, jer se je i dosada faktično izvodila, te se je pokazala
uspješnom i potrebitom, a biti će i u buduće koristnom naročito, kada će se
primat u zemaljsku službu mladi šumarski tehničari i nadlugari, koji se svakako
moraju prije prokušati, nego što budu stalno namješteni.


Ovu potrebu uvidilo je i c. kralj, ministarstvo za poljodjelstvo, te je odredilo
svojom naredbom od 1. srpnja 1890., kojom su naknadno promjenene neke
ustanove ministarske naredbe od 27. srpnja 1883. o preustrojstvu šumarske
službe u zemljah zastupanih u carevinskom vieću, da se nadlugari III. razreda
moraju podvrći dvogodišnjoj pokusnoj službi prije, nego li što budu stalno
namješteni.


Što se tiće stručnoga osposobljenja, koje se zahtieva od šumarskih tehnicarah
političke uprave, morala se je u §. 6. sbog okolnostih, postojećih u tom
pogledu u Hrvatskoj i Slavoniji, učiniti razlika izmeđju VI. i VII. činovnog
razreda, te VIII. i nižjih činovnih razredah.


Buduć zemlja za sada neima šumarske akademije, razpolaže se samo malenim
brojem silah, koje su se mogle podpuno akademički naobraziti, te valja
s toga, kako se samo po sebi razumije, za takove sile sačuvati mjesta VI. i


VII. činovnog razreda.
Od onoga, koji želi polučiti koje od ostalih mjestah šumarsko-tehničke
službe, zahtjeva se, da je svršio nauke bar na kojem srednjem šumarskom učilištu,
da je položio propisani državni izpit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarenja i da izkaže primjerenu praktičnu upotrebljivost.


Mjesta šumarskih vježbenikah popunjuju se s abiturienti, koji su svršili
bar srednje šumarsko učilište.


Pogodnost, da su najviša mjesta u zemaljskoj šumarskoj službi pristupna
samo onim, koji su stekli pođpunu akademičku naobrazbu, bodriti će sve
mlade šumare, koji se toj službi posvetiti kane, da si pribave na akademijah
ili visokih školah potrebitu višu naobrazbu u šumarskoj struci.


Ovako popunjivati će se vremenom i postepeno i sva šumarsko-tehnička
mjesta kod poUtičke uprave osobljem, koje ima najvišu stručnu naobrazbu.


Glede popunjivanja nadlugarskih mjestah odlučuju izmedju ostalih propisah
naročito oni o namješćivavju izsluženih podčastnikah, ali se zahtieva od
onih, kao i od svih ostalih, koji žele kao nadlugari polučiti stalno namještenje,
da su položili izpit za lugarsku i tehničku pomoćnu službu.


Kr. zemaljska vlada vlastna je šumarskim tehničarom i nadlugarom,
namještajući jih po prvi put dozvolili rok, u kojem da polože propisani izpit´,
ali dok izpita ne polože, biti će samo privremeno namješteni.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 11 —


u §. 7. ođredjiije se, da izpražnjena mjesta šuuiarskili telini^irab valja u
pravilu popunjivati natječajem. Nadlugarska mjesta moraju se obvezatno samo
Batječajem popunjivati već obzirom na prednost, što izsloženi podčastnici na ta
mjesta uživaju, S toga nit netreba, da se to u ovoj zakonskoj osnovi posebice
naznači.


Po §. 8. polažu službovnu zakletvu šumarski tehničari šumarskoga odsjeka
kr, zemaljske vlade u ruke bana ili njegova zamjenika; šumarski tehničari
kr. županijskih oblastih u ruke velikoga župana, a šumarski tehničari kr.
kotarskih oblastih i nadlugari u ruke kotarskih predstojnikah.


Nadlugari valja da osim službene zakletve, propisane za zemaljske službenike,
polože još i zakletvu propisanu u §. 52. šumskoga zakona za lugarsko
osoblje, jer vršeći vanjsku službu dolaze često u priliku, da opažene prekršaje
i prestupke šumskoga zakona i izdanih šumsko-redarstvenih odredabah prijavljivati
moraju.


Zadaća šumsko-tehničkoga osoblja političke uprave jest po §. 9. sliedeća :
davati stručni [savjet političkim oblastim, stavljati predloge glede izvršivanja
šumsko-redarstvenog nadzora i glede provadjanja zakonah i naredabah, tičućih
se šumarstva i lova; potrajno motriti šumske i lovske prilike i prijavljivati
opažene nedostatke, promicati gojitbu šumah poučavanjem onib vlastnikah
šumabj kojim bi takova uputa trebala ili bi ju sami zatražili; poticati, da se
izdaju one naredbe i poduzmu mjere, koje bi prema postojećim prilikam šumarstvo
promicale; upravljati i rukovoditi radnje oko uredjenja bujicah i sličnih
posalah, tičućih se kulture šumskoga tla; upravljati i voditi stručno gospodarenje
u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom, u koliko bi na to vlastnici
šumah sami pristali ili ako bi to odredili posebni zakoni, napokon obavljati
sve one poslove, koje bi budući zakoni i naredbe naročito namienili
tomu osoblju.


Potanje upute za izvršivanje tih mnogostranih službenih dužnostih šumar,tehničkog
osoblja izdati će kr. zemaljska vlada naredbom.


Ustanove ovoga paragrafa stoje u svezi s ustanovami zakonske osnove,
kojom se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah stojećih
pod osobitim javnim nadzorom.


Ta zakonska osnova odredjuje naime u §. 9., da obćine ili zajednice posjednikah
mogu dozvolom kr, zemaljske vlade stručno gospodarenje u svojih
šumah povjeriti šumarskim tehničarom političke uprave.


Kr. zemaljska vlada vlastna je osim toga u nekojih slučajevih, koji su
točno u toj zakonskoj osnovi navedeni, ureda radi odrediti, da stručno gospodarenje
u takovih šumah preuzmu šumarski tehničari kotarskih oblastih.


U oba slučaja dužne su obćine ili zajednice posjeduikah doprinašati primjerene
svote za pokriće berivah šumarsko-tehničkog osoblja kotarskih oblastih.


Što se tiče službenoga položaja šumarskih tehničarah šumarskoga odsjeka
kr. zemaljske vlade i onih kod kr. županijskih oblastih nije u ovoj zakonskoj
osnovi ništa ustanovljeno, pošto je to već uredjeno postojećimi zakoni.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 12 —


Ali se je u §. 10. zakonske osnove morala učiniti shodna odredba glede


službenoga položaja onih šumarskih tehnicarah, kojim službeni kotari zasižu u


dva ili više političkih kotarah. Isto tako morao se je u tom paragrafu ustano


viti odno§ai nadlugarah prama šumarskim tehničarom i prama predstojniku ko


tarske oblasti, kod koje službuju, jer će ta uredba glede namještenja nadlu


garah kod političke uprave i onako nova biti.


Po §. 11. ima biti županijski šumarski izvjestitelj uviek članom karnostnoga
povjerenstva županijskog upravnog odbora, kada se radi o karnostnu postupku
proti kojemu šumarskomu tehničaru ili nadlugaru i to s razloga, što
treba, da i stručnjak sudjeluje kod prosudjivanja počinjenih djelah i postupakah
šumarskih tehničarah ili nadlugarah, stojećih pod iztragom.


Prigodom provedbe ove šumarske organizacije stavljaju se po §. 12. svi
u zemaljskoj službi stojeći šumarski činovnici u razpoloživost za vrieme od godinu
danah, a s onimi, koji za to vrieme namješteni ne budu, postupati će se
normalno.


Mjesta šumarskih tehničarah i nadlugarah kod prve molbe valja da se popunjuju
po potrebi, odnosno prama tomu, kako će biti obsežan djelokrug ovih
šumarskih tehničarah glede gospodarenja u obćinskih i urbarskih šumah. Ovim
će se načinom zemlji onaj trošak za šumarsko-tehničko osoblje kod kotarskih
oblastih sniziti po prilici za polovicu, dočim bi se inače šumarski tehničari
prve molbe morali uzdržavati samo o trošku zemlje, kad bi se naime sva ova
mjesta odmah popunila bez obzira na to, da li posjednici urbarijalnih ili obćinskih
šumah žele ili ne, da stručno gospodarenje preuzmu šumarski tehničari
političke uprave, ili da li je to ureda radi odredjeno ili ne.


Uz to je ipak moguće, da se šumarski tehničari ili nadlugari namjeste u
onih kotarih, u kojih je to od prieke potrebe.


Obzirom na to, što u Hrvatskoj i Slavoniji neima dovoljna broja razpoloživih
izučenih i vrstnih šumarah, a želja je, da se u šumarsko-tehničku službu
političke uprave namjeste najbolje domaće sile, morala se je po §. 13. podati
prilika činovnikom slušbujućim kod imovnih obćiuah, kod obćinah ili zajednicah
posjednikah, da mogu prelaziti u zemaljsku službu, a da ne gube na svom dosadanjem
službovnom vremenu. Za šumare, stojeće u državnoj službi, netreba
takve ustanove, jer se postojećim! zakoni eventualnim prelazom u zemaljsku
službu i onako ne prekida njihovo službovno vrieme.


U §§. 14., 15. i 16. navadjaju se prelazne ustanove načinom običajnim
kod organizacije svake službe, dočim §. 17. sadržaje odredbu glede provedbe
ovoga zakona.


Akoprem sama zakonska osnova jasno označuje, kako se namjerava pro^
vesti organizacija ž;umarstva i šumarske struke, ipak će biti umjestno, da se
spomene koja glede troškovah, koji će poteći s organizacije šumsko-tehničke
službe kod političke uprave.


Pri uredjenju šumske struke osobito se je, kako .se samo po sebi razumije,
uvažila okolnost, da zemaljski budget dopušta novih izdatakah samo u
ograničenoj mjeri.
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~ 13 —


Nu s druge strane opet neima oikakove dvojbe, da je zemlja bezuvjetno


dužna đoprinašati stanovite, bar razmjerno prema inim sličnim izdatkom, nov


čane žrtve i za uredjenje i unapredjenje šumarskih prilikah, pak ui o tom, da


bez podpore iz zemaljskih sredstvah nebi moglo biti ni govora o kakovom va


ljanom i trajnon) uredjenju šumarstva.


Trošak ove organizacije neda se u ovaj čas točno ustanoviti, jer se valja
obazrieti na tu eventualnost, da će obćine, zatim zajednice posjednikah primjereno
đoprinašati za uzdržavanje šumarskih tehničarah kotarskih oblastih,
kada ovi preuzmu stručno gospodarenje u njihovih šumah, i jer će se prema
tomu mjesta susljedno popunjivati.


No ipak može se već sada uztvrditi, da trožak neće biti tako znatan, a
da nebi u povoljnu razmjerju stajao prama svrsi, koja će se polučiti organizacijom
šumarstva.


Ako se uvaži, da se je po zemaljskom proračunu za šumarstvo dosele
godimice trošilo 28.550 for., to će posije provedbe organizacije šumarstva,
aproksimativno računajući, trošak narasti jedva za kojih 40.000 for. na godinu.


Kako se iz ove zakonske osnove razabrati može, njoj je svrhom, da se
u prvom redu političkim oblastim svih trijuh molbah dodieli potrebito šumarskotehničko
osoblje, koje će podpomagati političke oblasti, da uzmognu ustanove
šumskoga zakona uspješnije provadjati, nego li što je to dosele moguće bilo;
nadalje da stručno gospodarenje u urbarskih šumah, premda samo fakultativno
preuzme šamarsko-tehničko osoblje političke uprave; zatim


da se šumarskim tehničarom izručuju zamašne kulturne radnje, tičuće se
uredjenja bujicah i kanačno,


da se pomoću šumarsko-tehničkoga osoblja uredi šumsko gospodarenje u
šamah obćinah, gradovah, trgovištah, plemićkih i poveljnih obćinah, zakladah,
prebendah, u šumah zajednicah posjednikah i u šumah korporacijab.


Na temelju ustanovah ove zakonske osnove, koja je satavljena obzirom
na izkustvo i poznavanje svih obstojnostih i činjenicah, pogledom na narodnogospodarstvene
i upravne potrebe u zemlji, biti će moguće, u buduće uspješno
riešavati pojedine zadatke javne uprave na polju šumarstva. Osim toga stvoriti
će se oni obćeniti uvjeti, što jih treba za dalnje unapredjenje šumarskih prilikah
obzirom na razne i)romjene, koje su vremenom usljed jur provedenih zamašnih
agrarnih reforinah nastale u šumsko-gospodarstvenom i šumsko-upravnom
smislu.


Shodnom provedbom ove zakonske osnove osjegurati će se ne samo
obstanak šumah, i^ kojih niču svi uvjeti kulture i koje su korjen narodnog
života i blagostanja, već se za buduće od uspješna sudjelovanja i djelatnosti
izvršujućih oblastih na polju šumarstva može punim pravom očekivati, da će
se uvesti u šumah bolji kulturni i prihodni odnošaji, t. j . da će se promicati
racijonalno šumareaje, kako to načela ustanovah šumskoga zakona u izgled
stavljaju, a interes domaćeg šumarstva zaista zahtieva.