DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 542 —


Oni lovopazitelji, koji su jur položili izpit za lugarsku, odnosno šumarako čuvarsku


službu, ne trebaju još i posebni iz|jit za lovstvo polagati.


Vidimo dakle preme tome, da se izpit taj u Cislajtaniji osniva poglavito na usta


novah naredbe postojeće za polaganje izpita za lugarsku i šumarsko-pomodnu službu. Pa


kako je polaganje tih izpita takodjer i u nag jur naredbom kr. zem. vlade od 2.


ožujka 1891. br. 30551. ex 1890. svrsi shodno uređjeao, biti će najagođnije, da se


i kod nas učini isto t. j . da se kod u izgled slavljenog izdanja nipred rečene naredbe


o polag-inju i obdržavanju izpita za osposobljenje kandidata za nađziraSe lova postupa
suglasno s tom našom naredbom za izpitanje kandidata za lugarsku, odnosno šumskotehničku
pomodnu službu, u koliko je več i onako u §. 15. zadnjoj alineji iste naredbe
takodjer i lovstv o iztaknuto medju onimi predmeti, koji se izpitivati imaju,
Nu bilo kako mu drago, interes stvari svakako zahtjeva, da se i to pitanje o
osposobljenju naših nadzirača lova što prije konačno uredi, a da se i u mjerodavnih
krugovih o tom ozbiljno radi, dokaz tome Castni poziv, koji je stigao na naše družtvo
glede sastavka priručne knjige, koja de imati služiti za temelj kako kandidatom, koji
de se tim izpitom podvrgavati, tako i samim izpitom, te oko sastavka koje se jur
marljivo radi.


0 organizaciji našega šumarstva.


Poznato je, da je visoka kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
predložila saboru Hrvatske Slavonije i Dalmacije dvije zakonske osnove glede
organizacije cašega šumarstva i to: osnovu zakona, kojim se uredjuje šumskotehnička
služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatske i Slavonije i
zakonsku osnovu, kojom se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stoječih pod osobitim javnim nadzorom.


Ove zakonske osnove pretresivati će se ponajprije u saborskom odboru^
a zatim će se predložiti saboru na ustavno pretresivanje.


Šumarska služba, odnosno šumarstvo, koje sačinjava jednu od najvažnijih
grana u narodnom gospodarstvu biti će dakle uredjena prema postojećoj već
organizaciji upravne službe i prema zahtjevom vremena, te odnošajem naroda
našega i zemlje, što je obzirom na ogromnu i obće narodnu važnost i vriednost
šuma od prieke potrebe.


Dotićne osnove i obrazloženja istih kao takodjer i odnoseće se saborske
razprave priobćiti će se svojevremeno u „Šumarskom listu "


Dopisnica uredničtva.


P. n. g. I. Ett,, kr. umirovljenom nadšumaru u Zagrebu. Kao revnomu piscu
srdačno se zahvaljujemo na priposlanom članku, koga u ovom broju „Šum. lista" priob,
dujenio. Preporučamo se i u budude, te se nadamo, da dete ostati naš stalan dopisnik
P. n. g. B — d, kot. šumar u Stubici. Hvala liepa na Vašoj razpravici i molimo >
da budete i u budude naš revan suradnik Uredništvo.
Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga dražtva. — Tisak 0. Albrechta.