DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 536 —
Obdeniti uvjeti ove dražbe jesu :


1. Ova dražba uzslieđiti de samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na one ponude de se obzir uzeti, koje budu predane do 11 sati prije
podne dana 5. prosinca 1893. kod podpisanog ureda i koje budu providjene sa žaobinum
od S^/o izkliSne vriednosti pojedinih hrpa. na koju ponuda glasila bude.
3. Dražbatelji (nudioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove dražbe i
prodaje podpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4 Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na omotu nositi nadpis „ponuda za
dražbu stabala za dan 5. protinca 1893. ođredjenu".


5. Rok za uplatu kupovine ustanovljen je za sve hrpe na 14 dana nakon odobrenja
prihvaćene ponude i prije početka izradbe stabala.
6. Rok za izradbu stabala ovdje u pojedinih hrpah sadržanih, ustanovljuje se na
dobu do konca ožujka 1894. osim hrpe 1. i 2., za koje se taj rok produljuje samim
ugovorom.
7. Ogranke, ovršine i sve ođpadke prodanih stabala od hrpa pod tek. brojem
3 do 6 izkazanih, mora kupac ostaviti na licu mjesta na razpolaganje imovnoj obdini
II. banskoj, dočim od hrpe pod tek. br. 1. izkazane mora kupae imovnoj obćini II.
banskoj po volji odabrano gorivo samo drvo u množini od 3732 m´ prepustiti na povoljno
razpolaganje.
Od hrpe pod tek. brojem 2. izkazane prodaje se drvna gromada tehnifike sposobnosti
zajedno sa drvnom gromađom gorivne sposobnosti u cielosti.
Pobliži uvjeti stoje svakomu na uvid za uredovnih satova kod podpisanog ureda
i područne mu kotarske šumarije I. u Dubici, II. u Dvoru i III. Petrinji.
Gospodarstveni ured II. banske imovne obdine.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izašle su sliedece nove knjige :


Juđeich, Geh. Ober-Porstr. „Die Fors t e i nr ich t u n g", 5. Aufl. gr. 8. (XII. 544 S.
mit 1 Porstd.), Dresđen, G. Schonfelđ. Vez u platnu, a stoji 10 mrk.
Dombrovski R. v. Ritter „E n c y k 1 o p e d i e". Mit zahlreichea Tafel u. lUustr., 8
Band, a stoji svez 1 mrk.
Buch\vald v. Stefan ,Der Karst und die Karstaufforstung", Separatabdruck
aus Streffier´s Ojterr. Militaf-Zeitschr , Triest 1893. bei Julius Daše.
Smidt D. „Beziehungen z v is eh en Blit zsp ur und Saftstrom", Ausz. aus
AbhandI. d, Naturforsch. Gesellsch. zu ^-falle a stoji 1 mrk.
Brehm´ s Thierleben . Kleine Ausgabe fur Volk und Schule. II. umgerab. Auflage,
herausgegeben von Rich. Schmidtlein, gr. 8 mit 1200 Abbild. 1 Karte u. 1
Parbendrucktaf. in 53 Lieferungen a 50 Pfen.


Sitnice.


Državni izpit za samostalno vođjenje šum. gospodarenja obdržavan je u
Zagrebu 23., 24., 26., 27., 28. i 29. listopada 1893. u maloj saborskoj dvorani.


Izpitno povjerenstvo sastojalo se je iz Mije Vrbauida kr. vlad. šum. nadzornika
kao predstojnika, zatim Ivana Portaša profesora na kr. šum. učilištu u Križevcih, Josipa
Kozarca, k. drž. šumara, te Stjepana pl. Haukonja, vlast, šumara kao povjerenika,
dočim je potonji frugirao i kao perovodja.


Kandidata bilo je po broju 14.


23. listopada dobili su kandidati sliededa pitanja za pismenu izradbu i to:


ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 537 —
1) Što vam je poznato o proređjivanju i klaštrenju šuma u obtSe, a onda obzirom
na takozvani progalni i nadstojni uzgoj (Lichtung-u. Uberbaltsbetrieb)?


2. Neka se opišu vrsti hrastove robe, koje se u naših šumah u zadnje vrieme
najviše proizvadjaju; koja tehnička svojstva uvjetuje svaka pojedina vrst proizvoda?
Podjedno se ima opisati i sam način te proizvodnje .
3. Imaju se kritično obrazložiti svo takozvane obličae metode (Normalvorraths
Metođen) kod uređjivanja šum. gospodarstva, odnosno kod ustanovljivanja šum prihoda.
Drugoga dana t. j . 24, listopada imali su kandidati na sliedeća pitanja pismeno
odgovoriti :


1. Neka se proračuna vriednost mlade 25. godišnje sastojine, koja je uzgojena
sHedeSimi troškovi po rali: kulturni trošak 12 for., za upravu, porez i čuvanje troši
se godimice 1"3 for., zemljište vriedi po rali 45 for. Sastojina proredila se je u dvadesetoj
godini i dala prihod ođ 6 for. po rali. Kamatnjak 3´5 % .
2. Što vam je poznato o šum, paši u obče, a napose obzirom na šume, koje su
obteredene služnošdu paše? Kakovu naknadu može vlastnik šume zahtjevati za štete,
počinjene u šumi po životinjama ?
3. Neka se opišu sve metode mapovanja omanjih parcela.
Dne 25. listopada upotrebilo je povjerenstvo na prouSavanje đoma´iih i pismenih
radnja.
Kandidati odgovoriše na gornja pismena i na pitanja ustmenog izpita, koji je
obdržavan 26, 27, 28. i 29. listopada, kako slieđi:
Oskar pl. A g i (5 i Andrija Londarevid „odličnim, a Mato K o v ać
i n a, Josip Majnarid i Ivan Ubi sa dobrim, te Lavoslav K r n i c i Andrija pl.
Perenzffj sa dovoljnim uspjehom, a prema tomu su gornji kandidati usposobljeni
za vodjenje šum. gospodarenja, docira su 7 kandidata reprobirani na jednu godinu
dana.


Jedan kandidat, koji je bio pripušten k izpitu, nije polagao izpit.


Prama uspjehu izpita može se redi, da su se kandidati slabo pripravili za izpit,
te u interesu naše liepe struke dužni smo savjetovati, da bududi kandidati posvete
veći mar stručnim naukom, da si osvjetlaju lice pred starešinam svojim i pred narodom.


Načelno rlešenje. Za tužbe radi dosudjenja prava užitaka zajedničkog pašnjaka
i šume u urbarskih obdinah nadležan je urbarski sud Kr. kot. sud u S. odlukom od


3. svibnja 1893 broj 3956 gr. odputio je tužbu J. Č. iz St. po odvj. dru. V. C.
proti Pr. 0. iz J. na priznanje 13/8 prava na selištno pravo drvarije i pašarije skopčano
sa urbar, posjedom spp. prim. 2. svibnja 1883. broj 3956 gr. po §. 2. si. a)
g. p. p. ureda radi sbog nenađležnosti toga suda kao suda gradjanskog, te uputio tužitelja
sa tim zahtjevom na nadležnu političku oblast.
Kr. banski stol riešenjem od 31. svibnja 1893. broj 10931 povodom utoka
tužitelja
vidiv, da je medju strankami prsporno njihovo ovlaštenje na skupne užitke, u
koliko su ist m predmetom šume i pašnjaci, đođieljeni ovlaštenikom prigodom urbarske
regulacije, a naročito kakovi de pravni odnošaji imati postojati u pogledu tih skupnih
užitaka, to jest, tko su ovlaštenici kod raznih kategorija tih užitaka, u kojem razmjerju
imadu participirati pojedini ovlaštenici na užitak, u kojem opet u pravu samom,
da li je tužitelj vlastnik urbarsko-sesionskih zemalja, sa kojimi su skopčani skupni užitci
drvarije i pašarine i u kolikom obsegu, te da li je on kroz prodaju jednog diela
svojeg urbarskog posjeda izgubio pravo na upitne skupne užitke i u kojem razmjerju;


vidiv, da su materijalno i formalno pravne norme za uredjenje urbarskih i srodnih
odnošaja ustanovljene ces. patentom 2. ožujka 1853. broj 40 đ. z. 1., ces, patentom
od 17. svibnja 1857., broj 98 d. z. 1., i minist. naredbom ođ 28. prosinca 1857.,
broj 1 z. vi. I. ođ godine 1858., pak da su za razpravu i riešitbu u ; repornih pred
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 538 —


metih urbarske naravi pozvani urbarski sudovi i to: kr. sudbeni stolovi u prvoj i kr.
stol sedmorice u drugoj i zadnjoj molbi kao vrhovni sud urbarski (zakon od 22. prosinca
1890. broj 3. Sb. za god. 1891.)


obnašao je napadnutu odluku prvog suda od 3. svibnja god. 1893. broj 3956
gr., kojom se tužba po §. 2. si. a) g. p. p. ureda radi natrag odpuduje toga radi,
što predmet nije podvržen postupku gradjanskog suda, potvrditi, u koliko se pak istom
odlukom tužitelj sa njegovim zahtjevom upućuje na političku oblast, preinačiti tamo, da
se tužitelj sa njegovim tužbenim zahtjevom radi đosudjenja prava užitka zajedničkog
pašnjaka i šume u urbar, obdini J. na nadležni kr. sudbeni stol kao
u r b. su d upućuje.


Ovo riešenje kr. banskoga stola potvrdjeno je riešenjem kr. stola sedmorice od


24. kolovoza 1893. broj 2722, jer je samo ubarski sud pozvan prosuditi, da li se
urbarska zemljišta mogu prodati bez užitka pripadajućeg im prava đrvarije i pašarine.
Mjerila ra mjerenje stabalja. Stolari braća K o v a 5 i ć u Zagrebu, Prerađovićeva
ulica br. 43. preporučuju p. n. gg. : šumoposjednikom, šumskom činovnifitvu,
drvotržcima i šumskim upravam državnih imovinskih i privatnih šumS, mjerila (Messkluppen)
za mjerenje stabala i od istoga proizvedene robe, a ista su izradjeaa po najrabljivijem
sustavu pokojnoga kr. šumarskoga nađsavjetnika Dragutina Wagnera i mjerila
za kubiciranje stojećih bukava, kako ih je upriličio kr. državni nadšumar Julio Kuzma.


Mjerila izradjuju se iz posve suhe čvrste mlade jasenovine solidno i ukusno u
dva oblika i to:


1. samo za mjerenje debljina u centimetrih.
?. ista mjerila podjedno i za kubiciranje stojećih bukava najboljega, srednjega i
lošega uzrasta mjerenjem poprsnih visina.
Mjerila za kubiciranje bukava uređjena su na temelju mjerenja mnogobrojnih bukovih
stabala u državnih šumah, a mogu se pouzdanjem uporabiti u brežuljkastih kao
i u planinskih šumah i od strane priporaoćnoga tehničkoga osoblja. Upravnom šumskom
činovničtvu biti će ovakovo mjerilo zahvalno pomagalo, jer se time pruža najjednostavniji
— ipak pouzdani — način obračunbe drvnih množina, koja se kako radi prodaje,
tako i radi podmirenja potreboća provoužitnika odmah prigodom doznačivanja u šumi
opređieliti može.


Ciena mjerila. Za mjerenje debljina do 80 cm. stoji komad 4 for. a za mjerenje
debljina do 120 cm. 5 for. Ako se ista mjerila provide vrpcami za kubiciranje bukava
(i to po zahtjevu naručitelja za najbolji, srednji ili loši uzrast), onda jim je ciena za
forint veća.


Upliv jeseaske paše na životinjski ustroj. Jesenska paša veoma upliva na
zdravlje naše domaće životinje. U jeseni je vrieme obično promjenljivo, kišovito i hladno,
a kasne jeseni nastaju mrazovi i smrzavice, te uslied toga obole domaće životinje od
svakovrstnih bolesti prehlade, imenito obole njihovi probavni ustroji. Opaženo je, da steone
krave, ako pasu mokru i mrazovitu travu, često povrgnu. Uzrok težkih i dugotrajnih
bolestih leži baš u tom, što domaće životinje u jeseni tjeramo na pašu, kad je trava
mokra i kad se je promrzla. Dobro ćemo učiniti, da zapriečimo bolest naše stoke, koju
tjeramo na pašu u šume i u polja, ako ju s večeri i u jutro nakrmimo suhim krmivom
i ako stoku ne gonimo prije, dok nestane na travi smrzavice ili rose i ako istu
ne gonimo prekasno u staje. Najbolje je, da se okanimo močvarne i vlažne paše, te
ćemo mudro učiniti, ako domaću životinju ne tjeramo na pašu onda, kad je vlažno i
hladno vrieme.


Jela. Medju svimi vrsti četinjača najmanje pati jela od raznih nepogoda. Najmanje
joj hudi oluja, snieg, paledica i led; nasuprot ona ozebe vrlo lako, ako se posadi
u prostom mjestu bez zaštite, jer tim u rastenju zaostaje. Njn riedko ubija mraz radi
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 539 —


njezine velike obnovne snage, te prepati lako svakovrstne ozlede. U slučaju, da srne
jelove ovršne pupove brste, onda treba biljke trnjem ograditi ili paklinom mazati. To
se učini tako, da se ruka sa rukavicom namoči u paklinu, te polagano prevuče preko
pupovnih ovršaka. Suvišno mazanje sa paklinom škodi biljkam.


Sjetva kestenja. Ako namjeravamo kestenj u proljeću posijati, onda demo dobro
učiniti, da ga dotle pohranimo u piesku na hladnom mjestu. Još je bolje, ako kestenj
u jesen posijemo i onda biljevište sa listincem (liščžm) ponješto pokrijemo.


Trajnost bukova drveta. Zanimiv pokus u tom pogledu priobćuje „Allg. Holzverkehr-
Anzeiger" i to iz Berlina u poštarskom uredu, u odjelu za primanje i predavanje
pošiljaka, dakle na vrlo prometnom mjestu. Prošle godine mjeseca svibnja načiniše
pod od raznih vrsti drveta, izmjenice od bukve, hrasta i bora, te xilolitha. Kako
se posije vidjelo, xylolith se nije ni malo iztrošio, a bukovo drvo vrlo malo, dočim
hrastovina uztrajala je samo kod finih dielova, te su se dielovi širokih zrcalaca (Spiegel)
najjače iztrošili, jer su se zrcalca odlupila. Po tom je bukovina vrlo dobro i zgodno
drvo za podove, samo ako se shodno izradi.


Na tu bilježku gornjeg lista nađovezujemo ono, sto piše list „Fundgrube" o uporabi
bukovine za pomost podova (Fussbodenbeleg). Bukva radi svoje slaboče nije obljubljena,
te se je nastojalo pronađi shodan način, kojim da se odstrane te nedostatnosti.
Bukva se naime u tvornicah pari i klorcinkom, te uljem impregnuje. Tako ."mpregnovana
bukovina rabi se najviše za preprugane podove (Friese). Sa strojevi blanjaju
se dlan široke bukove đašdice, a osobito na stranah, gdje se sastavljaju, tako
pomljivo, da se kod sastavljenog poda ni najmanje pukotine ne opaze. Vrlo je liepa
crvenkasta boja daščica, koja potiče od ulja. Nuance te boje, svjetlije i tamnije daščice
dadu se složiti u krasan pod, na kom se divno prelievaju pojedini dielovi.


Zašto psi žderu travu? Svakomu je dobro poznato, da psi često ždera travu,
dapače vrlo pohlepno, a imenito onda, ako su dugo svezani na lancu. Obično se kaže,
da će nastati drugo vrieme, ako pseto travu ždere, pak se dalje o tom nepromišlja.
Ali pas ždere travu iz posve drugih razloga.


Njeki tvrde, da pas ždere travu zato, da se očisti (da ga van tjera) ili da se
pobljuje, ako si je želudac jelom prepunio, a njeki opet zagonetaju, da pas to čini
onda, ako si napuni želudac sa koštenimi iverci, koji mu smetaju. Ti-eči tvrđe, da pas
ždere neprikladnu travu samo zato, da iz želudca odstrani zločestu sluz (dlen), koju sa
travom izbljuje, te stoga najvoli žderati oštru i dlakami obraštenu travu, od koje neprožvakanu
vlat guta.


Izkusan stručnjak D. Dromer kaže, da je zbilja istina, da pas ždere travu iz
gore navedenog potonjeg razloga, te primjećuje, da će se uviek naći, ako se od psa
izbljuvana vlat od trave iztražuje, da je sa sluzom obavita, čime se iz tiela odstranjuje
pogan, dapače posredno i otrov, ter da je toga radi žderanje trave upravo nuždno za
zdravlje psa.


Pas, ako hoće da si očuva zdravlje, ne može dugo oskudievati na žderanju trave
isto onako, kao što ne mogu biti ni grabežljive zvjeradi bez dlaka, pera ili bez kosti.


Dromer maije, da bi mladim psom pogibeljno bilo, ako bi bili zapriečeni, da ne
mogu kroz dulje vrieme travu žderati, pošto nebi mogli očistiti svoj želudac od dlenavih
tvari, te bi uslied toga oholili na kugi (zarazi), koja se pod timi okolnosti najobičnije
pojavljuje.


Dr. Grashey iz Monakova opazio je, da trava, koju su njegovi psi žderali, služi
ponajviše u tu svrhu, da obavije tvrđo i neprobavljivo iverje od kosti, koje iverje u
želudcu proizvadja izlučenje bolestne sluzi, koju oni uslied žderanja trave iz tiela odstranjuju.
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 540 —


Zec sa dva repa. Po vijesti „Nar. Novina"´ iz Vrpolja (kotara đjakovačkoga)
ubijen je u lovu 6. studenoga t. g. zec, koji je imao dva repa. Ovo je zaista zanimiva
igra prirode, ako je istinita.


Nadzirači lova, njihova prava i uvjeti osposotaljenja. „Viestnik" prvoga


obćega hrv. đružtva za gojenje lova i ribarstva priobdio je u br. 12. o. g. pod gor


njim nađpisom slieđeće :


Poznato je, da osobe zaklete i zavjerene po političkoj oblasti u svrhu zakonitog


vršenja lovnog nadzora, vršedi svoju službu, ako pri tom osim lovačke puške i noža


nose još i obligatorni lovački znak, uživaju zaštitu zakona poput ostalih poglavarstvenih


osoba i članova građjanske straže.


Javna služba bo nepoznaje razlike, da li je dotični nadzirač ili pazitelj namješten


po zemaljskoj vladi, obdini ili bilo po kojem privatniku.


Neodlučuje bo svojstvo službodavca, već sama narav službe, te izpunjenje državom
za to propisanih uvjeta- da li se koji službenik ima smatrati dionikom prava, pripadajućih
organom državne moći ili ne.


Isto tako nije mjerodavan ni sam naslov dotičuika (lovac, nadloVac, nadlugar,
lugar itd.), dali se imade smatrati organom javne straže ili ne.


Od tuda pako sliedi, da je osoblje, kojemu je povjereno čuvanje lova, javna
gradjanska straža, te se na toj okolnosti osniva i to, da se ono samo u slučaju nuždne
obrane smije poslužiti oružjem, što ga nosi u službi.


Dakle nadzirač lova smije se tim svojim oružjem samo onda služiti, kada mu se
je braniti od protupravnih napadaja na njegovu osobu, slobodu ili posjed, nipošto pako
možda i onda, kada želi da opornika prisili na posluh, te je isti prema tome dužan
pod najstrožjom odgovornosti da se čuva, da se vršeći svoju službu i sam u ničem
neogrieši o zakon.


U ostalom kao javna straša može se osim samog osoblja obrane u pi-avom smislu
rieči zavjeriti takođjer i ovomu pređpostavljeno osoblje lovne uprave.


Ovo zavjerenje biva kod osoblja stojećeg u privatnoj službi na sam zahtjev lovovlastnika
ili njegovog zamjenika, docira se osoblje služeći državi ili obćinam već i
ureda radi zavjeriti mora.


U sobstvenom je interesu svakoga lovovlastnika medjutim nedvojbeno, da si svoje
za nadzor i čuvanje lovišta namješteno osoblje dade kao javnu stražu zavjeriti, jer će
ono samo tako moći postati i dionikom odnosnih svakoj javnoj straži pripadajućih
prava, bez posjeda kojih se uspješna obrana odnosnih interesa lovovlastnika ni pomisliti
neda.


0 tom pako, da li se njetko može u obće zavjeriti za lovopazitelja ili ne, odlučuje
u prvom redu ona politička oblast, koja to zavjerenje preduzeti ima, a ona ima
podjedno paziti i na to, da se tih nadziratelja odnosno pazitelja samo toliko namjesti,
koliko u istinu pravoj potrebi odgovara obzirom na obseg i uredjenje odnosnog lovišta.


A pošto je, kako to jur napred reSeno, javna zakletva nuždni uvjet svake straže,
to je svakako i u interesu stvari, da se to zavjerenje kod oblasti zamoli još prije, nego
li smo odnosnog čuvara stalno primili u službu, jer ćemo tako izbjeći, da nam oblast
možda jur namještenog neodbije. Dužnost je pako oblasti, da strogo pazi na to, da se
pri tom nebi dogodile kakove zloporabe ili obilaženja odnosnih zakona n. pr. da se za
nadziratelja lova nebi imenovale osobe, koje to u istinu nisu itd.


Što se pako napose tiče onih svojstva, koja uadzirači lova i čuvari lovišta prije
svega imati moraju, to znamo da je u tom pogledu propisano, da isti moraju biti neporočna
života i da su navršili 20 godinu, osim toga imali bi biti i izučeni lovci ili ih
bar politička oblast mora priznati sposobnimi za obavljanje lovačkih posala.


Napose se pako u smislu naredbe kr. zem. vlade od 10. lipnja 1893. godine
broj 28625 o provedbi ^akona o lovu od 27. travnja t. g. smatraju izučeni lovci
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 541 —


samo takove osobe, koje su slušale kakov lovački strukovni težaj, a nakon toga položile
izpit iz lovstva, te tako proglešeni sposobnimi sa nađzirače lova.


To si je vlada u istoj naredbi odgovarajudi toj ustanovi pridržala naročito, da
će posebnom izdati se imajudom naredbom odrediti dalnja shodna glede samog obđržavanja
tih izpita i strukovnih teSaja.


U nas dakle, bar do sada neima još naredbe glede obdržavanja takovih tečaja,
kao ni izpita, a baš stoga mislimo, da c´emo zadovoljiti želji mnogih, ako priobćimo
ravnanja radi u slieđećem bar najglavnije ustanove one naredbe, koja u pogledu obđržanja
tih izpita danas u susjednih nam auatrijanskih krunovinah u krieposti postoje.


Izpiti ti uvedeni i uredjeni su tamo naredbom c. i kr. ministarstva za poljoprivredu
od 16. lipnja-1889. a imaju se istim podvrii svi oni kandidati, koji žele
postidi oblastnu potvrdu, da su za obavljanje službe nadziratelja i čuvara lovišta
osposobljeni.


Pripušta se pako tom izpitu samo onaj, koji dokaže :


1. Da je navršio propisanu godinu života svoga, i
2. da
je sproveo najmanje godinu dana u lovačkoj službi.
Molbe za pripust k tom izpitu imaju odnosni kandidati najdulje do 31. srpnja
one godine, tečajem koje izpit polagati žele, putem nadležne upravne oblasti predložiti
zemaljskoj vladi.


Svaki kandidat ima tu svoju molbenicu obložiti : krstnim listom ili redovnicom i
svjedočbom o zahtjevanom jednogodišnjem praktičnom službovanju.
O tom pako, da li se kandidat ima izpitu pripustiti ili ne, odlučuje zemaljska vlada.


Može se pako iznimno pripustiti k izpitu i onaj kandidat, kojemu vrieme jednogodišnje
prakse tek u ono doba iztiče, koje je ustanovljeno za obdržavanje samoga
izpita, ali on to pred izpitnim povjerenstvom onda naknadno dokazati mora.


Osobe, koje su bile sudjene sbog zločina ili sbog prekršaja kradje ili pronevjerenja,
sbog sudioničtvovanja pri tom ili sbog prevare ili prekršaja navedenih u §. 1.
zakona od 28. svibnja 1881. ili §. 1. zakona od 25. svibnja 1883. ne mogu se pripustiti
tom izpitu kroz vrieme dok traju posljedice tih presuda.


Izpit se taj obdržaje svake godine pred povjerenstvom, obstojedim za obdržavanje
izpita propisanih za kandidate za lugarsku, odnosno šumsko-tehničku pomodnu službu,
i to po mogućnosti u isto doba, kada se i ti lugarski izpiti obdržavaju.


Izpit sam pako dieli se na pismeni i ustmeni izpit, koji se obdržava u zatvorenom
prostoru.


Kandidati dužni su prije samoga izpita dokazati predsjedniku izpitnog povjerenstva
kako svoj identitat, tako i to, da su položili izpitnu pristojbu odnosno, đa su
od plateža takove propisno oprošteni, te podjeđno predati mu i propisani biljeg za
svjedočbu.


Izpitni predmeti pako jesu :


1. Lov. t. j . poznavanja svih na lov spađajudih životinja i njihovog života,
načina lovlenja i lova. Poznavanje u lovstvu običajnih lovačkih naziva, te na lov odnesedih
se zakonskih propisa, valjanih za onu zemlju-, u kojoj kandidat obitava, i
2. Poznavanje prava i dužnosti javne straže u smislu zakona om zemlje, u kojoj
kandidat obitava.
Za pismeni izpit zadaje predsjednik po dva pitanja.
Pismeni izpit traje najviše jedan sat. Po mogućnosti se pako i ustmeni izpit ima


još isti
dan obdržavati.
Ustmeni je izpit javan. Kandidati imaju se izpiti vati alfabetičkim redom. Trajanje
ustinenog izpita ustanovljeno je za svakog kandidata sa pol sata.
Izpit se može povoljno puta opetovati, a opetovanje se to nesmije u svjedočbu
zabilježiti. Izpitna taksa iznaša 5 fov.