DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 536 —
Obdeniti uvjeti ove dražbe jesu :


1. Ova dražba uzslieđiti de samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na one ponude de se obzir uzeti, koje budu predane do 11 sati prije
podne dana 5. prosinca 1893. kod podpisanog ureda i koje budu providjene sa žaobinum
od S^/o izkliSne vriednosti pojedinih hrpa. na koju ponuda glasila bude.
3. Dražbatelji (nudioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove dražbe i
prodaje podpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4 Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na omotu nositi nadpis „ponuda za
dražbu stabala za dan 5. protinca 1893. ođredjenu".


5. Rok za uplatu kupovine ustanovljen je za sve hrpe na 14 dana nakon odobrenja
prihvaćene ponude i prije početka izradbe stabala.
6. Rok za izradbu stabala ovdje u pojedinih hrpah sadržanih, ustanovljuje se na
dobu do konca ožujka 1894. osim hrpe 1. i 2., za koje se taj rok produljuje samim
ugovorom.
7. Ogranke, ovršine i sve ođpadke prodanih stabala od hrpa pod tek. brojem
3 do 6 izkazanih, mora kupac ostaviti na licu mjesta na razpolaganje imovnoj obdini
II. banskoj, dočim od hrpe pod tek. br. 1. izkazane mora kupae imovnoj obćini II.
banskoj po volji odabrano gorivo samo drvo u množini od 3732 m´ prepustiti na povoljno
razpolaganje.
Od hrpe pod tek. brojem 2. izkazane prodaje se drvna gromada tehnifike sposobnosti
zajedno sa drvnom gromađom gorivne sposobnosti u cielosti.
Pobliži uvjeti stoje svakomu na uvid za uredovnih satova kod podpisanog ureda
i područne mu kotarske šumarije I. u Dubici, II. u Dvoru i III. Petrinji.
Gospodarstveni ured II. banske imovne obdine.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izašle su sliedece nove knjige :


Juđeich, Geh. Ober-Porstr. „Die Fors t e i nr ich t u n g", 5. Aufl. gr. 8. (XII. 544 S.
mit 1 Porstd.), Dresđen, G. Schonfelđ. Vez u platnu, a stoji 10 mrk.
Dombrovski R. v. Ritter „E n c y k 1 o p e d i e". Mit zahlreichea Tafel u. lUustr., 8
Band, a stoji svez 1 mrk.
Buch\vald v. Stefan ,Der Karst und die Karstaufforstung", Separatabdruck
aus Streffier´s Ojterr. Militaf-Zeitschr , Triest 1893. bei Julius Daše.
Smidt D. „Beziehungen z v is eh en Blit zsp ur und Saftstrom", Ausz. aus
AbhandI. d, Naturforsch. Gesellsch. zu ^-falle a stoji 1 mrk.
Brehm´ s Thierleben . Kleine Ausgabe fur Volk und Schule. II. umgerab. Auflage,
herausgegeben von Rich. Schmidtlein, gr. 8 mit 1200 Abbild. 1 Karte u. 1
Parbendrucktaf. in 53 Lieferungen a 50 Pfen.


Sitnice.


Državni izpit za samostalno vođjenje šum. gospodarenja obdržavan je u
Zagrebu 23., 24., 26., 27., 28. i 29. listopada 1893. u maloj saborskoj dvorani.


Izpitno povjerenstvo sastojalo se je iz Mije Vrbauida kr. vlad. šum. nadzornika
kao predstojnika, zatim Ivana Portaša profesora na kr. šum. učilištu u Križevcih, Josipa
Kozarca, k. drž. šumara, te Stjepana pl. Haukonja, vlast, šumara kao povjerenika,
dočim je potonji frugirao i kao perovodja.


Kandidata bilo je po broju 14.


23. listopada dobili su kandidati sliededa pitanja za pismenu izradbu i to: