DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 533 —
još g. 1868, nego se radi o tom, tko je nadležan dešavati naknadno nastavše
priepore o razmjer ju prava ovlaštenosti, porodivše se uslied kupo-prodaja,
diobž i t. d. Riešavanje ovih priepora spada dakle u nadležnost prve
molbe, dakle u djelokrug političkih oblasti, a u drugoj molbi pred upravne
županijske odbore, kako to i §. 30. zakona od 5. veljače 1886. o upravnih
odborih propisuje, dakle podnipošto pred sudove.


Još jedan interesantniji slučaj.
Ja N. N. kao posjednik urb- prava ovlaštenosti na šumske užitke urb.
obćine S. na */s selištnog posjeda ovime prodajem M. P-u ^/a samog prava
ovlaštenosti za svotu od 40. for., te ga ovlašćujem, da na te */8 pripadajuće
drvo iz obć. šume uživa za sebe i svoje nasliednike.
Da i ovakovih slučajeva ima takodjer mnogo, o tom sam se osvjedočio,
jer su stranke zahtjevale na temelju istih uvršćenje u temelj, knjigu, ali su
odbijene bile, pošto je kupo-prodaja u protuslovju naredbe od god. 1886.
toč. I. koja glasi: „Prema tomu može se upitno pravo prodati i kupiti samo
skupa s odnosnim posjedom, nipošto samo za sebe." To je posve naravno,
jer to pravo nije osobn o prav o ovlaštenika, da on s njime može po volji
razpolagati, dotično prodati ga, nego je pravo služnosti, koje je skopčano sa
posjedom zemljišta, od kojega se ne može razlučiti, niti prenieti na inu osobu
ili stvar. (§. 485 gr, z.).


Pitam sada, kako se ima tumačiti dotično zadnje riešenje visoke kr. zemalj.
vlade, kojim je naloženo, da pohtičke oblasti u prvom redu imadu sa strankami
pokušati nagodu, u protivnom slučaju da odpute na sud? Zar kupo-prodajni
ugovori nisu nagode? Dakle svakoga, koji se izkaže sa kupoprodajnim
ugovorom, da je kupio samu urb. ovlaštenost bez kupljenog
posjeda , imade se u temelj, knjigu ubilježiti kao urb, ovlaštenika uza sve to,
što je u protimbi naredbe od 17. srpnja 1886.


U provedbenom naputku županije nadalje stoji, da se kod oblastno razdieljenih
zadruga ima i pravo urb. ovlaštenosti po razmjeru diobnog diela razpisati.
Ali u tom naputku nije predvidjeno n. p. za taj plučaj, ako se primjerice
od zadruge odieli jedan član, pak dobije samo jedan komad zemlje, dočim ga
za ostalo izplate u novcu ili u obće, ako ga za c i e 1 i diel izplate. Pripada li
tomu članu onda pravo ovlaštenosti?


Pita se dalje, kako se ima postupati kod onih kupo-prodaja, gdje jedan
ovlaštenik proda drugomu svoje kućište, a kuću drven u prenese na drugu
svoju zemlju, ili obratno, ako proda kuću samu, dočim si kućište zadrži?


Moram iskreno priznati, da sara u ovakovih slučajevih bio često put u
neprilici ne imajući naputka, kako da jih riešim. Ali sam jih na temelju gornjega
naputka ipak njekako riešio, jer sam hotomice htjeo time izazvati utok,
da bar znadem, kako će glasiti rješitba I. i II. molbe.


Nakon zadnjeg načelnog riešenja po visokoj vladi predložio sam predstavku
na upravni odbor skupa s utokom, u kojoj umohh, da se izhodi od vis.