DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 532 —
Kr. kot. sud u M, prodao je urb. ovlašteniku B-u, koji je ovlašten na
šumske užitke sa */g selišta, kuću i kućište putem javne dražbe, koju je dos^tao


n. pr. doseljeni trgovac D. Trgovac D. izkaže se pred šumarom sudbenom izpravom,
kojom je kuća i kućište uslied odluke kot. suda na njega gruntovno
prenesena, te moli da ga se na temelju naredbe od g. 1886. uvrsti u temelj,
knjigu kao urb. ovlaštenika sa ´/g, jer da je sa kućom i kućištem pravo ovlaštenosti
ne razdruživo vezano, dočim ubogom ovlašteniku B-u, premda su mu
ostale sve druge nepokretnosti kao: oranice, livade, vinograd i t d.
ne ostaje nikakovo pravo ovlaštenosti, te se kao ovlaštenik iz temelj, knjige
mora ipak izbirati.
Da je ovo velika nepravda, bez dvojbe će mi svatko priznati, ali se je
ipak tako prakticirati moralo.


Ovdje mi je još primjetiti, da kot. sud, prodavajuć putem javne dražbe
urb. ovlašteniku samo kuću i kućište ili sav negibivi imetak, ne prodaje tim
imetkom spojeno pravo urb. ovlaštenosti, što se kod dražbovanje osobito naglasi,
a to s razloga, što pravo nije gruntovno uknjiženo, ter ostaje i nadalje ovlašteniku
bež imetka.


Sad istom nastaju parnice. Posjednik kuće i kućišta ili cielog sudbeno
prodanog zahtjeva uvrštenje u temelj, knjigu, a ovlaštenik bez posjeda opet
traži, da se njegovo pravo ostavi ne taknuto.


Ovakovih slučajeva ima u ovom kotaru mnogo, a riešavali su se svi po
provedbenom naputku županije u prvoj molbi kod kot. oblasti, a u drugoj molbi
kod upravnog županij. odbora. Njekoliko nezadovoljnika sa prvom molbenom
odlukom uložiše utok na visoku kr. zem. vladu, koja je, kako je već to priobćeno
u „Šum. listu," izdala riešenje: „da kot. oblasti kod riešavanja priepora
prava ovlaštenosti na šum. užitke imadu po analogiji §. 61. ces. patenta od 2.
ožujka 1853. prije svega izmedju parbećih se stranaka pokušati nagodu, držeć
se pri tom načela, zastupanog u naredbi od 17. srpnja 1886. br. 35.973,, i
tek ako nebi nagoda za rukom pošla, da imadu parbeće se stranke odputiti


na
redoviti put pravde, štiteć privremeno posjednika toga prava".
Koji redoviti put pravde se tu razumjeva, to nam razjasnuje §. 39. ces.
patenta od 2. ožujka 1853. a razumjeva se urbarski put pravde, na koji se i
napućivati imadu parnice urbarske tekuće i konačno valjano još ne
ri e šene."
Sad se pita, u kojem je slučaju urb. sud nadležan suditi, dali onda, kada
je samo pravo prieporno t, j. ako je prieporno, da li je u obće sa stanovitim
posjedom skopčano pravo ovlaštenosti na šumu ili ne; dalje u drugom
slučaju, ako je ne prieporno , da dotično pravo obstoji, a samo je priepor
0 tomu, da li ga je ovlašten izvršivati posjednik kuće i kućišta ili onaj u
razmjeru, koji je od tog posjeda njeki dio kupio?
Moje ne mjerodavno mnienje bilo bi, da o prvom slučaju ne može biti
govora t. j . ne može se protegnuti na moj navedeni primjer, gdje je sud dražbom
prodao posjed, jer je urb. sud taj priepor riešio konačno i valjano osudom