DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 531 —


Dne 3. rujaa g. 1891. pod brojem 7399. izdala je .kr. županijska oblast
u Varaždinu naputak, koji se osniva na naredbi zemaljske vlade od 19.
srpnja 1886. broj 35.973, kojom je ustanovljeno, da je urbansko pravo ovlaštenosti
na šumske užitke ne razdruživo vezano s posjedom nekretnine ili bolje
uz kuću^ i kućište.


Radi lagljega razjašnjenja ovoga predmeta navesti ću pojedine točke predspomenutoga
naputka, prema kojemu su pođružni kot. šumari imali preduzeti
izpravak starih temelj, knjiga i sastavak novih za iduće desetgodište.


Taj naputak glasi doslovce ovako:


Oslonom na naredbu visoke kr. zemalj. vlade od 17. srpnja 1886. broj
35.973, kojom je načelno izrečeno, da je pravo ovlaštenosti u zajedničkih šumah
nerazdruživo vezano o posjed nekretnine i to zato, jer je odnosno pravo prije
segregacije bilo vezano o urbarsko selište, segregacijom je pako nastalo samo
gospodarstveno razdieljenje, nimalo pako kvalitativna promjena prava, odredjuje
se:


a) Odieljenici iz razđieljene i điobnim listom razpisane zadruge imadu
se u temeljnu knjigu unieti s razmjerom dosudjenih im djelova, pak uživaju
prema tomu razmjera i sve pogodnosti od šumskih užitaka i nose po tom razmjeru
sve terete za šumski porez, upravu, i t. d.


b) Potajno odieljeni, ter oblastno ne razpisani ovlaštenici, ; koji se
diobnim listom izkazati ne mogu, imadu se unieti u temelj, knjigu kao zadruga,
ter u zajedničkom razmjeru uživati šumske proizvode, pak se dalnjom razdiobom
kao zadrugi doznačenog proizvoda ne ima kot. šumar baviti.


c) Urb. pravo ovlaštenosti na šumske užitke ne može se posebnim ugovorom
bez prodanog posjeda, a naročito kuće i kućišta prodati, niti na drugoga
prenesti, pak se svakoj stranci, koja bi se takovim ugovorom izkazalii,
imade unos u temelj, knjigu uzkratiti, a u istu upisati kao ovlaštenik onaj,
tko je vlastnik, odnosno posjednik kuće i kućišta.


d) Za slučaj onaj, da je njeki ovlaštenik prodao sav svoj posjed ili samo
jedan dio istoga, ter si je pridržao samo kuću i kućište, a u kupo-prodajnom
ugovoru nije izrično naznačeno, da je prodao podjedno s tim dielom posjeda i
alikvotni dio svoje ovlaštenosti, to ostane cielo urb. pravo na kućištu, ter se
imade upisati na dotičnog vlastnika kućišta, dočim se vlastnik ostalog posjeda
ili samo jednog diela istoga (livade, vinograda) svojim zahtjevom za unos međju
ovlaštenike odputitijma.


e) Za slučaj ^onaj, da je tko god prodao samo svoju kuću i kućište, a
pridržao si je ostali svoj posjed, to se imade urb. pravo ovlaštenosti napisati
na kupca, odnosno sadanjega vlastnika kuće i kućišta, sve da u ugovoru o tome
i nije ništa spomenuto; a ako je odredjeno pako tom prigodom u ugovoru
inače, to valja upis obaviti prema ustanovam dotičnog ugovora obaviti i t. d.


Navedeni provedbeni naputak naredbe od god. 1886. nije ipak pođpun,
jer mu još manjkaju razni slučajevi, kako sam se prigodom popravka temelj.
knjiga osvjedočio. Jedan slučaj bio bi ovaj: