DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 12. u ZAGREBU, 1. prosinca 1893. God. XVII.


Izvanredna glavna skupština hrv.-slav. šumarskog
družtva po broju XVII. obdržavana u gradu Zagrebu 12. studenoga
1893.


Prema programu, koji je bio ustanovljen za glavnu skupštinu hrv.-slav.
šumarskog družtva u Otočcu, a koja se nije ondje obđržavati mogla, sazvana
je izvanredna glavna skupština u gradu Zagrebu, koja se je 12. studenoga
1893. u 9 sati obdržavala u prostorijah hrv.-slav. gospodarskog družtva u prisiitnosti
od 135 družtvenih članova.


Skupštini predsjedao je družtveni predsjednik p. n. gosp. Milan Durst,
koji je prisutnike pozdravio kratkim jezgrovitim slovom.
Na predlog družtvenog predsjednika bje jednoglasno izabran g. Borošić
perovodjom skupštine.


Zatim je družtveni tajnik g. Iv. Kolar na poziv družtvenog predsjednika
izviestio glavnu skupštinu o djelovanju upravnog odbora hrv. slav. šumarskog
družtva tečajem prošle godine, a to izviešće glasi doslovce ovako:


Slavna skupStino!


„Mi se sakupismo danas kod redovite ove po broju XVII. glavne skupštine,
da Vas u prvom redu o poslovanju upravnog odbora našega družtva, obavljenog
tečajem minule družtvene godine izvjestim, te mi valja prije svega iztaknuti,
da je početkom ove godine nastala promjena u osobi družtvenog tajnika.


Povodom tim naime, da je družtveni tajnik gosp. Fran Kesterčanek u
odborskoj sjednici, obdržavanoj dne 21. studena 1892. izjavio, da je dekretom
visoke kr. zemaljske vlade iz službenih obzira premješten na službovanje kr.
žup. oblasti u Varaždinu, usHed česa da neće jaoći obavljati tajničke poslove
i neka bi se obavljanje istih kojemu drugomu članu odbora počamši od 1.
siečnja 1893. povjerilo, izabra odbor odbornika Ivana Kolara tajnikom ad hoc
do sliedeće glavne skupštine, izraziv ujedno na predlog pođpredsjednika gosp.
Mije Vrbanića dosadanjem tajniku Franji Kesterčanku zapisnički priznanje i
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 496 —


zahvalu ua njegovom mnogogodišnjem radu oko družtva i unapredjenju nje


govih interesa.


U svemu držao je upravni odbor pet sjednica i to dne 21. studena


1892., zatim 25. veljače, 29. travnja, 20. lipnja i 11. studenoga 1893.


Neupuštajući se u nabrajanje svekolikog administrativnog rada družtvenog


odbora tečajem minulog godišta, dodirnuti ću se ovdje samo važnijih odnosnih


predmeta, te neka budi ponajprije spomenuto, da je visoka kr. zem. vlada


ođpisom svojim od 16. prosinca 1992. broj 56.947, odjel za unutarnje poslove,


na ponovnu predstavku upravljajućega odbora hrv. slav. šumarskog družtva od


30. studena 1882. broj 44 odvratila, da se za samostalno vodjenje šumarskoga
gospodarstva osposobljenim šumarom pravo na izvršivanje mjerničkih poslova
ureda radi priznati ne može, jer da moraju i sami tehnici, koji su za inžinire
propisane nauke na kojem javnom tehničkom zavodu s uspiehom svršili, za
izvršivanje mjerničke prakse posebnu dozvolu od zemaljske vlade izhoditi, pak
da može prema ustanovam naredbe od 26. veljače 1877. broj 15.660 ex 1376.
svaki za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva osposobljeni šumar, ako
nestoji u kojoj javnoj službi i odsele zadobiti ovlaštenje za izvršivanje mjerničtva
u svojstvu mjernika, ako inim propisanim uvjetom udovolji i za ovlaštenje
propisanim putem zamoli
Nadalje, nadajući se naknadnomu odobrenju slavne skupštine, priposlalo
je predsjedničtvo hrv. slav. šum. družtva prigodom dne 14. siečnja 1893. u
svrhu povećanja zaklade siromašnih slušatelja kr. gospodarskoga i šumarskoga
učilišta u Križevcih obdržane zabave svotu od 2 for., na predlog pako svoga
predsjednika zaključio je upravni odbor u svojoj dne 25. veljače 1893. obdržanoj
sjednici, da pristupi hrv. slav. šum. družtvo kao utemeljiteljni član družtva
za podupiranje siromašnih djaka istoga učilišta sa svotom od 10 for., koji su
novci u spomenutu svrhu i odpremljeni.


Što se tiče zaključaka, stvorenih u minuloj glavnoj skupštini, to je odbor
glede predloga gosp. nadšumara Zobundjije, idućeg zatim, da se šumarske uči
liste u Križevcih podigne na stupanj akademije, odnosno, da se kao poseban
odjel pripoji kr. sveučilištu u Zagrebu, — u sjednici od 25. veljače 1863. zaključio,
neka se pozove gospodin predlagatelj, da izradi dotično obrazloženje,
te da isto zatim predsjedničtvu hrv. slav. šum. družtva na daljnje uredovanje
dostavi.


Tomu pozivu odazvao se je gosp. nadšumar Zobunđjija odmah, a u sjednici
od 29. travnja o. g. zaključio je odbor, da se obrazloženje toga gospodina
nadšumara u cielosti prihvati i odnosna predstavka Njegovoj Preuzvišenosti
gosp. banu predloži, što bje nekoliko dana i učinjeno.


Tičući se pako predloga gosp. nadšumara Dojkovića, neka bi se pravila
hrv. slav. šum. družtva preinačila i predloga gosp. šumarnika Radoševića, neka
bi se uznastojalo, da se omogući domaćim drvotržcera kupovanje drvlja u ne
prevelikih partija, zaključio je odbor u sjednici od 25. veljače 1893. nakon
svestranog izpitanja stvari, da se imad-´ uiiaio oba ta predloga na dnevni red
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 497 —


preći s razloga, poznatih gospodi skupštinarom iz Šum. lista broj 5 ex 1893.
te se nada upravni odbor, da će slavna skupština, uvažujući odnosne razloge,
taj postupak upravnoga odbora odobriti.


Izvješćujem nailalje slavnu skupštinu, da je visoka kr. zem. vlada odpisom
od 13. ožujka 1893. broj 8537 blagoizvoljela dopitati i za ovu godinu
hrv. slav. šun). družtvu za promicanje njegovih svrha običajnu podporu iznosom
od 400 for., na kojoj neka budi istoj ovime izrečena topla] zahvala u ime
družtva.


I tečajem minule godine izgubilo je hrv.-slav. šum. družtvo smrću nekoliko
članova, a to su; podupirajući član gosp. Lujo Burgstaler drvotržac, zatim
Franjo Harer kr. šumar, Matija Hofman kr. šum., Kiseljak Vladimir kr. profesor
u Križevcih, vježbenik i kr. nadlugar Ivan Marković. Slava im!


Od prošle redovite glaVne skupštine, obdržane u Varaždinu dne 12. rujna
1892., pak do danas, pristupilo je družtvu 51 novih članova I. razreda, dočim
su četiri člana iztupila, a tri umrla; od članova II. razreda pristupilo je pako
31, dočim je iztupilo njih 14, a jedan je umro.


Prema tomu i jer je 1. siečnjem 1893. pristupio gosp. vladin šum. savjetnik
Zikmundovskj družtvu kao utemeljiteIjni član, koji je donle bio članom


I. razreda, narasao je broj članova I. razreda za 43, a drugoga za 16. Osim
toga predbrojilo se je lO slušatelja križevačkoga šumar, zavoda uz cienu od
2 for.´na „Šum. list."
U svemu imade družtvo do danas 6 začastnih, 47 utemeljiteljnih, 26
podupirajućih, 271 I., 575 II. razreda članova i 24 predbrojnika.


Družtveni organ „Šum. list" tišće se danas u 960 eksemplara, od kojih
se razpačavaju 4 kom. u Dalmaciju, 1 u Kranjsku, 4 u Srbiju, 3 u Češku,
2 u Moravsku, 1 u Bukovinu, 1 u Rusiju, 9 u Doljnju Austriju, L´ u Saksonsku
2 u Ugarsku, 2 u Istriju, 1 u Bugarsku i 2 u Bosnu, ukupno dakle 34 kom.


Medjusobnom izmjenom družtvenih glasila i inih organa stoji naše družtvo
u savezu sa:


1. Primorsko-kranjskim šum. družtvom u Ljubljani.
2. Uredničtvom ,Težak" u Beogradu.
3. Češkim šum. družtvom u Pragu.
4. Uredničtvom „Haj" u Saar-u u Moravskoj.
5. Uredničtvom „Lesnoji Journal* u Petrogradu.
6. Doljno-austrijskim šum. družtvom u Mariabrunu.
7. Tfaarandskim šum. družtvom u Tharandu.
8. Doljnjo-austrijskim lovačkim družtvom u Beču.
9. Družtvom pravnika u Zagrebu.
10. Hrv. arkeologičkim družtvom u Zagrebu.
11. Klubom hrv. inžinira i arhitekta u Zagrebu.
12. Hrv.-slav. gospod. družtvom u Zagrebu.
13. Prirodoslovnim družtvom u Zagrebu.
14. Družtvom „Aesculap" u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 498 —


15. Gospodarskim đružtvom u Osieku.
16. Magjarskim sura. đružtvom u Budimpešti
17. Uredničtvom „Poučnika" u Velojluci.
18. Đružtvom za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu i
19. Uredničtvom „Narodnih Novina" u Zagrebu.
Za godinu 1892. nabavljeni su za knjižnicu hrv. slav. šum. družtva slie


deći strukovni listovi i to: Waidmannslieil, AUgemeine Forst- und Jagdzeitung


Zentralblatt, Fricks-Ruudschau i Zentralblatt ftir das gesammte Forstwesen od


Bauera sa svotom od 44 for. 34 nč., zatim se je potrošilo za vez i nabavu


nekojih knjiga 49 for. 73 nč. Kao svake godine, tako i za god. 1893. poklo


nio je predsjednik gosp. Mijo Vrbanić svoj hrvatsko šumarski koledar šumar,


družtvu, na kojem daru mu se je odbor u jednoj od svojih sjednica toplo


zahvalio.


Skupni prihod u godini 1892. iznašao je 3200 for. 65 nč., a razhod


2850 for. 85 nč., t. j . za 89 for. 35 nč. manje, nego što je za istu godinu pre


liminirano bilo. Sveukupni ostatak iznaša 349 for. 80 nč. i to u gotovom 155 for.


16 nč., a u ne podignutih kamatih 194 for. 64 nč. Od gotovine uloženo je prema


družtvenim pravilam dne 31. siečnja 1893. glasom štedioničkih knjiga i to u


literarnu zakladu 60 for., pripomoćnu zakladu 75 for. i u utemeljiteljnu zakladu


20 for. 16 nč. Prihod bi bio pako još za 553 for. 34 nč. veći, da su gg čla


novi I. i II. razreda svojim platežnim dužnostim udovoljila, od koje svote od


pađa kao dugovina 390 for. 34 nč. na članove I. razreda, a 163 for. na čla


nove II. razreda.


Kao u prošlih godina, tako još u većoj mjeri ne uplaćuju ni u ovoj godini
gg. članovi I. razreda odpadajuće članarine, te bude li se sa timi uplatami
i nadalje oklievalo, doći će se u žalostan položaj, da se neće moći ni
redoviti upravni troškovi uplaćivati.


Utemeljiteljna zaklada, koja je god. 1891- iznašala 5835 for. 90 nč., narasla
je koncem god. 1892. do svote od 11356 for. 19 nč. To znatno povećanje
nastalo je time,.da se je glasom zaključka skupštine, obdržane prošle
godine u Varaždinu prigodom minule jubilarne zagrebačke izložbe od unišiih
prinosa za podmirenje te izložbe po predsjedničtvu hrv.-slav. šum. družtva prištedjena
svota iznosom od 5016 for. 52 nč. utemeljiteljnoj zakladi pripojila.


Koncem god. 1891. iznašala je glavnica družtvene pripomoćne zaklade
2985 for. 63 nč., a koncem godine 1892. 3447 for. 32 nč. i to 593 for. 82 nč.
u gotovom i 2853 for. 50 nč. u papirih. Godine 1891. brojila je ta zaklada
70 članova, a god. 1892. 72 člana. U ovoj godini pako pomnožao se je taj broj
dosada samo za jednog člana.


Literarna zaklada, koja služi, kako je poznato, u tu svrhu, da se nagrade
hrv. šum. pisci prigodom izdanja kojeg stručnog djeh, brojila je koncem god.
1892. 233 for. 44 nč., te će, pošto je, kako prije spomenuto, pripojeno toj
zakladi od prištednja od god. 18S2. 60 for. koncem o. g. sa kamatama svotu
od 300 for. doseći. Obzirom na tu okolnost, mogao bi se već sada natječaj za
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 7     <-- 7 -->        PDF

499


izdanja kojeg stručnog djela razpisati. Upravni odbor ventilirao je to pitanje u
sjednici od 20. lipnja o. g., te se je složio u tom, da se razpiše natječaj za
izdanje jedne poučne, popularno pisane knjige za lugare, u kojoj bi isti našli
sve, što u njihovu struku zasjeca. Naročito imali bi se u toj knjizi svagdje izradjeni
primjeri navesti, gdje bi to od potrebe bilo.


U ostalom neka izvoli slavna skupština u tom predmetu odlučiti.


Što se tiče napokon zaklade, osnovane za omogućenje gradnje šumarskoga
doma, to je ista iznašala koncem god. 1892. 286 for. 70 nč., tečajem
pako ove godine namakla se je toj zakladi samo svota od 5 for. Prigodom u
Osieku obdržane glavne šumarske skupštine pristala su doduše mnoga gospoda
na uplaćivanje stanovitih svota u svrhu gradnje družtvenoga doma, ali se odnosni
učinjeni zapisi neuplaćuju,


Sbrojenjem svih gore spomenutih svota odnosnih zaklada i to:


Utemeljitelj ne zaklade iznosom od 11356 for. 10 nvč.
Pripomoćne zaklade iznosom od 3447 for. 32 nvč.
Literarne zaklade iznosom od 233 for. 44 nvč.
Zaklada za šumarski dom iznosom od 286 for. 70 nvč.
rezultira koncem godine 1892. novčana imovina družtva iznosom od 15323


for. 65 nč., dočim družtvena knjižnica reprezentira sa | ostalim inventarom
prema prošlogodišnjem izvješću najmanje vriedaost od 1700 for., koj se uspjeh
može pod danimi okolnostmi povoljnim smatrati.


Završujući time izvješće o poslovanju upravnog odbora tečajem prošle godine,
molim slavnu skupštinu, da izvoli isto na blagohotno znanje primiti".
Tajnikovo izvješće primljeno je na znanje, a isti je pozdravljen po skupštinarih
sa „Živio".


Predsjednik pita skupštinu, da li prihvaća predlog prema tajnikovom izvješću,
da se razpiše nagrada za sastavak poučne knjige za lugare?
Skupštinari jednoglusno usvojiše taj predlog.


Zatim je odbor ad hoc za pregledavanje računa za god. 1891. izvjestio
skupštinu, da su družtveni računi za spomenutu godinu u redu pronadjeni, te
predlaže, da se bivšem družtvenom tajniku g. Kesterčanku kao računovoditelju
i g. predsjedniku podieli absulutorij.


Skupštinari prihvatiše taj predlog jednoglasno, poprativ sa gromkim
„Živili!"
Nakon toga pročitan je proračun za god. 1894., kojega priobćujemo
kako sliedi:
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 500
P P O


0 potrebi i pokriću razhoda hrvatsko - slav. šumarskoga družtva za upravnu


noga 1893. go-


Gr 0 d i n e


1891. 1892. 1892. 1893. 1891.
Predmet


doista izdano preiiminiraiu)


for. a. vr.


Potreba (Razhođ):


stanarina 180.-180.-180 180 180
Paušal za ogriev i razsvietu ... . 14.82 24.-24 24 24
Nagrada tajniku družtva 200.— 200.— 200 200 200
Tajnilru pisarnieki paušal 100.-100.— 100 100 100
Nagrada uredniku nŠumar. lista" 200.-200,-200 400


}400


Istomu paušal za korekturu 100.— 100.-100 100
Uredniku paušal poštovni 20.— 20.-20 20 30
Nagrada suradnikom »Šum. lista« 301.23 207.64 300 300 300
Štampanje nŠumarskoga lista«..´. 1305.80 1285.80 1320 1320 1340
Vez i odprema nšumar. lista".. . 216.99 203.99 220 220 225
Časopisi strukovni 43.64 44.34 50 50 50
Troškovi oKo knjižnice (nabava, vez) 63.39 49,73 45 45 45
Pisaće potrebe predsjednižtva .. . 9.54 12.77 16 16 16
Poštarina i biljege predsjedništva 36.44 32.86 40 40 40
Razne tiskanice 27.06 32.40 60 60 60
Troškovi oko glavne skupštine . . 9938 39.16 100 50 50
Listonoše, sluznici 18.20 18.-26 25 26
Razni troškovi za promicanje struke 70.12 —.— 80 43 300
Vanredni troškovi (pokučtvo, nad


grobni vienci) 31.84 25.17 40 40 40
Podpore 40.-—.— 50 50 50
Razliod pripomoene zaklade -.— —.— 120 150 150


Ukupno.. 3078.55 2850.85 3290 3333 3725
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 501
račun


godinu 1894. predložen i odobren po XVII. glavnoj skupštini, obdržanoj 12. studedine
u Zagrebu.


3
a
00 9 "U.1^ SS o Predme t <^ !^ SS;
eS
^ YH
i. aU
tg
e8
o O


Pokriće (Prihod):


1 Kamati utemeljiteljne glavnice 443 367.2
Prinos od 26 podupirajvićih članova 400 395 —
3 Podpora iz zemaljsljih sredstava 400 400.—
4 Članarina od 245 članova I. razreda 1100 848.—
5 članarina od 571 člana II. razreda 1060 886.65
6 Predbrojnina za "Šumarski list" 130 117.—
7 Ini prihod (upisnina, diplome, medjutimni kamati


i t. d.) 50 40.-
Prihod pripomoone zaklade 151 147.—


3733 3200.65


Odbiv od prihoda za g. 1892. razhod sa — 2860.85


Ostalo je 349.80


T. j . tri sto četrdeset i devet forinti 80 nč., od´ kuda je iznos za
god. 1892. ođpadajueih kamata utemeljene glavnice sa]194 for. 64 novf. ostao nedignut
te je pripojen samoj utemeljiteljnoj glavnici; ostatak od 155 for. pako pridan je u
smislu §. 27. točka 4. družtvenih pravila đružvenoj pripomoc´noj zakladi iznnosom
od 75 for. — novč.
literarnoj zakladi iznosom od (jO for.´—Inovč.
utemeljiteljnoj zakladi iznosom od 20 for. 16 novč.
U Zagrebu, dne 20. lipnja 1893.


M. Durst, predsjednik. Kolar, tajnik.


ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 502 —


Nakon njekih debata glede uvrštenja veće nagrade uredniku „Šum. lista",
nego što ju je isti dosad imao, bje taj proračun u cielosti prihvaćen.
Za izpitanje družtvenih računa za god. 1892 bje na predlog družtvenog
predsjednika u odbor ad hoc jednoglasno izabran g. Kraus i Borošić


Gosp. šumarnik M. Radošević predložio je skupštini u poduljem govoru,
da bi se buduća glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva obdržavala
izvan naše domovine u kojem po šumarstvo poučnom predjelu inozemstva.


Taj predlog bje po skupštinarih usvojen tako, da se izbor predjela odnosno
mjesta, u kojemu će se imati buduća glavna skupština hrv. šum. družtva
u inozemstvu obdržavati, prepusti upravljajućem odboru istoga družtva.


Prelazeći na pojedine predloge, — imenito na predlog velemož. gosp.
vladnog šumarskog savjetnika F. Zikmundovskog, koji je predložio, da se Njegova
Preuzvišenost ban izabere pokroviteljem hrv.-slav. šumarskog družtva, predloži
družtveni predsjednik u poduljem govoru taj prvi predlog, naglasiv velike
zasluge Preuzviš. bana za promicanje šumarstva u našoj zemlji, na što su
skupštinari ustajanjem i uz gromki živio izabrali Preuzviš. gosp. bana pokro=
viteljem hrv.-slav. šum. družtva.


Gosp. kr. nadšumar Zezulka predložio je skupštini, da bi se po šum.
družtvu interveniralo, da kr. zemaljska vlada nebi zadovoljila molbi žitelja
plaščanskoga kotara, koja je vladi predložena po narodnom zastupniku


g.
Kuševiću, u kojoj se moli, da se dozvoli držanje koža.
Nakon kratke debate usvojila je skupština taj predlog g. Zezulke
Gosp. šumarnik Nanicini predložio je, da se po družtvu intervenira, da
se uredi imenovanje šumara, koji služe u privatnoj službi, i to tako, da se naslov
„šumara" podieliti smije samo onim, koji posjeduju istu strukovnu kvalifikaciju,
koja je propisana za zemaljske šumarske činovnike.
Taj predlog bje po skupštini jednoglasno prihvaćen.
Napokon pristupilo se je k izboru članova upravljajućeg odbora hrv.-slav.
šumarskoga družtva.
Predsjednik predlaže, da se za taj izbor kao skrutatori izaberu gg. Fischbah,
Kesterčanek i Nanicini, što je i učinjeno.
Glede obavljanja samog izbora u upravljajući odbor predložio je družtveni
predsjednik, da se izabere ponajprije novi predsjednik družtva, nu skupštinari
zaključiše, da se cieli odbor na jedan put izabere.
Uslied toga bje skupština odgodjena na njekoliko časaka u svrhu, da
mogu skupštinari svoje glasovnice za taj izbor upriličiti.
Zatim je g. družtveni tajnik iz imenika prozivao po abecednom redu prisutne
skupštinare, na što su prozvani svoje glasovnice predavali.
Nakon obavljenog glasovanja i skrutinija proglasio je skrutator g. Kesterčanek
uspjeh izbora, po kojemu je i izabran većinom glasova:
za predsjednik a hrv.-slav. šumarskoga družtva velemož. gosp. F.
Zikmundovsky;
ŠUMARSKI LIST 12/1893 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 503 —


za I. podpredsjednika: p. n. gosp. vladin šum. nadzornik Mijo
Vrbani ć,


zali. podpredsjednika: presviet. gosp. grof Mir. Kulmer,


za tajnika: p. n. gosp. Vatroslav Rački.


U upravljajući odbor izabrani su sliedeći članovi: gg. Wirth, Gal i uf,
profesor Partaš, Laksar, i Radošević. a za zamjenike gg. Fischbach,
Dojković, Kolar, Hajek Bog. stariji i T r 6 t z e r.


Uspjeh ovog izbora popraćen je sa gromovitim „Živili"!


Posije izbora izjavili su gospoda: grof Kulmer, Wirth i Kolar, da
ne primaju izbora.


Zatim, je pročitao g. tajnik stigavše brzojavke od protustavnika križevačke
imovne obćine križevačke g. Bogoevića i kot. šumara Gase Vaca, u kojih pozdravljaju
skupštinu, na što bude ova zaključena uz radostno klicanje: „do
vidova"! j


Izvanrednoj glavnoj skupštini prisustvovahu sliedeća gg. članovi: ^čii i
Antun, Durst Milan, Rosipal Slavoljub, Sorger Jakob, Srića Nikola, Vrbanić
Mijo, Zikmundovskj Ferdo, Abramović Nikola, Adamek Ladislav, Agjić Prokop,
Anderka Julijo, Antoš Ivan, Arčanin Marko, Basara Teodor, Bauer Vjekoslav,
Benak Vinko, Beyer Gjuro, Boelein Koloman, Bona Conte de Marino, Boor Dragutin,
Borošić Andrija, Brausil Makso, Brausil Miroslav, Brosig Slavoljub, Bunjik
Koloman, Ciganović Gjoka, Czernitcky Dragutin, Czeisberger Ernst, černy Ladislav,
Devčić Ante, Dojković ViUm, Donadini Ivan, Dreaovac Mile, Dumbović
Franjo, Erny Radolfo, Fischbach Robert, Frkić Stjepan, Faksa Vaclav, Grund
Hugo, Guteša Luka, Grčević Ivan, Hajek Bogoslav nadšumar, Hajek Bogoslav
šumar, Hantoš Ernest, Hars Rikard, Havhček Josip, Herzl Adolf, Horvat Gejza,
Iskra Josip, Ilijić Dušan, Jambrušić Milan, Kadefavek Leo, Kayser pl. Aleksander,
Ker6sk6ny pl. Šandor, Kesterčanek Fran, Kiseljak Josip, Klokočević
Mirko, Koča Gjuro, Kolar Ivan, Košćec pl. Nikola, Kovačina Matej, Kozarac
Josip, Koprić Andrija, Konig Ivan, Knobloch Pavao, Kraljević pl. Ladislav, Kranjc
Božidar, Kranjak Ivan, Kraus Gustav, Kulmer grof Miroslav, Kuzma Julijo,
Kunz August, Lajer pl. Šandor, Laksar Dragutin, Tasman Dragutin, Lončarić
Vinko, Lončarević Andrija, Magjarević Ivan, 2»Iakšić Ratislav, Malbohan Slavoljub,
Majuarić Josip, Mark Ante, Maslek Mile, Mihalčić Nikola, Mirković
Milan, Mlinarić Elzear, Nagy Vinko, Nanicini Dragutin, Nikman Emil, Paszthy
Franjo, Patzak Antun, Pere Aleksander, Petrović Lazo, Peičić Obrad, Pfister
Josip, Pichler Gjuro, Polaček Dragutin, Prokić Makso, Rački Vatroslav, Radošević
Mijo, Resz Antun, Rosmanith Albert, Rozgonyi Ladislav, Rogović Ante,
Sever Dionis, Slapničar Edo, Stanković Veljko, Stary Vjenceslav, Stipanović
Fran, Stublić Vjekoslav, Syentgyorgy pl. Ljudevit, Stražak Hinko, Štriga pl.
Miladin, Šeringer Ante, Šmidnger Josip, Šimatović Ivan, Strom8ky Ladislav,
Šumanović Milutin, Šoška Julio, Teklić Slavoljub, Tropper Ivan, Trijtzer Dra


gutin, Tvrznik Franjo, Ulrich Dragutin, Ugrenović Aleksander, Vasiljević Vladimir,
Viđale Jaromir, Vraničar Julijo, Bielamarić Šime, Šmidinger Rikard, Via