DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 485 —


XJIST.A.:K:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije izvolio je imenovati
p. n. gosp. Fr. X. Kesterčanka, kr. nađšumara županije zagrebačke p r of esc rom
na gospođarsko-šumarskom zavodu križevačkom sa sustavnim! beri vi.


Ovo imenovanje probuditi de obdu radost međju stručnjacima, jer je križevački
zavod dobio vrstnu silu i rađišu na polju šumarstva.


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja hrastovih stabala. Na temelju ođpisa visoke kr. zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove od 23. rujna 1893. broj 40.146., te zaključka slavnog
gradskog zastupstva od 20. veljače 1893. §. 42. daje se na znanje, da de se dne


6. studenoga 1893. u 10 satih prije podne obdržavati u viednici gradskoga poglavarstva
u Varaždinu javna dražba putem pismenih ponuda, a nakon predaje istih ustmena
dražba za 1441 kom. hrastovih stabala nalazećih se u gradskoj šumi ^Cukovec"
prostirudoj se uz državnu cestu u poreznoj obdini Varaždinbreg, procjenjenih na 11.229
forinta 89 novčida.
Pregled procjene:


Od 1441 kom. hrastova ođpađa


Cielokupna


ciena po vrieđnost
kub. metru


kubičnih
metara
for. novč. for. nove.


Okrugli lies 1.381-66 8.289 96


Ojepki lies 140-92 1.127 36


Ogrievno drvo 1.208-38 50 1.812 57


Ukupno, 2.730-96 11.229


Dražbeni uvjeti:


1. Vlastoručne podpisane i propisno sastavljene, sa biljegovkom od 50 novčića
providjene pismene ponude obložene sa žaobinom od 5 % procienbene vriednosti imadu
se najkašnje do 6. studenoga 1893. do 10 sati prije podne kod podpisanog poglavarstva
predati.
Ove ponude imadu valjano zapečačeno, te na omotu oznakom „ponuda za hrastova
stabla u šumi Cukovec" označena biti.


2. Kupljena stabla može dostalac po volji izradjivati bud u tehničko, buđ u
ogrievno drvo.
2. Za izradbu i izvoz kupljenih stabala ustanovljuje se zadnji rok do konca
listopada 1894.
4. Dostalac je dužan nakon proglašenja odobrenog dražbenog uspjehi po građa.
zastupstvu, odnosno po visokoj kr, zemaljskoj vladi u roku od 14 dana položenu žiO´