DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´H^^ssr^


Br. 11. u ZAGREBU, 1. studenoga 1893. God. XVII.


Pravila


postaje za iztraživanje sjemenja u kralj, gospodarskom i šumarskom
učilištu u Križevcih.


§. 1. Postaja za iztraživanje sjemenja u Križavcih jest zemaljski zavod,
stojeći u savezu sa kr. gospodarskim i šumarskim učilištem u Križevcih. Prema
tomu posjeduju od postaje izdate potvrde o uspjehu iztraživanja valjanost
javnih izprava.


§. 2. Predstojnik postaje, koja sačinjava sastavni dio kr. gospodarskog i
šumarskog učilišta, jest profesor uzgoja bilja u istom zavodu, kojemu je na pripomoć
dodieljen gospodarski asistent.


§. 3. Svrha postaje jest u prvom redu iztraživanje gospodarskog i šumarskog
sjemenja, da mogu oni, koji sjeme prođavaju, kao i oni, koji ga kupuju,
valjanost i vriednost istoga upoznati, odnosno, da mogu za svoju robu
jamčiti. U postaji iztražuju se osim toga i proizvodi sjemenja, koji služe za krmivo
(kao uljenjaci i posije), te izvadja botaničku analizu siena. Zadaća je nadalje
postaji, da shodnom podukom (naputcima o uzgoju bilja dot. sjemenja,
priređjivanjem i prodnvanjem sbirka sjemenja etc.) znanstvenim radom i u obće
svakim mogućim načinom unapriedi proizvodnju i trgovinu sjemenja u Hrvatskoj
i Slavoniji.


§. 4. Svatko je vlastan od postaje zahtjevati, da mu se uz uplatu stanovite
pristojbe iztraži priposlano sjeme, izuzev smjesu sjemenja od trava i cvieća.
§. 5. Za iztraživanje valja priposlati:


1.
za opredieljivanje istinitosti (Echtheit), čistoće, klijavosti, absolutne i specifične
težine:
a) od sitnog sjemenja, kao što je ono od trava, biele i bastardne djeteline,
koljenike, maka, duhana, repice i kupusa, breze, jalše i dr. najmanje
50 gr.


b) od sjemenja srednje veličine, kao što je ono od Ijekarice
(lucerne) obične i žute, crvene djeteline, lana, blitve i buraka
(sladorne blitve), četinjača i dr. najmanje ... . 100 gr.
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 448 c)
od krupnog sjemenja, kao što je ono od žitarica, kukuruza,
sofiivnjaiSa i dr. najmanje 250 gr,


2.
za opredieljivanje množine vlage u sjemenju 100 gr,
3.
za opredieljivanje objamne (volumne) težine sjemenja .. . Vb lit
4.
za opredieljivanje viline kose u djetelini najmanje ... . 250 gr
nu bolje je priposlati . . 500 gr
5.
od koncentrovanih krmiva 200 gr
6.
za botaničku analizu siena 2 kg.
Od osobito skupocienog sjemenja, koje ovdje nije navedeno, mogu se i
manje količine priposlati. — Veća množina iztraženog sjemenja povećaje i sjegurnost
iztraživanja, naročito kod iztraživanja djetelinog sjemenja na vilni kosu´.
s toga neka se za ovo iztraživanje pošalje uviek bar 500 gr.


Priposlani uzorci neka odgovaraju prosečnoj kakvoći robe.
Da se dobije valjan prosječni u;^orak, treba robu prije dobro izpremiešati.
Ako se ne može ciela roba izpremiešati, neka se jedan dio iztrusi, valjano
promieša, te zatim sa više mjesta izvade zrna za uzorak; može se i na više
mjestih iz vrećS, ili omota nešto sjemenja izvaditi, na suhoj podlogi dobro promiešati,
te napokon iz te mješavine uzeti uzorak. Za vadjenje uzoraka može se
uspješno posebni badalj (Probestecher) upotriebiti.
Uzorci treba da se pošalju postaji u dobro zapečaćenom i frankiranom
omotu.
§. 6. Uz svaku pošiljku valja postaji saobčiti:


1. kako je sjeme obilježeno (etiketirano), — a radi li se o kontrolnom naknadnom
iztraživanju (Nachuntersuchung), imade se takodjer priposlati
2.
račun (faktura) u originalu i
3.
jamčevni list, u kojem su naznačeni od prodavaoca zajamčeni postotci čistoće
i klijavosti robe, podpisan od dvajuh svjedoka, koji su pri vadjenju
uzorka prisutni bili.
4.
one točke, na koje se iztraživanje imade protegnuti. Manjka li u tom pogledu
uputa, iztražuje se sjeme redovito na istinitost, čistoću i klijavost.
§. 7. Postaja dužna je sa iztraživanjem priposlanog joj sjemenja odmah
započeti; nu pošto gdje koje iztraživanje duže traje, preporučuje se svakomu,
da uzorke čim prije pripošalje. Na naročitu želju može se i prije dovršenog
ztraživanja predbježno izvjestiti, kakav će od priliKe biti konačni rezultat.


Čistoća može se u najkraćem roku ustanoviti, a vilina kosa odmah
pronaći.


Pravilno iztraživanje na klijavost traje redovito:


a)
10 dana za žitarice, djeteline, razne vrsti brasike (kupus, repicu, repu


i t. d.), grahoricu, lan, žumanjac i mačji repak;
&) 14 dana za blitvu, te englezki i franaezki Ijuj ;
c) 21 dan za trave osim onih pod a) i b) navedenih;
d) 28 dana za četinjače, brezu i jalšu.
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 449 —


§. 8 Rezultat iztraživanja priobćuje se u obliku uredovnog izvještaja dotičnoj
stranci odmah nakon dovršene analize i to samo u jednom primjerku;
nu ovu izpravu smije trgovac prema kupcu samo onda upotriebiti kao dokazalo,
da mu je roba dobra, ako on kupcu ujedno izda jamčevni list.


Postaja preuzimlje i plombiranje vreća, ako to trgovci ili proizvoditelji
sjemenja zatraže; nu postaja nije bezuvjetno obvezana u svakom slučaju taj
posao preuzeti.


§.
9. Dio iztraženog uzorka čuva se u postaji 6 mjeseci nakon obavljenog


iztraživanja; preostalo sjeme može se na zahtjev stranci povratiti.
§. 10. Cjenik. 1. Opredieljivanje istinitosti ili pravosti sjemenja (Echtheit)
t. j . kojega je roda i vrsti, u koliko je vrsti, u koliko je to
moguće . . . . , , — for. 60 nč.


2, Opredieljivanje čistoće:
a) za sitno sjemenje (do veličine lanenog sjemena i sve
trave) 1 for. 20 nč.


b za krupno sjemenje (veće od lanenoga) ..... — for. 60 nč.
3, Iztraživanje na vilinu kosu — for. 60 nč.
4, Iztraživanje na lanenu predenicu — for. 60 nč.
5 Iztraživanje na klijavost — for. 75 nč.


6.
Opredieljivanje absolutne težine sjemenja (množina zrna
u jednom kilogramu) — for. 40 nč.
7.
Opredieljivanje objamne (volumne) težine (težina hektolitra)
,.......— for. 40 nč.
8.
Opredieljivanje specifične težine sjemenja sa piknometrom 1 for. — nč.
9.
Opredieljivanje množine vlage u sjemenju 1 for. — nč.
10.
Podpuno iztraživanje sjemenja; čistoća, klijavost, istinitost
i eventualno sadržaj na vilinoj kosi:
Kod sitnozrnog sjemenja 1 for. 80 nč.

krupnozrnog „ , . 1 for. 20 nč.


11.
Podpuno iztraživanje blitvinog sjemenja: čistoća i strane
primjese, množina vlage, broj klica u 100 zrna i u 1
kilogramu, broj neklijavih zrna od 100 i u 1 kilogramu,
absolutni broj zrna u 1 kg robe —for. 50 nč.
12.
Podpuno iztraživanje sjemenja žitarica na čistoću, klijavost,
jakost klijanja (Keimungsenergie), težinu od 1000
zrna, objamnu težinu, eventualno množinu pljevica i brašnavost
(´Mehligkeitsgrad) 2 for. 50 nč.
13.
Mehaničko-mikroskopična analiza koncetrovanih krmiva
(uljenjaka, posija, krmivog brašna i krupice) ... . 2 for. 50 nč.
14.
Ustanovljivanje dvojbenih kulturnih bilina, korova i bilinskih
nametnika (parasita), prema težkoći posla . . . 1—5 for. — nč
15.
Botanička analiza siena (razmjer u težini sladkih i kiselih
trava i leptirnjača) . . , 6 for. — nč.
*
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 450 —


16. Sastavljanje smjesa sjemenja za livade 1 for. 60 nč.
17. Za plombiranje 1 vreće (izuzev iztraživanje sjemenja) . — for. 20 nč.
Sjemenje priposlano na iztraživanje u znanstvenom ili javnom interesu od


strane kr. zemaljske vlade ili gospodarskog družtva u Zagrebu i Osieku iztra


žuje se bezplatno.


Članovima gospodarskoga družtva u Zagrebu i Osieku (izuzev trgovce),


ako se kao takovi vjerodostojno izkažu, umanjuju se gore označene pristojbe


za 257o


§. 11. Ako nije sa strankom posebni način plaćanja ustanovljen, podmi


ruju se troškovi iztraživanja poštovnim pouzećem prigodom priobćenja rezultata.


Pošiljke i listovi imadu se od obijuh strannka frankirati, a zatražene


brzojavke stavljaju se u račun.


§. 12. Kontrolni ugovor. Svaki trgovac sa sjemenjem kao i svaki proiz


voditelj sjemenja može sa postajom uglaviti kontrolni ugovor na sliedećoj


podlozi:


a) Prodavače obvezuje se, da će po mogućnosti svako sjemenje, što ga


u Hrvatskoj i Slavoniji prodaje, podvrći kontroli ove postaje, te pripoznaje nje


zina iztraživanja kao mjerodavna.


6) Prođavaoc će svoju robu prodavati po mogućnosti uz jamstvo za isti


nitost, čistoću i klijavost u postotcih i da u djetelini neima viline kose.


U tu svrhu izdaje on na temelju dobivene izprave od postaje, a i bez
nje jamčevni list, kojemu će priložiti skrižaljku o prosječnoj čistoći i klijavosti
za trgovinu važnijeg sjemenja, što ju je postaja sastavila.


c) Ako se kod naknadnog, u postaji izvedenog iztraživanja pod jamstvom
prodanog sjemenja pronadje manjak u postotcima klijavosti ili čistoće prema
zajamčenom minimu: obvezan je prođavaoc taj manjak na čistom i klijavom
sjemenju kupcu u gotovom nadoknaditi; on može prodano sjeme i drugim na
svoj trošak izmjeniti, ili će, ako je njemu ili kupcu milije, sjeme svojim troškom
natrag primiti.


Kupcu i prodavaocu prepušteno je, da dogovorno uglave, koji od tih načina
nadoknade će upotriebiti.
Nu ta obveza nadoknade nastaje tek onda, ako pronadjeni manjak nadmašuje
dozvoljene razlike (latitude) kako su u §. 13. označene.


Pronadje li se u djetelini, za koju je podpuna čistoća zajamčena, kod
naknadnog iztraživanja ipak viline kose, imade kupac pravo, i´obe prodavaocu
povratiti i od ovoga nadoknadu vozarine tražiti.


Nadje li se u takvoj djetelini u 1. kg. robe 10—20 zrna viline kose,
mora prođavaoc kupeu 5 odnosno 107« od kupovne ciene popustiti, ako jedan
od od njih ne zahtjeva, da se roba na trošak prodavaoca povrati.


Pronadje li se, da su robi hotimice priraješani kamenčići, zrnca od gline
hmeljasta Ijekarica (Hopfenluzerne), ždraljika (Steinklee), ili da je ona inim
načinom patvorena, ima kupac takodjer pravo robu prodavaocu na dispoziciju
staviti i od njega odštetu za vozarinu zatražiti.
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 451 —


e) Za tvrdke, koje su sa postajom sklopile kontrolni ugovor, ustanovljuju


se za iztraživanje sliedeće paušalne pristojbe:


Za 25 podpunih analiza 35 forinta — prosječno po 1 forint 40 novčića.50 „ „ 60 „ „ „ 1 „ 20


.
100 „ „ 100 „ „ „ 1 „ — „


Pojedina iztraživanja računaju se kao dielovi čitave analize i to: opre


dieljivanje čistoće i klijavosti kao´/^, a iztraživanje na vilinu kosu kao 1/3 pod


pune analize.


Svaka dalnja analiza plaća se po prosiečnoj cieni, a paušalne pristojbe


za još veći broj analiza može ´postaja sa dotičnom tvrdkom posebno uglaviti.


f) Izvješće 0 iztraživanju, što ga je postaja izdala, može prodavaoc prama
kupcu samo onda kao dokazalo upotriebiti, da mu je roba dobra, ako on
ujedno izdade i jamčevni list. Prodavaoc može u svojih oglasih objaviti, da je
sa postajom sklopio kontrolni ugovor, nu ujedno je dužan u tom slučaju pridodati,
da i kupac, koji je od njega kupio robu uz stanovito jamstvo, ima
pravo na naknadno kontrolno iztraživanje po točki g) i na nadoknadu po točki
c) i d) kontrolnog ugovora.


g) Kupci imadu pravo od kontrolne postaje zahtjevati, da im se roba,
koju su kupili uz jamčevni list od prodavaoca, koji je sa postajom ugovor
sklopio, uz obaljene pristojbe iztraži. Taj popust iznaša za članove gospodarskoga
družtva u Zagrebu i Osieku SO^/^, a za sve druge 25% od pristojba,
ustanovljenih u §. 10.


h) U interesu je kako kupca tako i prodavaoca, da je uzorak, priposlan
na naknadno kontrolno iztraživanje, prosječne kakvoće prodano robe i da se
pripošalje odmah iza primitka iste.


Da se taj uzorak može smatrati pravnom podlogom zatražene eventualne
odštete, nuždna su dva nepristrana svjedoka, koji će:


1.
konštatovati neoštećenost omota, kao i izpravnost oznake i broja;
2.
prisustvovati vadjenju uzorka, ili ga sami izvaditi i zapečatiti, ako moguće
uredovnim pečatom ;
3.
koji će točke pod 1. i 2. potvrditi vlastoručnim podpisom na stražnoj
strani jamčevnog Usta, koji se postaji imade priposlati.
Za vadjenje uzorka valjaju ustanove §. 5.
i) Ako se rezultat naknadnog iztraživanja ne bude sudarao sa zajamčenom
kakvoćom sjemenja i ako se je kupac držao ustanova pod h) imade on pravo
prodavaocu robu na razpolaganje staviti, ili se može očitovati, dđ se sa odštetom
prema točki c) i d) zadovoljava.


Prodavaoc, koji u svakom slučaju ima pravo svoju robu natrag uzeti, ima
se izjavit, hoće li, mesto da robu primi, kupca odštetiti, ili će upotriebiti ustanove
pod 0- Ne učini li to u roku od 24 sata, nakon što je primio objavu,
stavlja mu se roba bezuvjetno na dispoziciju.


h) Pravo na odštetu prestaje, čim je sjeme kupac već upotriebio tako, da
je konštatovanje istovjetnosti i naknadno iztraživanje nemoguće; isto tako, ako
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 452 —


kupac uzorak za 8 dana (ra&unajuć od dana, kada je robu primio) na naknadno
iztraživanje ne pošalje; napokon i onda, ako se kupac ne prituži prodavaocu
odmah kretom pošte, čim je od postaje o rezultatu naknadnog iztraživanja
obavješten.


1) Ako prodavaoc u roku od 8 dana, nakon što mu je rezultat iztraživanja
obznanjen, proti ovomu prigovore stavi, opetovati će postaja iztraživanje
dotičnog uzorka.


Kezultatu ovog drugog iztraživanja može prodavaoc samo onda prigovoriti,
ako dokaže sa dva, od drugih kontrolnih postaja izvedena iztraživanja originalnog
uzorka, da je iztraživanje ove postaje bilo neizpravno, ili ako može dokazati,
da je vadjenje uzorka po kupcu bilo pogriešno.


Pokažu li se kod naknadnog iztraživanja prama zajamčenoj kakvoći znatne
razlike, koje znatno nadmašuju u §. 13. dozvoljene latitude, može prodavaoc
takodjer zahtjevati, da se za ponovno iztraživanje uzorak izvadi po njegovih
povjerenicih u prisutnosti kupca.


»i) Ugovor valja za jednu godinu.
n) Postaja ovlaštena je ugovor s mjesta razriešiti, čim druga stranka povriedi
ma koju od njegovih ustanova.
o) Postaja može po volji oglasiti, koje su tvrdke s njom sklopile kontrolni
ugovor.


§. 13. Latitude, t. j . dozvoljene razlike o rezultatima opetovnih iztraživanja
iznašaju za klijavost (osim kod blitvinog sjemenja) S^/j, a za čistoću
(izuzev travno i blitvino sjeme) 27o i za čistoću kod travnog sjemenja S´/o-


Kod iztraživanja blitvinog sjemenja iznašaju latitude:


a) za množinu vlage 2"/o;


b) za tudje primjese 1 "/o;


c) za klijavost 10 klica, ako se je od 100 zrna razvilo bar 150 khca;


đ) za neklijava zrna 4"/o;


e) za broj klica u kg. robe 1200 klica.


Križevci, dne 19. srpnja 1893.


Gustav Pexider m. p. Andrija Lenarčić m. p.
kr. ravnatelj. predstojnik postaje za iztraživanje sjemenja.


Br. 35.588.


Ova se pravila odobravaju.


Kr. hrv.-slav.-đalm. zemalj.vlada, odjel za unutarnje poslove.
u Zagreb u dne 31. kolovoza 1893.


Za bana odjelni savjetnik:


Jos. Eug. Tomić n«. p


(L. S.)


ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 453 —


Čistoća i klijavost odnosno uporabna vrleđnost najvažnijega


u trgovini se nalazećega gospodarskoga i šumarskoga


sjemenja.


Roba, koja približno odgovara dolje navedenim


m


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


y2


23
24
25
26
27
28
29
30


31
32
33
34
85

37
38
39


valjanom ža sjetvu.


Vrst sjemena


I. Djeteline.
Crvena djetelina (Rothklee)
Biela djetelina (Weissklee)
Inkarnatna (grimizna) djetelina (Inkarnatklce),
Bastarđna djetelina (Bastardklee)
Ljekarica obična (Luzerne)
Ljekarica hmeljasta (Hopfenklee)
Smiljkita (Schotenklee)
Grahorka (Esparsette)
Ranovka (Wunđklee)


II. Trave.
Ljulj englezki (englisches Bajgras)
Ljulj talijanski (italienisches Eaygras)
Vlasulja livađna (Wiesenscliwingel)


Vlasulja crvena (rother ScliwiDgel)
Vlasulja otvrđa (biirtlicher Schwingel)
Vlasulja ovćja (Schafschwingel)
Vlasulja trskovita (Rohrschwingel)
Rana pahovka (franzijf. Rajgras)
Ovsika žuta (Goldhafer), prava
Mačji repak (Thimothe-Gras)
Lisičji repak (Wiesenfuchsschwanz)
Klupčasta oštrica (Knaulgras)
Međica mekana (weiches Honiggras)
Mirisavka (Euchgras)
Stoklasa mekana (weiche Trespe)
Rosulja (Fioringras)
Vlasnjača livadna iWiesenrispengras)
Vlasnjača prosta (gem. Rispengras)
Vlasnjača šumska (Hainrispengras)


Krestac (Kammgras)
Blieštac (Rohrglanzgras)


III. Razno
Grahorica
G/ašak
Vučnjak (Lupine)
Lan . . . .
Konoplja
Mrkva
Kupus, kfraba kelj i t. đProja
Heljda


sjemenje.


:brojevima, može se smatrati


>o iA


96 86
97 78 76
98 88 86
96 77 74
98 86 84
96 80 77
95 66 63
97 72 70
94 82 77


98 82 79
76 81 62
92 80 74
75 70 53
86 72 62
80 70 56
90 76 68
73 75 56
55 45 25
97 92 89
82 50 41
76 76 68
62 60 37
91 40 86
60 65 39
76 80 61
90 50 45
90 66 59
86 60 52
92 67 62
90 60 54


97 95 92
97 95 92
98 90 88
98 90 88
98 90 88
85 55 47
98 80 78
97 90 87
98 70 69
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 10     <-- 10 -->        PDF

4o4


o
Vrs t sjemen a
o
S
o
Oi
K3
O
3 H
3
40 94 80 75
41 90 64 58
42 98 90 88
43 98 50 49
IV. Šumsk o sjemenj e
44 96 58 56
45 97 57 55
46 96 63 61
47 86 25 22
48 87 37 32
49 35 25 9
50 60 19 11
51 70 30 21
52 93 70 67
53 96 65 62
54 96 50 45
55 Grab 97 30 29
56 95 40 38
57 98 55 54
58 97 50 48


V. Žitarice .
Težina
hektolitra
u kgr.
1000
zrna važe
gr.
Čistoća
u Vo
Klijavost
u Vo
Postotci
košuljica
59
60
61
62
63
( za trgovinu
Ječam i
Zob
79-4
72´9
66-9
71-6
47-4
76-8
34-6
23-8
38-9
44-7
27-1
995
9^-5
99´3
99-5
97-5
98
95
95
95
95
90
92
13-5
13-5
30-0


Valjano sjeme blitve ili buraka (Runkel ođer Zuckerriibe) sadržaje 98% čistog zrnja, ođ kojega
se razvije barem 170 kliea, pošto imađe u svakom zrnu (klupku) po 1—5 sjemena.


* Uporabna vrieđnostpokazuje, kolikog čistoga iklijavoga sjemena sadržaje dotična roba.
Taj se broj izračuna, ako se čistoća (č) pomnoži sa klijavosti (K) i proizvod razdieli sa 100,
dakle -j ^ N. pr. kod crvene djeteline naznačena je čistoća sa 96%, klijavost sa 89% ;
, , , 96X89
dakle ^jo~ = ^^"Z" J^ uporabna vr.eđnost.
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 455 —


Pripomene.


1. Čistoća se opredieljuje tako, da se stanovita količina sjemena na tezulji
izmjeri, zatim odstrane sve tudje primjese kao i oštećeno, nepodpunogluho sjeme, te preostalo čisto sjeme na tezulji izmjeri i njegova množina u
postotcima izračuna. N. pr. u 20 gr. Ijekarice nadjeno je 18.44 gr. šistog sjemena,
dakle je čistoća iill ^ = 92-27o.
2. Klijavost. Naznačeni postotci klijavosti su prosjek pokusa sa 2 X 200
zrna. N. pr. od 400 zrna Ijekarica proklijalo je kod pokusa 332 zrna; dakle
je klijavost ?f = 827o.
Iztraživanje na klijavost traje:
a) 10 dana za žitarice, djeteline, razne vrsti brasice (kupus repica, repa


itd.) grahoricu, lan, žumanjak i mačji repak;
6) 14 dana za blitvu te englezki i francuzki ljulj;
c) 21 dan za ostale trave;
d) 28 dana za četinjače, brezu i jalšu.


Od zrnja, koje je pri pokusnom klijanju ostalo tvrdo, računa se kod crvene
djeteline, Ijekarice, esparsete te inkarnatne djeteline polovina, kod ostalih
djetelina jedna trećina medju klijava.


Da je n. pr, gore spomenuta Ijekarica pri pokusu ostavila 12 tvrdih zrna,
bila bi joj klijavost 83 + ^ = 890/0.


3. Uporabna vriednost. Ovaj broj kaže koliko, "/o čistog i klijavog sjemena
sadržaje dotična roba. Taj se broj izračuna, ako se čistoća (Č) pomnoži
sa klijavosti (K) i proizvod razdieli sa 100. — N. pr. čistoća =: 92*2, klijavost
= 89; uporabna vriednost ?^^ ^ = 82o/o,
4. Jamstvo. Sjeme neka se kupuje samo kod onih tvrdka, koje stoje
pod kontrolom ove postaje, te koje jamče za stanovite postotke čistoće i klijavosti,
a za djetelinje sjeme, da je čisto od viline kose. Od kupljenog sjemena
neka se uviek šalje ueorak sa naknadno iztraživanje.
5. Uzorci, poslani na naknadno iztraživanje treba da budu pravi prosječni
uzorci (§. 5. pravila), koji su vadjeni i zapečaćeni u prisutnosti dvaju
nepristranih svjedoka, prema §. 12. točka h) pravila ove postaje.
6. Za iztraživanje neka se pripošalje:
1. od sitnog sjemenja: trave, biela i bastarđna djetelina, koljenika, mak,
duhan, repica, kupus, repa, jalša itd 50 gr
2. od sjemenja srednje veličine: Ijekarica, crvena djetelina, lan blitva,
burak, četinjače i t. d 100 gr.
3. od krupnog sjemenja: žitarice, kukuruz, sočivnjače i t. d. . 250 gr.
Veća količina sjemenja povećaje sjegurnost u iztraživanju.
7. Odšteta. Nesudara li se rezultat iztraživanja naknadnog sa zajamčenom
kakvoćom, imade kupac pravo na odštetu u smislu ustanovah §. 12.
pravila ove postaje.
Odšteta u gotovom računi se ovako: kod njeke Ijekarice jamčio je n. pr.
prodavaoc 92´2´´/o čistoi3 i 87 "/o klijavosti, dakle uporabnu vriednost