DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 456 ^
00 = 80 2%, docim se je kod naknadnog iztraživanja pronašlo 80% čistoće
i 50 7o klijavosti.
Pribrojiv čistoći 2*´/o i klijavosti 57« (dozvoljene razlike ili latitude)
dakle 80 + 2 = 82´´/o i 50 + 5 == 55 "/o, proizlazi uporabna vriednost sa
ioo — ´io 1 /o .
Iznaša li vriednost od lOO kg. Ijekarice 140 kruna, to stoji 1 kg. čista
i klijava sjemena 1400 filira: 80-2 (uporab. vriednost) = 174V« filira.


Ako se od zajamčene uporabne vriednosti sa 80-2% dobije naknadnim
iztražjvanjem pronadjena uporabna vriednost sa 45-1%, proizlazi manjak uporabne
vriednosti sa 37-1%.


Pošto stoji 1 kg. čista i klijava sjemena 174i/2 fil., imao bi prodavaoci
za svakih lOO kg. gore označene robe 37-1 X 174V2 = 64 krune i 74 fil.,
ili za svaki kilogram od prilike 65 filira kupcu u ime odštete platiti.


8. Latitude, t. j . dozvoljene razlike u rezultatu opetovnih pokusa iznašaju
za klijavost (osim kod blitve) 5%, a za čistoću (osim kod trava i
blitve) 2 % ; za čistoću kod trava 5 % .
9. Prodavaoci, koji su sa postajom sklopili kontrolni ugovor, obvezani su
svakomu kupcu gosp. sjemenja izdati jamčevni list, koji se imade postaji priposlati
sa uzorcima, koji se šalju na naknadno iztraživanje.
Šumarska nastava u Bosnoj i Hercegovini.


Pod gornjim nadpisom priobćila je „Osterr. Forstzeitung" zanimivu crticu
kojom se prikazuje uredjenje takozvane „srednje tehničke škole", ustrojene
prije tri i pol godine u Sarajevu.


Buduć je uprava Bosne i Hercegovine postigla tu svrhu, da očuva mir i
poredak, stoga joj je bila sad prva briga, da narod povede umno na veći
stupanj napredka t. j . da ga načini kulturnim narodom, Prema obćem naobraženju
brinilo se je, da se obrati što veća pažnja na stručno naobraženje. Medju
ovo zaprema prvo mjesto „graditeljstvo i šumsrstvo". Nakana je bila naime,
da se pribave stručno naobraženi tehnički pomoćni organi za ove struke. U
tu svrhu ustrojena je škola, koja nosi ime pod gornjim nadpisom. Ona je otvorena
god. 1889. i ima dva tečaja pod jednim ravnateljstvom t. j . za gradjevnu,
i za šumarsku struku. Zadatak je toj školi taj, da odgoji pomoćno osoblje za
sve gradjevne, šumarske i rudarstvene oblasti kao takodjer i pomoćnike za
šumarstvo kao tehničko naobražene šumarske organe.


Od kandidata, koji hoće u takovu školu stupiti, zahtjeva se, da je svršio
kakvu trgovačku školu u zemlji sa dobrim uspjehom ili nižu realku i gimnaziju.
Koji je svršio samo njeke razrede ovih škola, mora se podvrgnuti prijamnom
izpitu i to poglavito iz predmeta, kojih neima u svjedočbah, a potrebiti
su kandidatu.
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 457 —


U školi ući se 3 godine. Šiiolska godina počima 1. listopada i traje 11
mjeseci, od kojih su 6 mjeseci do konca ožujka prvi semestar, a ostali 5 mjeseci
drugi semestar. Teoretička predavanja drže se ponajviše u prvom ili
zimskom semestru, a drugi ljetni samestar opredieljen je za teoretička predavanja
i za praktična vježbanja. Pomoćni predmeti, kao: matematika, fizika i
lučba predavaju se u njemačkom i bosanskom jeziku, a vjeronauk i geodezija
pređavaju se zajednički u obijuh tečajih, dočim se stručne discipline predavaju
posebice u svakom tečaju. Nastavni je jezik bosanski (?). Većina učenika
ima državni štipenđij na godinu po 220 i 110 for. Absolventi služe u vojsci
kao jednogodišnji vojnici. Nastavnika sa ravnateljem ima 9 i pomoćnika 2, te
3 učitelja vjere i to za katoličku, pravoslavnu i muhamedansku djecu. Definitivni
učitelji spadaju u IX. nadnevni razred, a ravnatelj u VIII. razred, te od
učitelja su trojica za gradjevni razred, četvorica za šumarstvo, a dvojica za
obće predmete,


U šumarskom tečaju predavaju se sliedeći predmeti: nauka o bilju sa
šumzkom botanikom, anatomijom drveća; nauka o tlu sa rudstvom i geologijom;
nauka o podnebju; čuvanje šuma i šumska entomologija; poznavanje
šuma i s ovim u savezu pošumljivanje golieti (krša), pošumljivanje i uUvadjenje
planina, gojenje vrba; uporaba šuma; mehanička i lučbena tehnologija drva;
osnove gradjenja šumskih puteva; o lovu i ribolovu; nauka o mjerenju drveća,
proračun dohodka, kamaralno računovodstvo; pisarnički poslovi; zakonodavstvo;
enciklopedija ratarstva i geodezija. Broj tjednih sati predavanja u svakom su
razredu po 39. Prem ta škola postoji prije 3´/a god. ipak ima obilata učila za
zornu pouku u stručnih disciplinah. Velika se pažnja obraća na praktičnu naobrazbu
učenika. U tu svrhu škola ima školski šumski vrt, u kojem učenici
ne samo da se upoznaju sa gojenjem važnijeg šum. drveća, nego i samim sobom
sve šumarske radnje moraju da obavljaju. Osim toga daje jim se da oni sami
obave razne načine sijanja i sadjenja u šumi, a prigodom ekskurzija vježbaju
se oni u obavljanju proredjivanja šumž,, odredjivanju obhodnje i t. d.


Za žumsku botaniku imaju pri ruci gradski perivoj u Sarajevu sa svimi
vrsti drveća i šiblja, što raste u Bosni i Hercegovini, kao i sama okolica sarajevska,
koja je svojom bogatom šumskom florom za ovu nauku kao stvorena.
Slične vježbe imaju učenici i u nauci o mjerenju drveća i u drugih stručnih
predmetih prigodom ekskurzija, gdje proračunavaju usebinu (sadržinu) oborenih
i siojećih debala, proračunavajuć zadane površine po različitih metodah i prirast
drveća i t. d.


Kod ekskurza pokazivaju se djacima različiti obhci šuma, šumske transportne
spreme, pilane, ugljevnici i t. d. Ekskurzije obavljaju se na državni
trošak, te traju prema opredjeljenju duže ih kraće vrieme. Isto tako vježbaju
se dobro i u geodeziji, izlazeći na mjerenje više put preko tjedna. U kolovozu
prošle godine svršili su prvi šumarski tečaj njih 6 na broju i primljeni su
odmah u državnu službu u Bosni i Hercegovini sa 400 for. plaće na godinu.
ŠUMARSKI LIST 11/1893 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 458 -
Ove godine ima u svih trih tečajih 32 djaka. Početkom išli su u ovu školu
samo domaći, a sad ima u šumarskom tečaju i doseljenika.


Šteta je, da se u ovih crticah ne nalazi i statistički pregled učenika po
vjeri i narodnosti, da se odtud razabrati može, e da li je baš potrebiti, da domaći
sinovi moraju njeke stručne predmete učiti u njemačkom jeziku za volju
možebit manjine doseljenika. Svakako priznajemo, da je ovakova stručna škola
u Bosni i Hercegovini veoma potrebita obzirom na sačuvanje šumž, od propasti
i obzirom na imućtveno stanje naroda, koji bi ljuto nastradao, ako bi mu
šuma nestalo.


Provedbena naredba


k ugovoru od 7. prosinca god. 1887,,


kojim se uredjuje pravo paše, što no ga imaju njeke đalmat. obćine
u bivšem krajiškom ličkom području, a njeke ličke obćine u Dalmaciji,
koja se naredba izdaje na temelju sporazumljenja, postignutoga
izmedju obostranih zemaljskih oblastih.
(Svršetak.)


Ad članak 10.
0 ugljevnnih snimcih. (Prilog II.)


Po ugovoru utanačene objemne crte pojedinih pašnjakah, koje su na licu
mjesta izmjerene i omedjašene, urisane su u autofrafije originalnih katastralnih
mapah (145 listovah).


Ove mape, koje su na svakom listu po članovih mješovitog povjerenstva
pođpisane, sačinjavaju grafičku izpravu i imadu kao takova služiti za buduće
prosudjenje medjah paševinskih površinah, koje su sada svestrano točno i stalno
ustavljene.


Opaža, se da su bila i sljemena, koja označuje medje pašnjakah na katastralnih
mapah urisana ravnimi crtami, koje odgovaraju glavnom smjeru bilah
i sljemenah s razloga, što bi potanka izmjera, neprisutnih i vrlo razgranjenih
bilah i sljemenah u velebitskom gorju ne samo s velikimi potežkoćami već i
s nerazmjernim troškom na vremenu skočana bila.


Osim toga priugotovljene su za svaki pojedini pašnjak napose u dva primjerka
indikacionalne skice po mjerilu 1" = 80o koje se podjedno izdaju kao
naknadni prilog II. a) ugovora.


Paševinsko područje, koje leži u Dalmaciji takodjer će se urisati u originalne
katastralne mape.


Ad članak 11.
Obdržavanje i nadziranje nstanovah ugovora.


Područne oblasti i njihovi organi, zatim šumarsko i lugarsko osoblje, imadu
strogo na to paziti, da se po mješovitom povjerenstvu za ovjerovljenje kata