DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 402 —


poštena rodoljuba, kojemu su bujne hrvatske šume i zeleni lugovi bili ogledalo,
u kojemu je gledao sliku mile svoje hrvatske domovine.


0 bezobzirna smrti! . . . Sve si to ucinik, sve si to tako udesila, da se
popraviti neda, ali nešto ipak nisi, jer ne možeš nikada . . . . , Nećeš cikada
VI srdaca naših izbrisati mile uspomene na dragog i milog druga i prijatelja,
brata, rodjaka, supruga i otea, u kojega je bio pošten značaj i plemenito srdce.
Nećeš, jer ne možeš, iz srdaca naših izčupati uvjerenja, da je uz sve tvoje nesmiljeno
i bezobzirno tamanjenje, našega Vladimira ipak zapao novi bolji život
u nebeskih visinah, jer je on tvrdo i zaufano vjerovao, kao što vjerujemo i mi
u rieci našega Spasitelja;


E g 0 s u m r e s u r e c t i 0 e t vita, q u i e r e đ i t i n me, e t i a m s i
m 0 r t u u s f a e r i t, v i v e t. Nećeš nam uzeti nade, da ćemo se s njime
ipak još sastati, jer nam i opet veli naš Spasitelj i odkupitelj svieta^ Qui a
V e n i t hora, i n q u a o m u e s, (j u i i n m o n u m e n t i s s u n t, a u d i e n t
voćem f i 1 i i 1) e i, e t p r o c e d e n t, cj u i bona f e c e r u n t a d r e s urectionem
vitae.


Tom tvrdom vjerom i sladkom nadom utješeni smo dragi pokojnice^ jer
znamo, da je duh Tvoj poletio u nebeske visine, a da će ti izmučeno tjelo
samo po&ivati u toj Idađnoj raki, dok se ona na glas angjeoske trublje ne
otvori, da sjedini sa neumrlom dušom svojom.


Dotle Yladimiire s Bogom, dok se sastanemo u sferah već tebi poznatih,
a nama jošte nedokučivih, Gekaj na nas, dok i nama usud odkroji, da dodjemo
k tebi, a da nas dočekaš prijateljski, kako si nam prijateljem i ovdje bio, neka
ti bude ova gruda zemlje, kojom te pokrivamo, laka!


Šumska proizvodnja 1 trgovina/^


I.
Drvotržka tvrdka F. Neuberger i sin, koja ima u modvuško-rieckoj županiji
4 pilane na paru (Lokve, Sušica, Jasenak, Ogulin), šalje nam blagohotno
ovaj ivješčaj, koji uvrštujemo podpun, premda se dotiče i trgovine u hrastovini,
koja neima svoje proizvoriište u našem kraju, da nekiđamo objašnjene
prilike za hrastovinu i za meki lies, što se opet odavle izvozi, te nam izvještaj
podade osvrt na cielo drvotržtvo u minuloj godini


Izvozno poslovanje u liesu a g. "1892., piše navedena veletvrdka,
stajalo je glavno pod utjecajem poznate carinske politike, zavladale u istoj godini
u Francuzkoj.


Hrast„ To prolzvodnici, to inozem.ski uvoznici, svi su Izvanredno upeli,
da upotrebe odredjeno vrieme do carinskoga povišenja, te zaštite što veću muo


´* Ovo firtics priobclajomo \A „glav:LJOg^ iKVJeataja o gospodarstvu; obrtu, trgovini
proiv?.era .ssBJskc tt-gova^ko-obrtnlčke komore Z´d, god. 180"2« Uredničt-vo.
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 5     <-- 5 -->        PDF

403


?A


hmi zadobnom odpremom od povišenih tereta, U razmjerno kratko vrieme
nakupile su se radi toga tako silne maožine u Frdncuzkojj da se je bilo na
duže vrieme pobojavati podpune stagnacije. Na sreća bojazan se isije pokazala
opravdanom, jei do mala razvilo se je opet živahno poslovanje uz nepromienjene
ciene, samo je bila razlika prama prijašiijemu, da su carinske terete
nosili na polak proizvodnid i uvoznici, dok su napokon prama koncu godine
spali ponajviše na uvo;;nike. Kod ove se je prilike opet vidjelo, da inozemstvo
ne može ostati bez naše hrastove proizvodnje, ne imajući osobito odlde da naknadi
cjepane proizvode i bolje vrsti od naše slavonske kakvoće. Prodja je
išla dobro od ruke imenito u bačvarskoj gradji, a ciene se dizale. Za nierkautilne
duge plaćalo se je za 1.000 kom. na brodu na "Rieci s početka 200 for.,
dok se je na koncu godine davalo rado 220 for.


Osim baevarske građje tražilo se je vi^e bolje parižko drvo, prikladno za
stolarske radnje, te plaćalo po 50—55 for. na brodu na Rieci.
Proste su piljenice, s kojimi se mogu natjecati takodjer druga poriekla,
ostale odnemarene uz podatnije ciene.


Precnica se je izvezlo samo njekoiiko malo. Naše je glavno tržište za
precnice bio do pred godinu dana Egipat, karao su redovito svakoga mjeseca
odlazila 1—2 broda nakrcana: odkad su turski poduzetnici dostali dobave i
više se je željeznica izgradilo, u riečkoj luki ima velikih množina, koje se
nemogu nikamo prodati.


Meki lies. U ovom je proizvodu naše tržište u posljednje vrieme^ osobito
pako u posljednjoj godini pretrpilo velik gubitak. Predhodni utjecaj fraacuzke
carine, koji se kod hrastovine ukazao u napomenutom izredno velikom
izvozu, meka se liesa nije ni dodirnuo, te nije ma nijedan teret više primljen,
nego koliko je zahtjevala tekuća potreba. Svaki je bio doduše u istinu pripravan
na to, da će posiie uvedene carine već samo poriedko kad i kad po
koja pošiljka otići u Francuzku; ali se je mislilo naknaditi gubitak intensivnijom
pažnjom algirskoga, tuniškoga i egipatskoga trga, kamo su već do tada
naši proizvodi u velike prolazili. Nu sve se je pokazalo do kraja zabludom.
jer su dalje navedene okolnosti, koje se priete, da će našu trgovinu u meku
liesu uništiti, ne samo onemogućile povišenje izvoza u ta odredišta, već prodju
u obće ogranićile na minimum. Kao sva primorska tržišta, tako i riečko upućeno
je izklopno na proizvodnju iz hrvatskih šuma, koje pripadaju državi i
imovnim obćinam; jer ugarski producenti nalaze bolju kcrist, ako svoju robu
u zemlji protrže, nego da potražuju prekomorske destioacije. Kod navedenih
najvećih šumovlastnika u Hrvatskoj doznačuju se pako stabla samo počev od
55 cm debljine u poprsnoj visini, a ova su naravno već prestara, pa zato davaju
takodjer samo posve podredjenu, ponajviše prhku gradju. Nije dakle čudo,
ako komitenti, naručivši jednom ovaku robu, više je netraže. već svoju pottebu
od drugud namiruju. Sada se tomu nudja na pretek erdeljska, galička i
bukovinska proizvodnja. Još nedavna dosti slaba, ova se je proizvodnja u posljednje
godine naglo digla. Danas se već dovozi odonud oko 70 vagona dano-^
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 6     <-- 6 -->        PDF

_. 404 -"


miče u Galac, odkle se izvoz po moru svako godine uvećava i potiskava r,a?a
poriekla po puno boljoj kakvoći materijala, S druge strane cle/ai se bolje od
naše robe nordičko drvo i pitshpine, koji dolazi \z Amerike; osobito ovo drvo,
koje se svojom vrstnoćom sudara s našim arišem i hrastom, nije za trošce
skuplje od naše jelovine, pa radi toga mu se, gdje se samo može, privoljuje.
Ta nije li značajno, da se za gradnju plovnoga docka na Kieci nzima pitshpine.
Zato se može razumjeti, kako se je moglo odavle, odkud je još pred 3 godine
50—70 brodova s teretom meka liesa odilazilo put Franeuzke, Algira i Tunisa,
a uzdržavala se je redovita i znatna prodja za Aleksandrijii i Grčku, u minuloj
godini pored jako sniženih ciena odpremiti jedva polovicu toga u Francuzku
i njezine afričke pokrajine, a u Egipat i Grčku samo posve malo, dočim


se je izvoz preko Galaca Dusuprot u istom razmjeru umnožio.


Da se na?a prekomorska trgovina u meku liesu posve ne odrine. čega se
je bojati, ima samo jedna pomoć i ova je u tom, đa se olakša dovesti u konkurenciju
bolju kakvoću materijala, ako se preinači doznačni postupak kod
navedenih šuinovlastnika. Ova preinaka nebi bik na štetu ni po šumsko gospodarstvo,
već prije koristna, jer stabla, koja su kod 45 do 55 cm debljine
doista takodjer već stara, ali bi davala još zdravo tvorivo, ostavljena duže na
panju, takodjer će prestariti i sprhnuti.


Želimo i nadamo se, da će se ovo na mjerodavnom mjestu što prije uvidjeti,
dok bi to moglo još pokoristiti razvoju naše šumske trgovine.
Domaći naš prijazni izvještač na senjskom tržištu razjašnjuje nam
još prilike našega drvotržtva pogledom na produkciju jelova i bukova liesa.


Za drva ogrievna glavni je trošac Italija, nu Mletke netrebaju više prvanje
količine, jer su tamošnje staklarske peći preuredjene na kameni ugalj.
Zato su cieiie malaksale, te se prodavao prostorni metar prvoga razreda po
3 for., oblici po 2 for, 10 novč.


Za bukovinu glavno je naše tržište Španjolska, ali od polovice godine,
odkad je tamo stupio u život viši carinski cjenik, izvoz je u španjolske luke
jako nazadovao, K tomu uzela je tamo silno se takmiti s nami u vrstnoći i
cieni siavoaska bukovina, koja se koristuje željezničkom dopremom, te potražuje
sada prekomorska tržišta preko Rieke i Trsta. Ciena jo veslom i vratilam
podjednaka kao i ]ani.


Duge se bukove neprestano malo pitaju, te im ciena pada. Postiglo se
18 do 22 for, za 1000 kom.


Jelovi iies nalazi vrlo slaba prodju. Grčka, koja je prvo rado kupovala
naše piijenice tanke i debele, danas je prestala sasvim dolaziti nu. naše tržište.
Danas ne traži više ni oblih ne obradjenib trupaca, koje je knpovala u povodu
visoke carine na piijenice, kad je bila time zapriečena uvoziti brvna od 10 cm
debela. Sva je trgovina s Grčkom zastala pod udaron? ogromnoga ])rio.n, koji
njezinu valutu obezvredjuje. Za Francuzku ne ište se ni malo izradjene robe
kao piljenicej koje iztiskava visoka earinaj već jedino njeAio klada. Klade su
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 7     <-- 7 -->        PDF

405


u cieni po for. 12.60 do fm\ U.— knllM metar. Najviše se kvoze preko
riečke luke, đotegljene tamo iz primorskih luka u splavih.


Jedrila i okrižiee traže se vrlo malo, odkad nestaje brodova na jedro.


DrveBi ugalj drži se u istih prilikah,


K ovim izvještajima dodajemo još pregled našeg izvoza šumskih proizvoda,
koji uzima put preko primorskih luiia, pripominjuć, da produkcija iz modruško-
riečke županije kreće se put Rieke i Trsta osim kamena uglja, koji
se izvozi ravBo preko Bakra, Kraljevice i Novoga.


Ruje vine je došlo malo u promet, jer je dopušteno, da se bere samo
svake druge godine; ali necieni se takodjer kao prije, pošto ju nadomještaju
sada druga strojila. U svem je izvezeno i prodano na Rieku 535 ^.


Divljač. Grabežljive zvjeradi ubijeno je god. 1892. u svem u županiji
ličko-krbavskoj 1498, u mođruško-riečkoj 284, ukupno 1.782 sisavaca, za koje
je izplačeno nagrade u ličko-krbavskoj županiji 947 for. 50 nč., u modruškoriečkoj
županiji 229 for., svega L176 ior. 50 nč. Množina pojedinih ubijenih
grabežljivaca bila Je ova:


Zvjerad: Uka-Krbava Modruš-Rieka Cieio okružje


1891 1892 1891 1892 1891 1892
Medjedi , . . . 9 2 4 11 12
Vukovi . . , . -14 42 5 15 19 57
Risovi ... .
Lisice 334 606 63 168 397 774
Divlje mačke . . 29 36 7 18 36 54
Jazavci ... .
Kune 168 767 23 79 191 876
Svi grabežljive! 654 1.490 100 384 654 1774


Krzna od koristne i grabežljive divljači došlo je više u promet, jer je
i više divljači ubijeno, nego god. 1891. Tražene su lisičje i kuueće kožice osobito
za Rusiju, te im ciena poskočila po komadu na 2 for. 20 nč. za lisičevinu,
na 4 for. za kunovinu. Zečje su kožice prodane po for. 18,— 7^- Ostalih je
kožica malo prodano, jazavaca i divlje mačke ma nijedan komad. Ciene su
iste. Vučja su po 1 for. do 2 for. Medjeđje se malo traže i prodaju, a cieue
se na 6 do 15 for. po komadu prema veličini i vrstnoči dlake. (Vidi skrižaljke).


Industrija drva.


II.
Prilike naših pilana mogu se prosuditi po onom, stoje već kazano u
pogledu naše drvarske trgovine u obće. Vidi se posvuda nastojanje oko dotjerane
produkcije, za kojom idu navlastito pilane na paru. Dvie su ove pile stajale
neradine radi financijalnih zapreka. Ostale su sve brojile najviše 196 radnika,
medju kojimi 8 ženskih. Produkcija njihova nije nam poznata, nu najviše
se obraća piljenicam od meka liesa, a samo njekoje obradjuju takodjer bukovinu.
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 8     <-- 8 -->        PDF

406


šumski proizTooi


Brvna jelova
Daske
Daščice i daske bukove
Drva za ogrieT
Duge "bukove i jeloTe
Grad] a hrastova
G-rede i gredice.


Jedrila
Klade ,....
Letve i leivice..
Obruči
Okrižice *
Ostilji .,.,.,-.
Piljenioe meke..
Trupci jelovi obli
Ugalj drveni .. -
Vesla neuradjena
Tratila
Svi proizvodi,


Brvna jelova . . ..,,.
Daske .´
Daščice i daske bukove..
Drva za ogriev
Duge bukove i jelove .. .
Gradja hrastova
Grede i gredice
Jedrila. -
Klade
Letve i letvice
Obruči
Okrižice ,,. .
Ostilji
Filjenice meke..........
Trupci jelovi obli
Ugalj drveni
Yesia neuradjena ...... .
Tratila


Svi proizvodi


IzToz gamskili proizvoda iz primorsklli


I Z Y 0 Z B.


Jedinica


Bakar Kraljevica Novi


O-odiaae


Kom. 4.439
260


W 6.842
Kom-59.890


Kg. 40.000
Kom, 24


»
W


1.580
Kom.
2.500
Svez.
Kom.


30


Kg. 11.155


M3 1.252
Kg. 3,944.000 536.600
Kom.


282


31.263


Kg. 3,773.560 3,995155 10,992.700


C3-ođ.lne


Kom.


9.700


4.060
Kom. 1,102.640
Kg. 400
Kom.
»
1,300


Kom.
Svez.
Kom.


11


Kg. 28.830
962


Kg. 3,640.400 3,378.200 049.510
Kom.
18.340
Kg. 3^645.100 3,415.003 9;151.330
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 9     <-- 9 -->        PDF

407


luli a godine 1891. i 1892.


luke


SeBJ


issi.


19.532


29.560

11.148


594.064

1.836-.—


2.326
2,289
7.130

451


1510


26.782


46.279


,738.900


1SQ2.


9.424


28.330
52,450
9.039
1,302.050
210


6.501


13.050


3.026


150


3.473


15.817


52.224


21,797.330


ST. Juraj

_—


10.542


546.211
—.
4.300
4
6.9561,200
,, ,


180


34.800


17,097.800


10.911


740.760


2.770


1.712


z
"_


39-510


14,451.130


Stinica


17.885


45.835


6.450


3.401


155.200

2.510
4
1.466


12.382
24
,!


1.274


4.464


7,709.800


602


55.925


720
961
95.210


2.510
5
230
20.790


54

162


17.262


3,737,120


Jablanac


300


— .


_—

_

.—7.560


24


22.800


Bag


1477

L430


15.555

1.469


160
-^
-^


_

.—


-^

3.298


1,717.700


285


1.724


1.533


5.000

1.750


i ^


380


250


880


3.620


>L770


41.856


77.432


6.450


33.463


1.800.921


40.000


6.699
8
12.328^


17.321


7.154
30
459


11.155


2.762
8,254.150
^ 28.344
86.464


64,033.175


10.311


96.679
53,170
26.541
3,245.560
400


7.200
5
8.605


34.220


3.026
304
150
28.830


4.435
7,968.110
16.859


130.956


57,971.610
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 10     <-- 10 -->        PDF

^ 408 —


Drvorezbarska tvornica u Vrbovskom nazire ojekoje povo^
Ijice 0 i-/.ravnih parobrodarskili vožBjah j,Adrije" u Marsilja, a osobito u trgovačkom
ugovoru s Italijom i podignutom uvozu južnoga voća. Pođporom trgov,
ugovora nada se odoljeti američkoj utakmici, ako se i ne može poslužiti takovimi
umjetnimi uvoznioskimi sredstvi i takovimi izvrstuimi vodenimi putovi kao
američki producenat, koji može surovinu vrlo jeftino dovoziti u tvornicu, pa
tako´pored sve visoke vozarine aa mom imđjaju manje ciene od naših.


Tvoriue su ovoga poduzeća kutije i bačvice od tankih dašćica, koje se
režu, a nepile. U ovako lakih omotih šalje se pecivo i socivo najviše u Braziliju
i Indiju. Kutije su takođjer na cigare za domaće duhanske tvornice. Za
izvoz se rade kutije za južao voće. Proizvodi se oko 500 vagona takovih tankih
dašćica, od kojih 450 vagona ide u inozemstvo. U tvornici ima motor parnom
snagom od 40 konjskih sila i do 180 sve mužkih radnika.


Obrt, koji zastupa tvornica pokućtva od savijena bukova
drva na Vratima kod Fužine, drži ravnateljstvo u nazadku. Ne samo
ista tvornica, već sva poduzeća iste ruke umanjuju od dana na dana množinu
svoga proizvoda, kojemu vrieđnost postaje takodje danomice manja, te se ova
obrtna radnja slabo već naplaćuje. Tvornička uprava, veoma iskusna, okretna
i oprezna, nastoji na svaku ruku, kako će svoje poduzeće održati, te je prionula
izradjivati stolarske poknctvo u obće, dakle ne samo od sagnute bukove
letve. U njoj se izradjuju takođjer novi vojnički šatori, koje mogu složene vojnici
nositi na ledjima. Produkcija joj obuhvata do 140.000 komada u Vriednosti
od 3 do 400.000 for. Tvornica je od neizmjerne koristi za svoju okolicu, jer
daje stavnu službu tamošnjemu, ponajviše jako siromašnomu žiteijstvu. U
tvornici ´radi uz 2 motora na paru sa 40 konjskih sila 140 do 185 radnika
mužkih i ženskih, a osim toga zabavlja još oko 50 mužkih i 350 do 400
ženskih [radnika po okolišjih selih kod svojih kuća. Na godinu izplaćuje 150
do 200.000 for. nadnice. Na bukovinu potroši 50 do 70.000 for.


Pilane su na paru: Jasenak kod Ogulina, Felixa Neubergera i sina na
Rieci, investicija 50.000 for.; — Lividraga kod Gerova, vlastelinstva obitelji
pl. Ghyczy; — Lokve, Felixa Neuberga i sina, invest. 20.000 for.; — Prezid
Sćitomira Vilhara; — Stirovaća-Stajnica kod Senja, šumskoga erara, zakupnici


S. Štiglić u Senju i S. Vidmar & Eogić u Sv. Jurju; — Stajnica, F. Bohutinskoga;
— Sušica kod Ravnegore, Felixa Neubergera i sina, 25.000 for.; —
Vrata kod Fužine, F. Corossacz e figlio na Eieci,
Piljenice jelove i bukove najviše za izvoz n Austriju, Italiju^ Maltu, Španjolsku,
Grčku, Francuzku, Egipat, Algir.


Vrbovsko na ug. drž, željeznici. Drvorezbarska tvornica Holzmanufaktur
Vrbovsko (Croatien). Reže tanke bukove dašćice i sastavlja od njih kutije i
bačvice. U takovih se omotih izvozi pecivo i sofiivo najviše n Braziliju. Za
izvoz su kutije na spremanje južnoga voća. Produkcija 500" vagona, izvoz 450
vagona. Izvoz u Italiju i Maltu (Paleruo, Messina, Gaiania) 150.000 for,, u
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 11     <-- 11 -->        PDF

/ ~ ^ 4-09 -^´


Francuzku (Marsilja, Dtinkirelien) 50.000 fe,´u Malu Aziju (Srairna, Jaffa)


30.000 for, u sjevernu AfrikU´(Algir, Tripoli, Tunis) 10.000 for.
Dvore^barsta tvornica u Vrbovskom hvali se trg. ugovorom s Italijom iuvozom
Južnoga voća preko riečke lake, što joj sve koristi; ali tuži se na visoke
vozarine austr«ug. Llojda, radi kojih se njezin izvoz u malu Aziju- svake
godine umanjuje.


Za malu pomoć domaćoj industriji traži sniženje lučkih pristojba. Kao
znamenitu pođporu domaćemu narodnomu gospodarstvu na njegov nedogledni
procvat pokreće pitanje o izvedenju vodenoga puta od Dunava do jadranskoga
mora, o kojem se pobliže izjavljuje.


Jošte upozorava na nastojanje Kranjske, da se izgradi doljnokranjska željeznica
od Ljubljane do Ruđolfova (Ruđolfawert), koja će otvoriti novi izvozni
put Trstu na škodu Eieke. Zato preporuća^ da se proti tomu izvede konkurencija
u prilog riečkoj luki željezničkom svezom Ruđolfova s Karlovcem, jer Je
za ove predjele riecka luka najsgodnija.


Vrata kod Fužine, željeznička postaja na prugi Rieka-Zagreb. Tvornica
pokućtva od savijena drva riečkoga đružtva na dionice. Ravnateljstvo i podružnica
tvornice na Rieci, Proizvađja: oko liO.OOO kom. raznoga pokućtva, kao
stolica, naslonaca, zibulja, klinčanika, ormara^ kreveta, ormarića i p. Sve u
najboljoj vrsti od bukovine. Tvorevina se gotovo sva izvozi, najme u Englezku
26„00 kom., u Francuzku 18.000 kom,, u ostalu Evropu. (Italija, Grčka, Turska
itd.) 40.000 kom. u Ameriku, Afriku i Australiju 50.000 kom. Vriednost izvoza
3 — 400.000 for. U Englezkoj ima podružnicu u Londonu, Great Eastern
Street 70 B. &, preko koje se dalje izvozi; u Francuzkoj ima podruždcu i
tvornica u Lyon-Vaise, 22 Rue du Bourbonnais.


Tvornica pokućtva na Vratima kod Fužine mogla bi više izvoziti, nu što
nije tomu tako, krive su izvozne kirije, koje su za nju puno nepovoljnije, nego
li za tvornice iste ruke u Njemačkoj i Češkoj. Za primjer navodi, da može,
doći u Englezku preko Hamburga isto tako jeftino, često i jeftinije, nego li iz
Rieke izravnim morskim putem.


Razsvjetljuje to tako, da plaća za pokućtvo u sandiicih preko Hamburga
u London po 100 kgr= 3 marke, dočim je kirija iz Rieke u Lordon sb. 12 po
kub. metru, dakle po prilici 6 maraka za 100 kgr. Za pokućtvo posve gotovo,
omotano u slamu, plaća onim putem 6 maraka, iz Rieke ravno u London sh.
12 po 100 kgr. ,


U povodu novih trgovačkih ugovora ili što ih neima, zatvorene su tvornici
mnogo zemlje, kamo je izvozila prije svoje tvorevine. Primjerice ne može
visoku uvozninu na pokućtvo od svijena drva u Španjolskoj i Portugalskoj
smatrati van naprosto zabranom svakoga uvoza, pa je radi toga njezin uvoz u
te zemlje posve prestao, te je bila usiljena, da svoju podružnicu u Barceloni
(Pelayo 50) ukine.


Iste sa joj zapreke i u drugih zemljah, u koje mogu druge države uvoziti
svoje fabrikate uz nižu uvozninu, kao na pr. Savezne države u Brazil
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 12     <-- 12 -->        PDF

410


U Franeuzkoj je takodjer iivozinna na proizvode naše tvornice povišena, pa u
istoj Njemačkoj dignuta Je tako visoko, da je naša roba ne može đa podnosi.
Zato si domaća tvornica želi, a mi jii u tom podupiramo svojom iiajtoplijom
preporukom, da se kod ugovaranja s đnigimi državama uzima obzir ua njeziu
obrt, a kod dražtava, podupiranih državom, urede jeftme kirije 2a Bjeziu izvoz.


Naši državni izpiti,^


Evo već je Bjekoliko godina proteklo, odkad se neprestano jadikuje, da
slabo prolaze kandidati, koji polažu dršavni izpit za samostalna vodjeoje šumskog
gospodarenja. Takove jadikovke priobćene su i u „Šum, listu" od prošlih
godina, pak s togo nakanio sam i ja, da navedem njeke uzroke lošom uspjehu
kandidata kod polaganja rečenog izpita.


Pošto sam i ja nedavno sretno prešao toli sklizku „brv** državnog izpita,
pak pošto sam dublje zavirio u tu rak ranu neuspjeha državnih izpita,
odkriti ću sada uzroke toga neuspjeha.


Odkrivajući ovo, biti ću otvoren i iskren, te ću navesti samo živu istinu.
Stoga unapred molim, da mi se kao mladjemu oprosti, što pišem 0 onom, 0
čem bi trebalo da je davna na čistac privedeno.


Ja sam uvjeren, da će ovo koristiti našoj zelenoj struci, a da će koristiti
i mladeži t, j . budućim šumarom. Poznato je, da je najveća količina kandidata,
koji državni izplt polažu pred zagrebačkim izpitnim povjerenstvom, svršila
gospodarsko-šumarsko učilište križevačko, pa stoga zanimati će nas, ako
saznamo prave uzroke neuspjeha takovih izpita.


Mimoići ću t zv. visokoškolce t. j. onakove kandidate, koji polažu
državni, izpiti iz šumarstva nakon svršenih nauka na bečkoj visokoj školi za
zemljotežtvo, i)ošto se u obće misli, da su takovi kandidati mnogo jjzreliji"
za polaganje takova izpita, nego što su kandidati križevačkog zavoda. Da li je
tomu tako, nije moja stvar 0 tom ovdje razpravljati.


Obće je uvierenje, da se svršeni slušatelji križevačkog šum. zavoda slabo
i nedovoljno priprave za polaganje državnog izpita iz šumarstva.
Zašto kandidati sa „križevačkog zavoda´" padaju na državnom izpita, ku=
sati ću dokazati.
Pri svakoj zgadi, gdje nije čvrstoga temelja, nastane dvoje: ili se zgrada
porušiti mora, ili se krparenjem uzdržaje.
Tako je i u ovom slučaju.


´^ Ovaj Članak pflobćujemo po /.elji g, pisca bez ikakove preišiake onako, kako,
ga je sam zamislio i napisao. Dujemo ga u javnodtj da se to vaižno pitanje bistri i
razbistri na ubar doniaće(ja stručnoga zavoda, Urcdničtvo„