DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 36     <-- 36 -->        PDF

4:3


Phalacrocorax pygmaeus [Pali]


Vranac kaloser [lapišdo m.]


Arđea cinerea [L.]


Čaplja siva [č. plavaj


„ purpurea [L]


danguba [č, mrka.]


„ alba [L.]


« bijela velika.


„ garzetta [L.]


,, g E^ala,


„ ralloides Scop.
Ardetta minuta [L.]


Čapljiea voljak [6. patuljka.]


Botaurus stellaris [L.]


Bukavac nebogled [vodeni bik.]
Nyciticorax griseus [L.]


Gak kvakavac [čaplja no(SnaJ
Mergus mergauser [L.]


Eonac oraš [r. veliki.]
„ serrator [L.]


„ brskavac [r. srednji.]
„ albellus \L.]


bieli [r. mali.]
Guša zelenoga [crvenoglavi pjetlić.j Gallinula chioropus [L.]
Liska crna [popak, sarka.] Fulica atra [L.]


Čigra riječka. Sterna sandvicensis Lath,
„ hirundo [L.]


„ obična [č. velika, č, craoglava]
„ mala [č. žutoBoga.] „ minuta [LJ
,: bijelokrila. Hjdrocheliđon fissipes [Pali]
crna. nigra [LJ


Galeb maleni. Hydrocolaeus minutus [PalL]
j, obični [g. prosti.] „ riđibundus [L.]
„ burni [g. olujni,] Larus canus [L,]
„ kiaukavae. j, Michahellesi Bruch«


Pijenor veliki. Urinator glacialis [L.]
„ srednji. j, arciicus [L.]
„ mali. „ septentrionalis [L.]


Gojuvac ćubaBti. Coljmbus cristatus [L.]
„ rigjogrli. griseigena Bodd.
V ušasti. r> auritus [L.]
„ zlatouhi» „ nigricollis [Brehm.]


j, pilinorac [gnjurčić.]


« fluviatilis Tuost.


Provedbena naredba^
k ugovoru od 7. prosinca god, 1887,,
kojim se uređjuje pravo pase, što no ga imajn njeke, clalmat. obćiiie
n hhsem krajiškom ličkom području, a njeke ličke obcine u Dalmaciji,
koja se naredba izdaje na temelju sporazumljenja, postignutoga
izmc

Povodom tim, žto, su a smislu članka 34. ugovora od 7. prosinca 1887,
kojim^ :.e uredjuje pravo paše, što no ga imaju nekoje dalmatinske obćine u


^ Priobcujemo doslovce gornju „prevedbeiiu naredbu" k izgovoru od 7. prosinca
188-.. glede nredjenja dalmatinske paSe s tim dodatkom, da je dotični ugovor otiskan
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 435 —


području kralj, žapanije lićko-krbavske, a nekoje li6ke obćine u Dalmaciji, —
iztBJerenje i omedjašenje dotične pašeWiiske površine u Liki ođaosno, što je
ovjerovljenje rečene katastralne izmjere i omedjašenja po mješovitom povjerenstvu
posebno za to izaslanom godine 1889. na lieu mjesta obavljeno^ obcašla
Je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, s razloga, da se svrha
gore spomenutog ugovora, koja je u članku 2 pobliže označena, doista
postigne, zatim da se shodno upute´područne oblasti, kako postupati
imaju, da uglavljene ustanove toga ugovora u svojoj cjelosti i točno bez svake zaprieke
provesti mogu, razjasnici odnosno nadopuniti njekoje članke ugovora,
kako sliedi:


Ad članak 4.


PmHanje prava slnžnost! paše Licanom sa strane Dalmatinaca.


Uknjižba prava služnosti sa modaliteti i ograničenji u ugovoru na
pašište u Dalmaciji, u koliko je ovo obćinsko dobro, ima se u smisla §. 481.
obćega gradjanskog zakonika u zemljištniku provesti i to za ličke političke
obdine:


Zrmanja, Srb, Bruvno, Gračac, Lovinac, Medak i Gospić.


Rečena uknjižba imat će.se obaviti na temelja izkaza, koji točno označuje
vrst težatbe i topografički broj onih zemljištnih čestica (oranice^ vinogradi,
kućišta i vrtovi su izuzeti) u poroznoj dalmatinskoj obćsoi:
Mokro polje (pod Knin), Ervenik (pod Kistane), Krupa, Žegar,
Golubić, Muškovci, Zaton, Jasenica, Seline, Stari grad, T ribanj
(pod Obrovac), koje su obterećene s pravom zimske paše u korist žiteljah, stanujućih
u gore navedenih ličkih političkib obćioah.


Ovaj izkaz, koji je u smislu ćlanka 9. (zadnja stavka) ugovora naknadno
pridonešen po c. kr. namjestničtvu u Zadru i koji je priklopljen izvornom ugo=
voru, sadržaje:
orauicah 2976 jut. 720 U´
livadah. - . . . . 117 „ 807 „
vrtovah - ^^^ » ^^^9 „
vinogradah - 163 „ 1304 ,,
paŠBJakah 44625 „ 1088 „
šumah (sitnih) 39408 ^ 232 „
jezera i vode ;.:... 9 „ 103 „
neplodno 1203 „ 26 „
gradilišta 100 ^ 94 „
i na neoporezovana zemljišta 682 „ 358 „


Ukupno, . . 89420 juL 1251 D ´


bio ti ^Šum. listu« Xyil. svez. na strani 418 i da smo k provedbenoj naredbi pripadajuće
skrižaljke izpusti]!, pošto nijesu u stvari od bit-ae Tažiiosti. Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 436 —


Ad članak 5.


Priznanje prava slažnosti paše Dalmatincem sa strane LsčanalL
Uknjižba prava služnosti sa modaliteti i ograničenji, koja su Uctaaovijeaa
u ugovoru, na pašnjake u Liki, koji su označeni u članka 9., u koliko su
ovi obćiosko dobro ili dobro kr. državnog šumskog erara, ima se u zemljišniku
prema §. 481. obć. gradjanskog zakonika provesti u političkoj ličkoj obćini:
Zrmanj a (porezna obćina Kom, Velika Popina, Prljevo, Vrelo),
Grača c (porezna obćina Duboki dol, Glogovo, Grab, Gračac, Stikada),
Srb (porezna obćina Dabasnica, Drennovac, ]S"eteka, Srb, Suvaja, Tiškovac),
Bruvno (porezna obćina Bruvno, Mazin, Omžica),
Lovi nac (porezna obćina Sv. Rok)^
Medak (porezna obćina Kukiie, Počitelj, Raduć),
Gospić (porezna obćina Čitluk), i to za tri dalmatinske političke
obćine i dvanaest mjestah navedenih u članku 7. ugovora pod gromadom L A.
naime u obćini:
Knin (za mjesto Mokropoljejj
Ki stanje (za mjesto: Srvenik gornji i dolnji),
Obrovac (za mjesto: Žegar, Krupa, Golubić, Bilišane, Muškovci, Zaton,
Jasenice Seline, Starigrad, Tribanj), za najveći broj od 25000 komada sitnoga
blaga ili razmjerni broj velikog blaga, računajuć 7 komada sitnoga blaga na
jedan komad velikog blaga, t´ito ga dognati smiju na pašu u Liku«
Upitna uknjižba provesti će se u gore iztaknutom smislu na temelju novo
izradjenog i po mježovitom povjerenstvu ovjerovljenog katastralnog operata t.
jo na temelju katastralnih mapah i popisa onih katastralnih česticali (oranice,
vinogradi, vrtovi i kućišta su izuzeta), koje se nalaze na dotičnih obterećeoih
paševinskih površinah u Liki,
Popis ovih katastralnih česfcicah, koji sadržava površinu obzirom na vrst
težatbe i prema posjedovnoj kaiegoriji, predočuju polag najnovije katastralne
izmjere stanje stvari ovako:
oranicah 397 jo,t. 1103 <*


ii^^a^^ 591 „
pašnjakah 17142 , 854 ,
^^"*i^-^^^^ 11054 „ 807 ,


neplodno, putevi, vođe i kućišta 1030 ,, (^59


Ukupno r ~ rT"3W7Tryutri3i4 "


Od ove površine odpada:
a) na posjed p rivat ni:


^^^^^^^*^^^^ 397 juL 1103 n ^
^´´^´^^^ , 4154 , 591 „
pašnjakahšumab sutnih)
neploano 1 ino _ ^
133
-´?
_
^
^^ ^^^ ^
lAn-^´
»^^


Sbroj . . . "7~" 474ilit~T63´ fl"
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 39     <-- 39 -->        PDF

b) na posjed obćiBski:


pašnjakah ........ ´ ...-,.... 10086 jut 868 Q^


šumah (sitnih) .....-/ . ;,, .......... 568 „ 665 „ ´
neplodno iino....,; \ "..,...,../ :.-441 ^
^^ 451„


Sbroj „"™T"T~7™Tio9rji^^


c) na posjed kr. državnog šumskog erara: .


pašnjakah ......,.,,....-. ´ 7922. jut 1413 \J^
šamah (krupnih) ....-......./..,., 10428 „ 295 „
neplodno i ino .. . . , , . . \ . ... . . ; . . ./SSS » 1359 „


." Sbroj ..... . 17939 jut 1467 Q^
Ad članak 7.
Na pašui ovlaštena dalmatinska mjesta i ražiđjelba istih^


Ukopni broj blaga, što ga dognati smiju, po razmjerju ustanovljenom u
članku 5, obje gromađe dalmatinskih mjestah na pašnjake u Liku, nesmije prekoračiti
60000 komadah sitnoga blaga u jednoj godini, od kojeg odpada navedena
pod gromađom L A. 25000 komadah, a na mjesta pod groiaadom I I B.
navedena, 85000 komadah.


Dielovi ovih pašnjakah, koji su ličkim žiteljem iz naslova supaše na´isključivu
porabu idučeni, i koji su u katastralne mape rameljkom urisani, leže u
političkoj obćini:


Zrmanja (porezna obćina Velika Popina, Prljevo, Vrelo), ,


Gračac (porezna obćina Glogovo),


Srb (porezna obćina Dabašnica, Drenovac, Neteka, Srb, Suvaj, Tiškovac),


Bruvno (porezna obćina Bruvno), . " ,


te imadu za sada:
oranieah . ´
´´ . ´/ . ´.16 jut. 1135 ^
livadah -........,.-523 „ 954 „
pašnjakah . . . , . . .´ ^´ ......-.. ^ . ^ ´ 736, « 547 „
šumah ....,..-^ .-.. .^ -» ^68 „ 1103 ^
neplodno´! ino .,./...´.-.. . . . . . 266 „ 107^ „


Ukupno . , 1911 jut "U D ´


od ovih površinah odpada : " ,


a)naposjedprivatni:\


oramcah .............- 16 jut. 1136 D«
livadah . . . 522 . 954 „
pašnjakah 9 « 751 „


šumah (sitnili) . , . . .. . < ___.^_™____±_^_JžiL-J.´--


´ / . Sbroj ..... 550 jut. 1052 D«
´A