DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 426 —


Sjeiiienje, priposiaiio na iztraživanje u znanstvenom ili javnom interesu
od strane kr, zemaljske vlade i gospodarskog družtva u Zagrebu i 0:5ieku iztražuje
se bezplatno.


Clanovom gospodarskih društava u Zagreba i Osieka (izuzev trgovce),
ako se kao takovi vjerodostojno izkažu, do^vcljeD je od redovltili pristojbah
popust od 25*^/0, a za naknadno kontrolno iztraživanje 50%.


Zavod taj pozvan je„ da trgovinu sjemenjem stavi u solidnu reelnu podlogu,
da domaće gospodare zaštiti proti nereelnim trgovcem, koji za skup
novac prodavaju nečisto i nevaljalo sjeme, a da s druge strane bude i na pomoć
solidnim prodavaocem gospodarskog i šumskog sjemenja, koji će m.oći svako
svoje trgovinsko sjemenje dati iztražiti na njegovu valjanost, te će isto moći i
svojim kupcem zajaO´čiti,


Do naših gospodara stoji, da u vlastitom interesu podupru nastojanje ove
institucije time, da će odsele, kupujući sjemenje ^ zahtjevati i kupovati sjem.e
samo od trgovaca, stojećih pod kontrolom postaje, koji će im jamčiti za čistoću
i klijavost prodane robe.


Djelokrug postaje i njezin odnošaj na prama trgovini sjemenjem označen
je u posebnim praviiama, koja se p» n. gg. interesentom bezplatno na zahtjev
pripošilju.


Upiti i dopisi neka se uprave na adresu:
,,Postaja za iztraživanje sjemenja u kr. gospodarskom i šumarskom učilištu
u Križevcih".


U Križevcih, 18. rujna 1883.


Ravnateljstvo kr, gospodarskog i šumarskog učilišta.


Zakon


od 2. kolovoza 1893.
za zaštitu ptica h.
MI FRAISJO JOSIP PETI,
po milosti božjoj cesar Austrijanski,
kralj Češki i t. d. i apostolski kralj kraljevinah Ugarske, Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije potvrdjujemo predloženi nam u osnovi po hrv,-slav.-dalm, saboru


zaKoii


za zaštitu p t i c a h,


§. ^


Zabranjeno je razarati gi^jezda, razbijati ili vaditi jaja, vaditi ili ubijati
mladjad, nudjati na prodaju jii tržiti gnjezda, jaja i mladjad svih divjih, a
neškodljivib^ptlcah,
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 29     <-- 29 -->        PDF

427


Nitko ne^mije bex opravdane nužde ni rta sgradah i n dvorištib gotova
gnje^da razarati ili mladjad uništavati,
>Samo prazna snje/Aii slobodno je iskidati i odstranjivati.


Najstrože je bez iznimke i u svako doba zabranjeno hvatati i ubijati
sve ptice živuće poglavito o zareznicih ili inače koristne, i ptice pjevice, koje
su navedene u prilogu A,


§. 3.


Ptice neškodljive, koje ss djelomice hrane o zareznicih i koje su navedene
u prilogu pod K smiju se hvatati i ubijati samo u stegah ovoga zakona.


§ 4,


U svako je pako doba slobodno hvatati i ubijati škodljive ptice, nabrojene
u prilogu pod C. i razarati im gnjezda i miadjad.


Ptice navedene u §, 3. nesmiju se "loviti od L ožujka do 15. rujna.


§, 6.


Hvatati i ubijati ptice navedeno u prifogu pod B., dozvoljeno je počaiii
od 16. rujna do konca veljače samo na osnovu pismene dozvole kr. kotarske
oblasti (gradskog poglavarstva) uz predhodnu privolu vlastnika zemljišta i lovnoga
ovlaštenika. Takove ptice smiju se prodavati samo s perjem.


§ ^.


Hvatanje i ubijanje škodljivih pticah, navedenih u prilogu C., slobodno
je u svako doba ovlašteniku lova ili onome, kome on to dozvoli.


§ 8


Ako bi zaprietila pogibelj, da će ptice nanieti osobitu štetu na vinogradih,
vrtovih, usjevih, voćnjacih i loznjacih, biti će kr. kotarskoj oblasti
(gradskom poglavarstvu) u svako doba .slobodno dozvoliti vlastnikom napadnutih
mjestah., da ptice ubijaju, ai i to samo streljanjem te koliko treba, da
se šteta odvrne. 0 takovoj dozvoli imade se vazda ubavjestiti ovlaJtenik lova.


Ptice ubijene takovom dozvolom, ne smiju se prodavati.


§. U.
Za svrhe znanosti ili obuke vlastna je politička oblast dozvoljivati iz
[limke od svih zabranah ovoga zakons.
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 30     <-- 30 -->        PDF

[ Vz privolu vlastBika zemljištah i lovnog ovlaštenika može dozvoliti kr,
^kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) pouzdanim osobam, da smiju po koju
pticu pjevicu za držanje u sobi uhvatiti u vrieme označeno u §. 6., a za ptice
koje se neinogu u to doba uhvatiti i za trajanja lovostaja (§. 5.)


§ 10.
Bezuvjetno je zabranjeno hvatati ptice pjevice navedene u izkazu A. u
veliko i u tu svrhu rabiti zato prikladna hvatala.


§ 11.
Tko se ogrieši o taj zakon ili o naredbe izdane na njegovu osnovu, kaznit
će se po političkoj oblasti globom od 1 do 50 for., ili ako je globa neutjeriva
primjerenim zatvorom.
Jednakom kazni kaznit će se i onaj, koji propusti odvratiti od prekršaja
toga zakona djecu ili druge osobe, koje su podvržene njegovoj vlasti, povjerene
njegovoj brizi ili spadaju njegovoj družini.


§. 12.
Osim globe, odnosno kazne zatvora moći će se odrediti i zapliena pticah,
gnjezdah i jajah, prisvojenih proti ovomu zakonu, pak i oruđja, koje se je rabilo
ili je tek trebalo rabiti za hvatanje ili ubijanje pticah, za razaranje ili
vadjenje gnjezdah i jajah, bilo to orudje vlastnictvom krivca ili drugoga koga.
Nebude li moguće progoniti ili osuditi koju osobu, valja odrediti zapljenu
bez obzira na §. 11.
§ 13.
Organi javne sigurnosti kao što kr. oružnictvo, redarstvo, osobe zaprisegnute
za nadzor šumarstva, lova i ribarstva, poljari i pudari, a kraj njih
imenito i članovi družtavah za zaštitu životinjah, dužni su, cim opaze koji prekršaj
ovoga zakona, prijaviti ga bud kotarskoj oblasti, bilo mjestnomu načelniku,
koji valja da prijavu predloži nadležnoj političkoj oblasti na uredovanje.


§. U.


Počini li više osobah zajedno prekršaj, jamčiti će solidarno za naknada štete.


Novčanu globu valja u osudi izreći napose za svakoga pojedinoga prekršitelja.


U osudi valja takodjer ustanoviti štetu i troškove, koji su potekli s pre


kršaja a prijavljeni su za razprave.


Bude li prijavljenik riešen od obtužbe, valja prijavitelja osuditi na troš


kove postupka.


§. 15.


Utjerano novčane globe i utržci za predmete, navedene u §. 12. teći će^


po odbitku jodne trećine, koja je opredieljena za prijavitelja, — u zakladu za


promicanje gospodarstvenih svrhah kraljevine Hrvatske i Slavonije.
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

´ — 429 -. ^
§.-16.


Za prosuđjivaBJe prekršaja ovoga zakona nadležna je u prvoj molbi ooa


Koje šu oblasti nadležne u višjoj .molbi glede prekršaja ovoga zakona, u


\T. kotarskaprekršaj.
oblast ili gradsko poglavarstvo, u čijem se je području počinio
´´


.
tom su mjerodavne ustanove zakona od 5. veljače 1886. ob ustroja županijah i
ustroju uprave u županijah i kotarih, ođEosno ustanove zakona od 5. veljače
1886., kojim sepreinačuju odnosno nadopunjuju njekoje; ustanove ;^akona od 28.
siečnja 1881. ob ustroju gradskih obćioah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniii.


§ iT.;


Kažnjivost prekršaja ovoga zakona zastaruje za tri mjeseca, računajuć
od dana počinjena prekršaja, ako dotičnik unutar toga vremena nije potegnut
na odgovornost.


%, 18.


Ustanove ovoga zakona neuporabljuju se:
a) na pernatu divljač u privatnu posjedu,
b) na ptice^ koje su po ustanovah zakona o lovu predmetom lova.


´ §.19.
Ovaj zakon stupit će u kriepost danom, kad bude proglašen.


;, ´ ´ ´´ §. 20.
Provedba ovoga zakona povjerava se banu kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije-
Dano u IscMu dne drugoga kolovoza godine hiljadu osam sto devetđeset
i treće.


(M. P.) Franjo Josip s. r.
Imbro pl. j0sipoYicli s. r ´
Dragutin grof Ehueii-Heđervarj v. r.


Prilog A, (toristne)


Zeba bitkavica [z. prosta] Friugilla coelebs [L.]


^ nikavica [z. žuta.] „ montifringilla [L.]
Zelendur zelenae [zelentarka.] Chloris chloris [L.]
Zelenčica ovčica [čižak, cvrčak.] Chrjsomitris spinus [L.]
Češljugarka konopljarka [štigllc] Carduelis carduelis [L] ´^


Žutarica obična. Serinus serinus [L.] ^
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 32     <-- 32 -->        PDF

--430 —


Juričica obična [konopljarka crvena.]
jj sjeverna.
južna.
Zimnica mala [zimka.]
„ velika [zimka.]


Strnađica crnoglava.
„ žutovoljka [žutka.]
^ brkašiea [zelenkasta strnjarka.]
„ vrtna [strnađica J
„ čikavica.
„ možvarica [ritski vrabac]


Ševa fievrlJHga*
„ čevrljužica
„ vintuiija [š. poljska.]
j, krunica [š. šumska.]
„ kukuljava [š. krimata.]


Trepteljka žvrljinka [t. postrnjacka.]
„ cikuša [t, livadska.]
5, rusogrla.
„ strljekavica [t. šumska.]
5j pojarica.


Pliska pastirica [p, žuta.]
j, bijela [p, goveđarkaj
^ gorska [p. pepeljuga.]


Bjelogu^a obična [kamenjar ob.]
„ prdavica [kamenjar prd.]
„ primorska [kamenjar pj
j, dalmatinska [kamenjar d.]


Stenjak crljenoguz.
„ modrokos.
Kos crni [kosoviiSJ
„ grivasti [k. bjelovrati.]


Drozd cikelj [d. pravi.]


Siavulj mali.
„ veliki.
ČuSka crvendaS [crvenvoljka.]
Modrovoljka bjelokrpica.


„ žutokrpica.
Orvenorepka kovaSić [c. šumska-]
„ kovač [c. domača.]
Batić kovač.
^ prđavac [samotnjak.]
Grmuša pjegava [g. prugata.]


Acanthis cannabina [L.]
„ linaria [L.]
„ rufeseens [VieilL]


Pyrrliala europaea [VreilL]


„ pjrrhula [L.]
Emberiza melanocephala Scop.
„ citrinella [LJ
cirlus [LJ
„ hortulana [L.]
cia [XJ
j, schoeniclus [L.]
Melanocorjpha calandra [L.]
Oalandreila brachydactyla [LeisL]
Alauđa arvensis [L.]
Galerita arborea [LJ


„ cristata [L.]


Antbuns campestris [L.]
„ pratensis [L.]
„ cerviniis [Pali]
„ trivialis [LJ
5T spipoletta [L.]


Motacila flava [L]
„ alba [L.]
„ melanope Pali.


´


Saxicola oenanthe [L.]
„ stapazina [L.]
„ rufa [Brehm.]
„ melanoleuca [Gtildst.]


Monticola saxatilis [L.]
j, solitaria [L.]
Merula merula [L.]


„ torquata [L.]
Turdus musicus [L.]
Aedon luscinia [L.]


„ philomela [Bechst.]
Erithacus rnbecula [L,]
Cjanecula cjanecula [Wolf.]


„ suecica [L.]
Ruticilla pboenicurus [L,]
5
55 titis [L=]
Pratincola rubicola [L.]
„ ruberta [L.]
Sylvia nisoria Bechst.
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 33     <-- 33 -->        PDF

™ 431


GrmuSa staglić [g. mrkoglava.] Sjlvia orphaea Temm.
^ pjenica [g. prosta.] „ sylvia [L.]
„ čevrijirtka [g. medjarica.] ,, curruca [L-j
„ bjelobrka. „ subalpina Bon,
crnoglava. j, atricapilia [L.]


smokvariea [sivasta ili vrtljarka].


j. craoprlimca.
Zviždak šumski.

kovačić.
gorski.
obični.


//
Voljić žuti.
„ kratkokrili.
r masiinar=
„ praskavac.
Trstenjak mlakar [ritača, mlakarka, biatarka.]
Trstenjak cvrkutić [trstenjara.]
„ droščić [ritski drozd.]
j, rogožar [rogozara.]
r ševar [ševarka.]
„ čvrcić.
y, potočar [potocarka/j
Strijež palčić [carić.]
Popić gluhi.
« sivi.
Kraljić zlatoglavi [strižić zLJ
vatroglavi [strižić.]
Planica vuga.
Dagorepica bieioglava [dogorepa.]|
j, ružičasta.
Sjenica brkata.
„ velika [sj= crna.]
„ jelova.
„ plavetna.
„ hrvatska [sj. ritska^]
, bosanska [sj. ritska.]
„ dalmatinska [sj. ritska.]
„ kaporasta [sj. krunata.]
Brglijez obični [plavi puzavac]
Puzavac kljukavac [p. postjeni.]
Brzeij zidarčac
Vuga zlatna [žuta žunajsalicaria [L.]


„ melanocephala [Gm.]
Philioscopus sibilator |Bechst]
„ trocailus [L.]


Boneilii [\^ielL]
„ rufus [Bechst.]


Hypolais philomeia [L.]
yj poljgiotta [Viell.]
r olivetorum [Strick.]
j, pallida [Hempr, et EhrbgJ


Acrocephalus ])alustri3 [Bechst]


„ streperus [Vieillj
„ arundinaceus [L.j
,, schoenobaenus [XJ
,, aouaticus [Gm.]


Locu&tella naevia [Bodđ.]


„ fiuviatilis [Wolf.]
Anorthura troglodvfces [L.]
Accentor collaris [Scop.]


^ modularis [L.
Regulas regiilus [L.]


„ igoicapillus [Brehm.]
Aegithalus pendulinus [L.]
Acredula caudata [L.]


„ rosea [Bljth.]
Panurus biarmicus [LJ
Parus major [L.]


„ ater [L.J


coeraleus [L.]
y, salicarius Brehin.
,, palustris [L.]
„ lugubris Natt.


Lophophanes cristatus [L.]
Sitta caesia [Wo]f.]
Certhia familiarls [L.]
Tichodroma muraria [L.]
Oriolus galbula [L.j


31
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 34     <-- 34 -->        PDF

432 —


Muharica bjelokrilica [muvar bjelovral:
„ crBOglava [muvar crni.]
5, siva [miiyar veliki=]
„ crvenovoljka [muvarmali.]


Lastavica poknćarka [seoska lasta.]
Piljak kosirić [domaća lasta.]
Bregunica cagjavica [bregunica lasta]
BreguBica hridna,
Čiopa cnm [pištara lasta.]


j, Mela,
LegaBJ HiraŽnjak [kozodoj.]
Djetao crni,


velikih
^ lirvatski„
srednji.
„ mali.
,. troprsti.


Žuna ž^eleua.


B siva,
VijoglaT iBravar.
Kukavica obična.
ZlatovraBa modrulja [sinrdovrana.]
Popavac božijak [fata6, grebedjeđ,]
Jeja drieraavica [sova žuta,]
Sovina šBinska [sova prava.]


^ jastrebača [sova j.]
Sovica mrtvačka.
Sova utina [s. šumska.]


^ moćvamica [s. ritska/t
Kukuvija smrtna [s= noćna.]
Ćuk lulavac.
dkaojac gaćaS [gaćavi mišar.]


„ mišar [prosti mišar,]


Vjetrasa klikavka [kulski kobac]
„ bjeloiiokta.
„ kobčić [noćni kobac]


Mascicapa coUaris [Bechst.]


j, atricapilla [L.]


„ grisola [L.]


j, parva [Bechst.
Hirundo rustica [LJ
Chelidon vrbica [L.]
Clivicola riparia [L,]
Clivicola rapestris [Scop.]
Micropus apus [L.]


„ melba [L.]
Caprimulgus europaeus [L.]
Picus martiHs [L.]
Denđrocopus major [L.


;, ieucoiiothiis [Beckst.]


„ međius [L.]


^ raiBor [L.]
Plco´ides triđactjlus [L.]
G-ecinus viridis [L,]


„ canus [L.]
Iynx torpuilla [L.]-
Cuculus canoros [L.]
Coracias garrula [L.]
Upiipa epops [L,]
Strix flammea [L,]
Sjrniuro aluco [L.]


„ uralense^PalL
Nyctala Tengmalni [Grm,]
Asio otus [L ]


„ accipitriims [Pali]
Carine noctua [Retz.]
Pishorina scops [L.]
Archibuteo k^gopus [Brliun.]
Bateo biiteo [L.]
Timmnciilus tiauncukis [L.]


,, Naiimanai [Fleischer.]


„ vespertinus [L,]


Prilog B. (neškodljive),


Cvrkljak šareni [škvorac, čvorak, brljak,] Staruus vulgaris [L.]
Vrabac poljski. Passer montanus [JL.]
„ poknćar. „ domesticus [L.]
Batokljnn trešnjar [tustokljimac.] Coccothraustes coccothraustes [K]
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 35     <-- 35 -->        PDF
43B´ —


"Stršelj pofivtkaš [patičvrk.j Miliaria calaudra´ [L.]
Drozd bravenjak [smrekar.] Turdus pilaris [L.]
gitkavac [d- crvenkasti.] j,´ iliacus [LJ


„ imelaš [melaš.] 5j viscivorus [L.]
Svračak rusi [s. pepeljugi.] Lanius colkrio [L.] .
Vodomar ribar [kos ledenjak,] Alceđo ispida [Lj ´;
Pčelavica žura [zlatna bregunica.] Meropsapiaster [L.]


Prilflg C. (škodljive).


Vrana gavran [krumpaC.] Corvus corax [L.]


„ kopač [v. pepeljugasta;] „ cornix [L.]
Čavka zlogodnjača. Colaeus monedula [L.]
Kreja, orahovica. Nucifraga carjocatactes [L.]


Svraka maruša. Pića pića [L.]


Sojka kreštalica. Garrulus glandarius [L.]
Brljak obični [vodeni kos.] Cincius cinclus [LJ
Svračak veliki, Lanius excubitor [L.]


„ mali.: „ minor [Gm.]
Sovuljaga buljina [ušara.] Babo bubo [L.]
Eja pijuljača [e. ritska.] Circus aeruglBosus [L,]
„ strnjarica.


^ cjaneuB [LJ
„ dalmatinska.


„ macrourus S. Gm.
, „ livadarka [e. pepeljuga.]
, ^ , pjgargus [LJ
Jastrebac cipolaš [mali ribji orao.]


Pandion haliaetus [L.
Orao zmijar [gujaš.]


Circaetus galicus [GmJ
„ stekavac [o. bjelor^pi, veliki ribji Haliaetus albicilia [L]
orao.]


Orao krstaš [o. krunatij Aquila melaoaetus [LJ
„ crBđać. chrjsateus [LJ´
,5 suri [o. žuti-] „ fulva [LJ
„ klokotaš. „ clanga [Pali]´
„ kličeći. Aquila maculata [Gm.]
„´ patuljasti. Nisaetus pennatus [Gm.]


Lunja crvenkasta [kanjug c] Milvus miivus [L.]
j, crnkasta [kartjug c] -. „ korschuu [Gm.]


Soko sivi [golubaš.] Falco peregrinus t.]
„ kraguljac [ševski kobac] „ "subbuteo [LJ
„ kraguljčić [mali kobac] aesalou.
t.]


Jastreb kokošar [veliki´jastreb.] Astur palumbarius [L]
Kobac ptičar [mali jastrebac] Accipiter nisus [L.]
Vranae´ veliki [lapišdo v.] Phalacrocorax carbo [LJ


morovran. croaticus Bms.