DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 26     <-- 26 -->        PDF

^ 424 — ,


Pletenje vrbovlli košara i njihova Industrija kod nas.


Trgovina košaračka^ sitarska i ra^oe drvne pokiićne sitne robe ima živa°
haa promet u Zagreba, s kojom se robom više trgovaca ovdje bavi. Osim toga
upo2ori me živahan promet sa prostimi crnimi košarami sa neogaljeaim šibljem,
koje se prođavajii komad po 45 novč. i koje ljudi rado kiipuju, jer su čvrste
i dugotrajne i m svaku porabii u kućanstvu sposobne, kano i za prenašanje
drva, nglja, smetja itd. Bez takove košare ne može biti danas niti jedna obitelj.
Ovakove vrsti košara prodaje se u Zagrebu na godinu preko lOOO komada.


´ U koliko sam mogao saznati, pletu se ove vrsti košara u našib trgovačkih
radionicah, a potrebito vrbovo šiblje dobivaju trgovci iz Siska naručbom
n snopićih svezano. Za snopić plaća se sa dostavom u Zagreb 30 nov6.
Da pobliže saznam vrsti vrba i izradba košara, zaputio sam se u jednn radionicu
ovdašnjeg košardjije. Ovdje sam vidio, da se košare obično od jedne veličine
pletu, osim ako nisu naručene veće ili manje vrsti. Obične košare prave
se u promjeru od 60 em, gore, 50 cm. dole široke i 26 cm. visoke odnosno
duboke, te su providjene sa dva pletena držka. Šiblje je od rakite, koja je za
taj posao i najbolja. Vrbovo šiblje za pleter košara uzima se na dolnjem kraju
od 5—8 m. m. debljine. Snopić vrbova šiblja dugačak je 1*5 metra i ima u
promjera do 40 cm., a važe 8 kg. U jednom snopiću ima 1000 komada šiblja.
Za splesti jednu košaru po jiir navedenoj mjeri potroši se obično 120 komada
šiblja, a prema tomu može se iz jednog snopa šiblja 8 košara splesti. Po kazivanju
Djekog radnika, kadar je jedan radnik za jedan dan 6 košara oplesti,
što po tržnoj cieni vriedi 2 for. 70 novč. Nu pošto se za 1 snopić vrbova
šiblja plaća 30 nvč , dodje cieli materijal za 1 košara nješto manje od 4 nč.,
dočim trgovac plaća radniku za 1 košaru 20 novČ. Stoga čini sav trošak za
jednu košara s izradbom i materijalom na 24 nove. Ako odbijemo ovu svotu
od tržne ciene jedne košare od 45 novč.,´ onda ostane čisti prihod od 21 nov.
na jednoj košari.


Ako hoćeš saznati, koliko vrbovog šiblja na površini od jedne rali raste,
onda se zaputi u tu svrhu na obalu Save kraj Zagreba. Ondje ćemo naći duž
obale na prudju u obilju samonike vrbe rakitove od dvie godine stare, u kojoj
je dobi vrba za pletivo potrebitu debljinu i dužinu postigla. Ovdje sam za
pokus izlučio više malih pokusnih ploha od 8 hvati u svrhu, da mogu procjenu
obaviti. Proračunanjem pronašao sam, da na jednom n hvatu popriečno
dodje 76 komada poraalog šiblja, a prema tomu računu moći je dobiti na
jednoj rali od 1600 hvt. ukupno 121.600 komada šiblja. Ako posječemo to
ukupno šiblje i povežemo ga u snopiće po 1000 komada, onda ćemo dobiti na
1 rah l2l snopić. Od te količine može se splesti 973 košara, što bi po ukupnoj
vriednosti tržne ciene jedne košare sačinjavalo 471 for. 50 novč. Isti
košardjija kaže^ da on akoro svake godine iz Siska doprema do 1000 vrbovih
snopića, od kojih veći dio odpreraa na Rijeku, gdje se vrbovo šiblje za pletež
prostih košara potrošij jer ih tamo za parobrode mnogo trebaju,