DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— S98 —


Salaarin-strjlininova zob može se naruSiti kod A. Wasmutlia i drug. u Ottensen-u
kod Hamburga, a ondje može se dobiti i sprava za trovanje t. zv. trovaiea (G-iftlegeapparat).


Medjusadnja voćaka u šumi. Stečemml izkustvi u onih šumskih predjelib, u
kojili se u velike uvriežuju malinjaci (Himbeerstrauch), pokušano je saditi voćke izmedju
šumskog drveća u svrliu, da se tim načinom povisi dohodak. Naravno je, da se
za takovu medjusadnju voćaka odabrati moraju najbolja zemljišta. Osobito preporuka se
za takovu sadnju oplemenjena trešnja kao nađrasliea (Oberbolz), a izmedju te voćke
orašnjak (Zeliernuss odnosno Iješnjačina (CoryIus masima, Lambertusnuss) kao ševarik
ili Šibijik (Buschholz).


Ali nijesu dobre samo ove vrsti ploda, na koje se osobito upozoruje, nego će
biti dobro, ako se podsadi i babac (Wallnuss), šljiva, kruška i šipak kao nasad šumskih
voćaka kod novog gajenja šume.


Osobito se upozoruje na sadnju lješnjaka, koji ne zahtjeva prevrlo tlo, jer se
prodajom ploda može očekivati znatan dohodak. U Dol. PranaSkoj ima već sada velikih
nasada orašnjaka, koji se po umieću razumnog šumareuja odgajaju i timare,


Ovakovi nasadi u plodnih godinah davaju dohodak od 300 —400 for, po hektaru,
a osim toga može šumar unovčiti i kolje, prut i Šibje
Proroci vremena u bilinstvu. Prijatelji prirode opazili su već odavna^ da
ima u bilinstvu takovog bilja, koje nam prorokuje promjenu vremena.
Ovamo spada sliedeće bilje:


1. Žutel j povaljen i (Calendula arvensis, dte Kingelblume :) Ako au kod
ove biljke cvietne latice u Jutro nakon sedme ure sklopljene, onda će biti istoga
dana kiše.
2. Uzlika kostriesna (Chicorium Intjbus, die Cikorie). Ako ostanu u
cvietku latice preko noći otvorene (rašepurite)^ onda se nadaj, da će dojdućeg dana
kiše biti,
B. MiŠjakinj a (Alsine media, die Gartenmiere). Ako je kod iste preko dana
od 9 do 4 sata ustobočen vjenĆić otvoren, onda će dojdućeg dana biti prijatno vrieme,
a ako su u jutro vjenčići sklopljeni, onda se nadaj, da će još istog dana kiše biti.
4. Kravja k bezstabliĆn i (Carlina aeaulis, die Ebervurz); Čakše sklopljene,
slute na kišu, a odprte na potrajno suho vrieme.
5. BroČik a gladk a (G-alium verumdas, gelbes Laubkraut). Kod liepog vremena
vonja blago i ugodno, a kod predstojeće kiše neugodno zaudara, dapače veoma
smrdi.
6. CeČel j batvast i (Onalis AcetosUa, der gemeine Sauerkke). Kod predstojeće
bure ili kiše skuplja svoje troperasto liš(5e u hrpu.
7. G-iaduš r a nocvjetnjak (Draba verua, das Hungerblumehen), Ako kiša
prieti, onda svoje lišće pokljune,
I. E.
Nazočni „Šum. list" br. 8. i 9 izdaje se za mjesec


„kolovoz^ i .rujana t. g.


Dopisnica uredniotva.


^´ ^-^ gg- piscem . Zahvaljujemo se na priposlanih člancih i razpravah. Preporučimo
se i u buduće, da nam se olakoti naš tegotan položaj Uredničtvo.


Uredničtvo i naklada hrv.-skv. šumarBkoga družtva. - Tisak 0= Albrechta.