DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 87     <-- 87 -->        PDF

397


Oko u tog psSj koje je crveno sa visećimi vedjami, sjeda nas na takozvane
„krvoločne pse" (Bluthuade). Psi medvedari vanredno su snažni t, j . jaki^ te se zato
rabe samo za lov na medjede.


Oni napadaju na medjeda tolikom snagom i tolikom vještinomj da se medjed ne
može obraniti. Oni se objese na medjeda, ie ga ne postaju, ma se on branio, kako
mu đrago^ a u toj borbi ne može jib medjeđ nikada šćepati. Kad medjeda uhvate,
drže ga tako dugo, dok lovac ne dodje i dok mu nezada jakim nožem smrtni udarac.


S toga je ova vrst pasa neobbodno potrebita za takav lov na medjede.


Starost i veličina raka. Mislilo se je do sad^ da su raci od 10 — 15 centim.
dugi bar 8—10 god, stari. Hu danas se zna, da kod izdašne brane moŽe rak narasti
već u prvoj godini 5—6 centim, dugačak, a nakon druge ili treće godine Čak
i do 10 —12 centim. Velike rake od 20 — 25 centim, duljine vrlo je riedko naći a
takovi su sigurno 20 god. stari. U četvrtoj godini poČima se rak razplodjivati, te je
u toj dobi 10 centimet. dugačak.


Prot i gusjenicam. Za uništenje ove gamadi preporuča se prokušano sredstvo,
a to je petrolej . U tu svrbu uzmi malu štrcaljku, pa ju napuni petrolejom, te
onda zaprskaj ono drvo, na kojem ima gusjenica. Čim dospije gusjenica do petroleja
ili ako je petrolej nju dotaknuo, odraab pogine. To uspješno sredstvo pokušalo je
s izvrstnim uspjebom naše brv. slav. gospodarsko družtvo u Zagrebu u svom pokušalištu,
te ga s toga preporuČamo i našim Članovom. "Naši vanjski Šumari mogu ovaj
liek rabiti sbog uništenja gusjenica na voćkab u svojih vrtovih.


Obični kumi n (carum carvi). Naši Šumari i lugari, imajuć konje i po koju
kravicu, mogu uspješno rabiti obični kumin u kućanstvu.


Zrelo zrnje od kumina izvrstno je sredstvo, da se pospješi probava kod goveda
i konja. Sieno i djetelina, ako su pomiešani kuminom, mnogo je zdravija krma, nego
bez kumina. Ako govedo ili konja krmiš sa krmom, u kojoj ima kumina, onda se ne
boj, da će se napuhnuti (naduti). S toga se preporuča, da posijeŠ na 1 hekt. zemljišta
sa djeteljom 4 — 6 kilogr. kumina, a dobro ćeš učiniti, da nješto kumina posiješ
i po livadi, koju ćeš kositi za krmivo.


Eoia-drvo (Cola acuminata). Englezki naselbeni ured priobćio je u svom izviešću
0 cvjetani Sierra Leona, gdje se opisuje i drvo kol a zvano. Takovo stablo
raste svagdje u Sierri Leoni, a reć bi, da će i drugdje uspjevati. Oraške od takovog
stabla rabe urodjenici u razne svrhe. 0 svojstvih oraška poznato je sliedeće: Ako se
jedan vršak ili samo pol oraška pojede, onda se može bez ikakove druge hrane 24
sata ili još dulje hodati bez ikakove muke i truda. Osim toga kriepi takav orašak
živce, a osobito djeluje na mozak, te ako se uživa, može se budno cielu noć raditi
ili inače probditi. Orašak prieči snivanje, a u tu svrhu jede se do 4 sata prije spavanja.
Tvrdi se, da on odmah uništuje djelovanje pijanstva, te da poboljšava pivo i
da brzo Čisti smradljivu vodu.


Prokušano sredstvo za uništenje miševa. Ako miševi kvar čine u razsadnjacih
ili u mladih ogojah ili napokon na biljkah u nasadih, onda ćemo jih uništiti
tako, da upotrebimo trovilo od saharin-strjhninove zobi. Takova zob stavi se u posebnu
spravu t, ZV. trovnicu. Ovakova trovniea rabi se s toga, što se na zobi mnogo
prištedi, pošto bi ju inače morali po cieloj onoj površini prosipati, na kojoj kanimo
miševe uništiti, te bi tim i mnoge koristne ptice otrovom uništili.


Ovakav način trovanja kušali su u Greestemundu vrlo uspješno, a u tu svrhu
upotrebili su 3000 kgr, otrovne zobi. Trošak iznaša po hektaru 15—46 novč. u zlatu,
a jedna sprava t. j . trovniea, koja je dovoljna za površinu od 100 hekt., stoji samo
1 for. 50 novč-u zlatu.