DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 83     <-- 83 -->        PDF

— 393 —


To obrazloženje prihvatio je odbor u cielosti i zaključio je, da se odnosna predstavka
Njegovoj Preuzvišenosti gospodinu banu predloži.
Po^to bje tim dnevni red ove sjednice od 20. lipnja t. g. iscrpljen, bude ista
zaključena.


Osobne viesti.


Imenovanja. 2a područje kr, gutn. ravnateljstva u Zagrebu imenovani su šumarima
II. razreda gumarski kandidati: Ernest Hanto š i Emil Tvrdony ; zatim
šumarskimi kandidati šumarski vježbenici I. razreda: Emil Knndrat , Eikardo Bescb ner,
Julijo Morvay i Aleksandre Mariany, a promaknuti su šumarskimi kandidati
L razreda šum. kandidati IL razreda: Franjo Piszthj , Petar Vukovi ć i Julijo
Soška, a osim toga imenovan je šumarskim vježbenikom IL razreda tehnički đnevni6ar
Otto Nyitray,


Za područje, kr. Žum. ureda u Otočcu promaknut je pomoćni Šum. taksator II.
razreda Vinko N a g y šumarom I, razreda, a imenovani su šumarski vježbenici I. razreda
Ivan Simatovid i Gjuro M 4 r t o o šumarskimi kandidati.


tJmrli. Profesor Šumarstva na gospodarako-Šumarskom zavodu križevačkom i za služni
strukovni pisac Vladimir Kiseljak umro je 23. srpnja nakon dugotrajne]
težke bolesti u Križevcih. Slava mu!


Pokojnikov životopis priobćiti ćemo u budućem broju j,Šumar, lista",


U Vinkovcih umro je 23. srpnja umirovljeni šumar brodske imovne obćine.LadislavKiemer.
Pokojnik bio je vrli struSnjak i Čestita duša. Laka mu zemljica!


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja jelovih, bukovili i javopovih stabala. Kod kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu dražbovati de se dne 14. kolovoza t. g. uz pridržaj odobrenja
po visokom kr. ug. ministarstvu za poljelstvo putem pismenib ponuda sliededi jelovi,
bukovi i javorovi jednogodišnji etati i to :


U području kr. šumarije u Novom i šum sko m predielu :


1. Pod Bitoraj 334 na^ jelovine za tehničke svrhe uz izklicnu cienu od 280 nč.po m^.
2. Smolnik 240 m^ tečhnički sposobne jelovine uz izklicnu cienu od 3 for. 20 n.
i 3600 pr. m. bukovih ogrievnih drva I. i II. razreda uz izklicnu ciena od 30 nč.
po pr, metru.
U području šumarije Fužine i Šumskom pred iel u :


3. Rogozno 1913 m^ tehnički sposobne jelovine uz izklicnu cienu od 520 nvč.
i 270 m^ tehnički sposobne bukovine uz izklicnu cienu od 280 nvč. po m^ i napokon
800 pr. m. bukovnih ogrievnih drva I. i IL razreda uz izklicnu cienu od 55 n.
po prost, metru. . , j
4. u istom predielu još od g. 1887. pa sve do danas preostali drvm etat od
1677 pr. met. bukovih ogrievnih drva I. i IL razreda za palenje uglenja uz izkličnu
cienu od 55 nvČ. po prostornom metru.
U području Novi, bivša kr. krivoputska Šumarija. ^


5. U ajekoredu L, okružju 7. i u sjekoredu III. okružju 14 ^^89 javorovih
stabala, proviđjenih sa brojkami i procienjenih na 244´41 m^ tehničkog i AbSl prost,
metara ogrievnog drva u paušalnoj vriednosti od 1630 for. 62 nvc.
Da budu pismene ponude uvažene, valja iste najkasnije do U. kolovoza i»y^.
u U satih prije podne predati kod uručbenog zapisnika rečenog ravnateljstva i imade
se istima u ime žaobiae priložiti pet postotni dio šumske vriednosti onog etata, na