DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 82     <-- 82 -->        PDF

; -^ S92 —


2 Tamik čita đapis gnmsko-gospođarskoga ureda otoSke imovae obćine od 24.
veljaSe ´iSSS. broj 368., kojim se upravljajudeiBu odboru predlaže, neka bi se prema
mkliugku prošlogodišnje u Varaždinu obđržavane šumarske glavne skupštme u ovoj
godini na Plitvičkih jezerib obđržati imajue´a se glavna skupština brv.-slav. šumar.
Lžtv a obzirom na tamošnje podnebjelveć koncem lipnja ili prvih dana mjeseca srpnja


Upravljaju

29. lipnja 1893, sastanak društvenih dlanova poslije podne u Ogulmu i pregledanje
ondašnje parne pilane ; ^
30 lipnja putovanje iz Ogulina preko Plaškoga na Plitvička jezera ;


1. srpnja odlazak u OtoSac, poslie podne obdržavanje glavne skupštine u OtoScu.
2. srpnja putovanje u Senj na razgledanje kraških kultura;
´ 3. srpnja razilaženje družtvecib Članova.
4. Čita se dopis brv, tipografičkog družtva u Zagrebu od 4. ožujka 1893., kojim
se odbor toga družtva zahvaljuje predsjednietvu brv.-slav. šum. družtva na podleljenom
daru iznosom od 25. for.
Prima
se na znanje.


5. Tajnik čita molbu kr. lugara Adama Kovačinu, datirane u Ivanskoj 24. je Ijače
1893., kojom moli brv.-slav, šum. družtvo za podieljenje primjerene godišnje
novčane pod pore za sina Milana, nalazećeg se u kr. maloj realnoj gimnaziji u Belovaru.
Pošto se može tekar samo potrebnim udovam ili sirotam članova iz pripomoćne zaklade
primjerena podpora dati, zaključio jn odbor, da se molitelj sa svojom molbom odputi.


6. Čita se naredba visoke kr, zemaljske vlade od 8. ožujka 1893. br. 9719.
odjel za unutarnje poslove, kojom se upravljajući odbor pozivlje, da sastavi za viš
državni, u ovom proljevu obdržavajudi se gumarski izpit oveći broj pitanja i da ista
zapečaćena zemaljskoj vladi predloži.
Povodom tim pozvalo je predsjednictvo odbora hrv-slav. šum. družtva gg. Franju


Kesterčaneka^ Vatroslava Račkoga, Dragutina Trotzera i Eoberta Pischbacha, da gore


spomenutoj naredbi pravodobno udovolje.
: .


Prima se na znanje.


7. Tajnik čita odpis visoke kr. brv.-slav.-dalm. zem. vlade od 13. ožujka 1893.
broj 8537., kojim se i za. ovu godinu, dopituje brv.-slav. šum. družtvu podpora iznosom
od 400 for. za promicanje šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji.
Primljeno sa zahvalnošću na znanje.


8. Zatim bude pročitan podnesak g. vlastel. šumarnika Eadoševića, datiranog u
Kutjevu u travnju 1893., kojim se pritužuje, da mu urednik „Šum. lista´^ bez potrebe
njegove za „feum. list" priredjene članke izpravlja, a time da višeput . i smisao odnosnog
stavka izvrati, te moli, da bi se u budućem broju j,Šum. lista^ u broju 4.
o. g. Šum. lista na strani 130. od: „Da mučna je , . „ do . . . iz Baših krajeva sve
za volju grossista" odtiskano, po njegovom originalnom rukopisu odtiskati dalo, da se
vidi razlika smisla njegovog originala i po uredniku „Šum. lista*^ obavljenog izpravka, a
osim toga moli, neka bi se nastojalo, da se u obće tiska onaj sadržaj, kojeg pisac
sastavij a ne po uredniku izpravljeni sadržaj,
Pošto
g. Radošević napada tim svojim podneskom uvriedljivim načinom na ured


nika,
što potrebito bilo nije, zaključio je odbor, da se taj podnesak u raspravu uzeti


ne ima, nego da. se isti jednostavno g. Radpševićn povrati.


.9 Tajnik čita obrazloženje gosp. Mije Zobundjije k predlogu istoga, koji je prihvaćen
po XYI. redovitoj glavnoj skupštini hrv.-slav= Šum. družtva, da se podigne kr.
šumarsko učilište u Križevcih na stupanj samostalne akademije ili da se ustroji kao
naposeban odjel našega sveučilišta.