DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 389 —


Eonacno dužnost je naša, da se zahvalimo svoj oaoj vriednoj gospođi^
koja su članove lirv.-slav- šumar, družtva prigodom poučnog izleta gostoljubivo
primila i počastila, odnosno za udobnost učestnika brinula se, a imenito zahvaljujemo
se dičnim našim trgovcem Devciću, Vidmaru, F. NeubergerUj načelniku
trgovišta Ogulina i grada Senja; nadalje gg. nadšumarom M, Zobunđjiji,
Percu i ostalom činovničtvu ogulinske i otočke imovne obćine, te g. kn
nadšumaru Kuzmi. Živili!


Ovaj poučan izlet članova hrv.-slav. šum. družtva biti će zaista u ugodnoj
uspomeni svim nčestnikom, pa bože daj, da u u hrv.-šum. družtva zavlada pod-
puna sloga i bratska ljubav, jer gdje toga ne ima, ondje ne ima ni pravog
božjeg blagoslova, ni pravog napredka k boljku.


U to ime pomo2 bog I Y, R.


Čuvajmo posavske šume


Današnje doba razvilo se je sasma naravskim tekom do dobe sveobee
štedljivosti.


Kad se danas u obće štediti mora, želimo li k napteđku, tad u prvom
redu nuždno je u našoj cieloj domovini, kao u zemlji, a ratarskoj ponajpace
a našoj Posavini, uvesti štednju u šumskim proizvođinama i to štediti sa glavnim
užitkom drvom!


Pa gdje druge države kao Francezka, Njemačka da i Rusija, štede davno
već izrabljivanjem šumskih proizvoda, tu nije sigurno nijedan čovjek na svietu,
koj bi uztvrditi mogao, da to razložno nije -- a kad je. tomu tako, čemu da
i mi nešteđimo sa našim šumama, koji bi to prije od svih činiti morali, želimo
li osjegurati obstanak našeg sliedećeg potomstva, kojemu i onako već neće djedovi
ostaviti rieke, potieuće mliekom i međom! . ´


Naše 54 urb. obćine brojeć ovamo i suvlastnike, posjeduju okruglo oko


13.791 jutara šumskog tla, koje ali nesmijemo izraziti da je sve šuma, već
samo šumsko tlo, t. j . površina, na kojoj bi se imala uzgojiti šuma.
^ Omj 61an5ić, koji je priobd.en u „Posavcu", pretiskujemo i mi u^ našemu
đružtvenomu časopisu jedinom namjerom, da upozorimo nadležne i odlnžujuce šumarske
i upravne oblasti, da za vremena upotrebe sva sredstva, koja bi uspješuo zapnečila
propadanje našib šum^ U obće,


U ostalom radi se sad živo na organi^^aciji šumarstva kod upravnih oblasti, te
(^e se u tu svrbu priredjen e osnove zakona o organizaciji šumarstva po evoj prilici
u hudniem. zasjedanju našemu saboru na ustavno pretresivanje predložiti.


Uredništvo.