DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 382 ~ ´


Izlet članova firv.-slav. šumarskoga družtva.


Po program u za obdržavaBJe XVIL glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga
dnižtva, koji bje priobćeu n j,Šum, listu´´ br. 6. za mjesec lipanj, sastao
se je liepi broj članova hrv.-slav. šumarskoga družtva na 29. lipnja prije
podne na zagrebačkom drž, kolodvoru pod vodstvom družtvenog predsjednika
velemož. gosp. kr. šumar, ravnatelja Milana Dursta.


Posredovanjem kr. nadšumara Kuzme dobili su članovi izletnici posebna
željeznička kola za putovanje do Ogulina, gdje je pravi sastanak izletnika
urečen bio*


Dojuriv vlakom u Ogulin u 2 sata poslie podne, dočekao je izletnike nadšumar
ogulinske imovne obćine g. Mijo Zobundjija u pratnji činovničtva rečene
imovne obćine, te pozdravi došavše članove šum. družtva sa srdačnom dobrošlrcom,
a zatim pozdravi jili i vriedni starina načelnik trgovišta Ogulina.


Na kolodvoru dielile su se ceduljice za opredieljene stanove, pošto su
članovi izletnici taj dan imali konačiti u Ogulinu u svrhu, da razgledaju parnu
pilanu tvrdke F. Neubergera.


Nakon odmora sakupili su se članovi izletnici u 4 sata posije podne pred
sgrađom gospodarstvenog ureda ogulinske imovne obćine, odkud se pod vodstvom
družtvenog predsjednika odputiše u parnu pilanu gore rečene trgovačke kuće,
koja pila leži tik ogulinskog kolodvora.


I zaista vriedno je viđiti tu veliku parnu pilanu, a po gotovo u velike
mora ona zanimati šumara, koji tehničko izradjivanje drva proučavati mora.
Parnu pilu tjera stabilni veletlačni parostroj (Stabile liochđruck-Dampfmaschine)
sa 5 atmosfera odnosno sa 60 konjskih siM.


Taj parostroj tjera 5 pođpunih jarmova (Vollgatter) za rezanje- raznovrstnih-
piljenica i 2 jarma samo za rezanje tavoleta.
IJ svakom, je jarmu 15 do 30 pilnih listova (rezova).
Da bukov ili javorov kus može kroz jaram jedan put proći, treba do


8 časova, dočim jelov kus treba do 12 časova. Tanji kusevi prolaze i u kraćem
vremenu.
Za pilenje priređjeni jelovi i smrkovi kusevi dugi su 4 mt., a bukovi i
javorovi 2 i 2-2 met.
Osim pilž u jarmovih ima još 4 kružne pile za krajčenje i 2 za obrubljivanje
robe (obrubljače),


Pila radi dan i noć. Ako ima malo kuseva u zalihij onda radi samo
12 sati na dan.
Ovdje se pili različita roba, za prekomorska´ trgovinu i za domać i
lies, kao n. pr. obične piljenice, mesinice, genuanke, latežani, tavoleti, testoni,
mo-stnice, brvna, letve, držala za metle i , t. d. Držala za metle pile se iz
odpadaka.


Parna pila izpili na dan oko 70 do 90 m^ bukove i javorove sirovine i
do lio m^ jelove i smrekove robe.