DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 875 ~~-
Morara dozvati u pamet još jednu moguću i odlučnu okolnost. Kraška formacija
je nepravilno razbačeuo kamenje, ])imo pukotina i špilja. — Nalazi se
na svili stranah dosta poznatih ponora, sižućih do podzemno nalazeće se vode


— bilo to sada jezero ili tekući potok.
U „Uvali" nalazi se jedan takav poznati ponor, iz koga za hladnih dana
suklja Hiagla, koja se onda širi u cielom okolišu.
Maliovioa po bukovili deblili i sa grana viseća dolazi nedvojbeno odtuđ,
što ima suviše zračne vlage, koja se i debla i grana livata, te tako uvjetuje
napredovanje mahovine.
Iztaknuo sam, da ono bolestno stanje šume dolazi od pozebe. Pa zaista


većim dielom one grančice, na kojih se nalaze pupovi, stoje osušene, đo&im dje^


loraice njek-e potjeraše samo listove. ~ Maknuti mi je još, da vegetacija počme


u Uvali za 8 do 14 dana poslie, nego u medjašnoj šumi Brušlja, koji visokije


stoji. Pozeba može nastati ili u zimi, rano u jesen ili i kasno, u proljeće.


Kasno u proljeće i rano u jesen može listnata šuma postradati od mraza.


Za mraz hoće se, da na dotičnom predmetu drži rosa i da temperatura spadne


za njekoliko stupnjeva izpod ništice.


Prelistana šuma čuva pod svojimi krošnjami toplinu, te oedopašta, da se
unutar sklopa i na rubu krošnja mraz stvara. — Stoga opažamo, da šuma nije
taknuta od mraza, dočim ga u manjih čistinah i izvan šume ima dosta. — Tomu može
razlog biti taj, što ne ima rose na lišću. — iko se dopusti, da bi listnata
šunia mogla uslied veoma snižene temperature pozebsti, prem se takovi slučajevi
riedko đogadjaju, onda nebi bio tako nepovoljno dielovao jedan ili par
mrazova. — Da |e mraz često n šumi Uvali pao, nebi u njoj bilo bukava od
razne debljine,


U ranoj jeseni, ako se mraz i ranije pojavi, nedolazi tako često, a ako
bi često ili pravilno dolazio, onda bi on isto onako djelovao, kao i kod proljetne
pozebe t j , zapriečio bi rastenje bukove šume. Bukov list je u jeseni
proti mrazu mnogo resistentniji, nego u proljeću, kad je pun soka, a stanice
još neutvrdjene,


Preostaje samo mogućnost, da bukva pozebe samo u zimsko doba, prem
se može i protivno dogoditi. — Sakupljanjem vlage u formi magle u kotHni
„Uvale´^ ovlaži se i samo drvo, dotično i izvanjski dielovi stabla, dakle deblo,
grane, grančice i pupovi. Vlaga prodre i kroz koru onih dielova, a na sniženje
temperature dieluje smrzavica tim, što dere debelu koru, ili tanku kožicu


grančica


Najštetnije dieluje mraz na same pupove. Makar da su pupovi bukve
pokriti Ijuskami, ipak vlaga prodire često do zametka buduće vegetacije, jer
se voda u svih dielovih pupova smrzne, a uslied toga pupovi omrtve.


Poznato je, da orah u naših krajevih riedko pozebe od mraza, prem je
osjetljiv, ali zato često pozebe u zimi. - Pri tom pozebu pupovi, grane, pače
i cielo deblo, kako sam imao u tamošnjih prilikah vidjeti. - I ovdje je razlog
pozebi prevelika množina vlage u drvenih dielovih, a ta se radja bud usamoj