DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 303 ~
Novčanu globu vaJja u csudi napcse odmjeriti svakoDtu inekrsjtolju.


§. Ii3. U osudi izreteBoj o Kamom prekršaju valja hikodjer u:.taDi)viu odštete
i troškove, koji su nastali s prekašaja, a prijavijeni si5 za ra;:;prave. Budo
li tuženik odriefien od otažbe, valja privatnoga tužitelja osuditi mi naknadu
postupnoga troška.


§. 64. U pogleda molbenoga tečaja u slueajevih lovskoga prekršaja rjrijerodavne
su ustanove zakona od 5. veljače 1880. ob ustroju župauijah i uredjenju
uprave u županijali i kotarih, odnosno zakona od 5. veljače 18^6.,
kojim se preinačuju odnosno nadopunjuju nekoje ustanove zakona od 28. siečnja
1881. ob ustroju gradskih obćinah u kraijevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


§. 65, Kažnjivost prekrsajab lovskoga zakona zagodjuje za tri mjeseca od
dana počinjena prekršaja, ako prekršitelj za toga vremena nije pozvan na
odgovornost.


Eadi li se pako o činu, kažnjiv« po zakonu kaznenom, valjaju glede zagode
ustanove kaznenoga zakona.


Poglavje VI.


P r e 1 a z n e ustanove.


§. 66. Lovne prekršaje, počinjene prije krieposti ovoga zakona, valja kako
glede kazne, tako i naknade štete suditi po ustanovah zak, cl. XV]1L od godine
1870. 0 lovu.


§. G7. Zakupne pogodbe o lovištih privatnih, tfklopljene prije krieposti
ovoga gakona, razriešavaju se, ako im vrieme neiztiče prije izminućem zakupnoga
vremena odnosnoga obćinskoga lovišta, u koliko dotično privatno lovište
neodgovara zahtjevom §. 2. si. a) ovoga zakona.


§. 68. Zakonski se članak XVIII. od godine 1870. o lovu ovim dokida,
izuzam ustanovu §. 1. toga zakonskoga članka, koja ostaje i nadalje u krieposti."
§, 09. Provedba ovoga zakona povjeruje se banu kraljevinah Hrvatske,
Slavoniie i Dalmacije,


Die Motive des Waldschutzes. u


??


Pod ovim nadpisora držao je u klubu gospodara i šumara u Beča Ludvig


Dimite govor, u kojem je nacrtao historijski razvoj ooili raomenata, koji sa


odiiični bili po inauguraciju zaštite šuma. ^ ,


ftovoroik veli, da i dan danas ima na zemlji još takovih drveta, Kojih


starost siže na granicu našeg računanja vremena. Gleđajuć ovakove gorostase,


*TstaBOVa ova glasi; Pravo regalno lova ukida se ovim .akonom bez svake


odštete. ,..,