DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 358 —


Isto tako nesuiije si uitko osim ovlaštenika lova prisvojiti divijać, koja
se je saraa nabola iii uginula s druge težke ozleđe.


§. 21. Divlje svinje slobođnoj´e držati samo u zviernjacih, koji su glede
provale sigurni.


§, 22. Grabežljivce, pa u §. U . izricao nespomenute dlakare i divlju
perad smije ovlaštenik lova u svako vrieme ubiti i prodati.


§. 23. Crnu divljač, zatečenu izvan zvierinjaka, pa vukove, nijedjedeostale grabežljivce smije svatko u svako doba ubiti, ako to zahtjeva obrana
odobe ili imovine i takova je divljač vlastnictvo ovlaštenika lova.


§. 24. Ovlaštenik iova smije samo uz dozvolu kotarske oblasti metati
otrov za tamanjenje grabežljivacah na mjestih, gdje mu oblast izrično dozvoli.


§. 25. Osim prvih osam đanah, pošto je za koju vrst divljači r.astala
lovostaja, nesniije nitko za ciele lovostaje divljač te vrsti ni prodavati ni kupovati;
a kad mine i daljnjih osam danah, nesn).ije se ni u gostionah divljač te
vrsti ni unašati u jest^^enike, ni prodavati, osim slučajevah navadeuih u §. 15.
i §. 31.


§. 26. Prodavaoci divljači, ter svi, koji se bave s trgovinom s divljači ili
ju kupuju po sajmovih i selih, dužni su izkazati se, od koga imadu dotičnu
divljač.


U izkuznici ovoj treba da je naznačeno:


a) ime vlastnika ili zastupnika lovišta, ili lovišta, iz kojega potječe divljač;


b) broj i vrst divljači, a kod jelenah, zatim jelenah šarenjakah i srnah
treba da je naznačen i spoi;


c) dan^ kad je izdana izkazniea;


d) podpis vlastnika ili zakupnika lovišta, ili upravitelja lovišta ;


e) pođpis i pečat odnosnoga obćinskoga poglavarstva, kojim se potvrdjuje
istinost podpisa vlastnika ili zakupnika lovišta.
Takova izkazaiea vriedi osam danah.
Javni organi sjegurnosti dužni su zaplientti divljač, za koju nema izkaz


nice, ter će se ona prodati javnom dražbom.


§. 27. Na oranicah, i^im okopavinah, nijo slobodno loviti od L veljače pa
dok se nespravi ljetina, na sjenokošah od L travnja pa dok se nespravi sieno
i otava; a u vinogradih od 1. veljače pa dok se neoberu.


Nadalje zabranjeno je u svako d(yba loviti u podkućnicah i u vrtovih
ložećih u intravilianu.
U mlađih nasadih amerikanske loze i u ciepljenih vinogradih nije slobodno
loviti ni u koje doba godine.
Za šteti), počinjenu s divljači u takovih vinograd ih. ne jan-iči ovlaštenik
lova.


§. 2S. Svatko, komu na gospodarstvu prieti šteta od divljači, vJastan je


goniti ili sa svoga posjeda, ter divljač stošiii no.r^OT^5 \^.(Tn\)] pi« srnižarih, ili


inim načinoti^, ai nesmije da iJiTi okteti ^^m\i lUvljač.