DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 45     <-- 45 -->        PDF

~ 355 —


§, 5. Sav prostor, koji nije izlufeeii za privatne vlastnike, ima nadležna
kr. kotarska oblast (gradsko poglava^^stvo), saslušavši obćinska pogkvarst.vastvur^njake, porazđielili u obdinska lovišta i to prema položaju zeniijištab i. obzirom
na to, da se što uspješnije može gojiti divljač i vrSiti lov


Obseg jednoga obćinskoga lovišta ne smije da bude manji od 1000 kat.
jntarafa.
Omeđjašujući obrinska lovišta, valja da se kotarska oblast drži granicali
poreznih i upravnih obćinah.


Ako se od zemljlštaa, spadajućih k obćinskomu zakupu, stvori privatno
lovište, ili ako se tomu zakupu podvržena zeraljišta spoje sa pofitojećim već
privatnim lovištem, onda se pravo privatnoga lova. koje se izvodi iz posjeda
tih zemljištah, tako dugo obustavlja, dok zakup traje. Izvandražbenim prođuljenjem
zakupnoga ugovora (§. 10.) nemože se ta obustava produljiti.


§. 6. Zemljište, na kojem upravnu obćinu ide pravo lova (§. 5.), nu koje
nema u površini 1000 (hiljadu) katastralnih jutarah, može uzeti u zakup najbliži
vlastnik privatnoga lovišta. Zakupninu ustanovit će mu tad nadležna kr.
kotarska oblat^t (gradsko poglavarstvo) prema iznosu zakupninah, što se plaćaju
za bližnja obćinska loviš´a Ako li se lovište ni ovako ne uzme u zakup,
ima se tada dati u zakup po propisu §. 7. ovoga zakona.


§. 7. Obćinska lovišta, sastavljena po §. 5. ovoga zakona, valja da kotarske
oblasti dadu javnom dražbom na 15 godinah zaporedo u zakup za isključivi
lov onomu, koji ponudi najbolju zakupninu.


Rok, 2;a koji je urecena dražba radi zakupa lovištah, treba oglasiti u
službenih novinah, u sjedištu kotarske oblasti i u svih područnih upravnih
obćinah=


Dražbuje se usfmeno u uredu odnosne kotarske oblasti (gradskog poglavarstva),
dražbu rukovodi izaslanik kr. kot. oblasti (gradskog poglavarstva), a
imadu joj prisustvovati i dotična obćinska poglavarstva.


Ponajprije vaija, da se družbuju pojedina lovišta; učinili se nakon dražbe
pojedinih lovištah prije zaključka dražbe jednaka kumulativna ponuda za sva
ili više lovištah jednoga te istoga kotara, to će ovu ponudu ići prednost pred
đrugimi ponudami.


Bude li više takovih ponudah, valja družbu prema tomu nastaviti.


§. §. Prije nego li što započme dražba, valja da oni, koji su voljni đražbovati,
predadu izaslaniku kotarske oblasti (gradskog poglavarstva), žaobinu u gotovu
novcu u iznosu od 50% izklične ciene, koju će prigodom zaokruženia
lovišta ustanovati kot. oblast (´gradsko poglavarsvo), saslusav obćinska poglavarstva
i ^^tvuc-jjake (§. 5.) Dostalac valja da nakon dovršene dražbe preda
izaslaniku koti-..rske oblasti dvogodišnja zakupninu, u koju će se uračunat! žaobina
po njem već položena.


Polovi--: ooložene po njem dvogodišnje zakupnine vriediti će kao zakupnina
za pi-rA godinu zakupa, druga pako polovica kao jamčevina, odnosno zakupnina
z.i p^^Jiednju zaliupnu godinu.