DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 354 —


Zakon o lovii


od 27. travnja 1893


Za kraljevira Hrvatsku i Slavoniju;-^´


Poglavje I.


0 pravu lova,


1. Pravo lova vrši se po iistanovali ovoga zakona.
§, 2, Pravo lova vlastni su vršiti:
a) Vlastuik spojena kompleksa zemljištah od najmanje 400 (četiri stotine)
katastraloih jutarab (jutro po 1600 bv.)
b) Upravne občine na zemljištih, koja nisu pridržana vlastnikom spomenutim
u točki a).
§. 3. Spojenim kompleksom zemljištah, na kojem po §. 2. slovo a) smiju
vlastnici vršiti pravo lo\a, smatra se posjed, gdje su zemljišta, bila ona u područja
jedne ili više obćinali, kotarah ili županijab u takvu savezu, da im se
b jedne cestice može doei do druge, a da ne treba pred tudje koje zemljište.
Ovakova kompleksa neprekidaju javne ceste, željeznice, vođe i slični predmeti,
te valja i ob otocib držati, da su spojeni sa susjednim zemljištem.
§. 4. Vlastnici zemljištah, koji su voljni složiti se pravom, što im ga daje
ovaj zakon u §. 2. slovo a), valja da u one kr. kotarske oblasti (gradskog poglavarstva),
u čijem području leži odnosni kompleks zemljištah, propisanim načinom
zamole, da im se taj kompleks izluči kao posebno lovište.
A valja da to zamole najkašnje tri mjeseca prije, nego li će minuti postojeći
zakup obćinskoga lovišta, u kom se nalazi kom.pleks- zemljištah, što ga
žele imati kao posebno svoje lovište.
Ako toga ne učine u spomenutom roku, valjati će i za njihova zemljišta
ustanova §. 5. ovoga zakona.
Sižu li njihova zemljišta n više kotarah, valja izlučbu zamoliti u one kotarske
oblasti, u čijem, je području dio odnosnoga kompleksa.
Ako bi se obseg privatnoga lovišta budi prodajom ili diobom, budi inim
kojim načinom promjenio tako^ da nebi odgovarao ustanovi §. 2. sL a) ovoga
zakona, valjati će i glede njega ustanova §. 5 ovoga zakona, ali tek posije izminuća
roka, do kojeg je odnosno obćinsko lovište u zakup dano.


* 0* br, 3. pš^ra. lista*´ za inje&ee ožujak t, g, prLobcHu mno zakonsku
osnovu o lovu, koja ja bila predložena Bubora kraljevima HrvM^-ske.^ Slavonije i Dalmacije
na Listfeivno prctresivanje.
Budać je riaS sabor njeke ustanove spomenute zakonske 0i!nG\7e preinačio ,
j)riob6ujo:iio sada zakon o lovu cd 27, trij.vTija 1808, u eio´.ooti oci,Vii:o. kako gaje
Njeg. (toH. i kr. apOitoUjko velićAnstvo hiaj^´Cotivo sai^kcionir^Uo i i:;; r- i^vrha, da btsde
li fiažom listu ovaj zakon 8vakomu šum^i:li kao pnručaik zr. iivci.\l:u;,´,l´^;i v^jrtfbu.


Uredništvo.