DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 350 —


Nebuđu li globe imale nikakoTa uspjelia, vlastna je kotarska oblast, na
trošak i pogibelj vlastnika sama namjestiti iiadziratelja lova i o tom obavjestiti
^lastnika lova. Takav nadziratelj odgovoran je kotarskoj oblasti i prima od nje
naloge i upute za vršenje svoje službe.


Usuprot proti 5^akupBikoni obćiuskih lovištah, koji u gore navedenom
roku nenamjeste nadzirače lovištah, neinaa se upotriebiti nikakovo prisilje, nego
se s njimi zakupni odnošaj razrieši i lov na njihov trošak i pogibelj \z nova u
zakup dade.


Na ovu zakonsku posljedicu imadu se zakupnici obćinskih lovištab onom
prigodom, kada im se daje tromjesečan rok za namještenje nadzirateljab lova,
naročito upozoriti; a isto tako imadu se vlastnici privatnih lovištah opomenuti,
da će se u slučaju, ako u danom jim roku´nenamjeste nadziratelje svojim lovištima,
upotriebiti proti njim prisilje, naime globe novčane, a eventualno da
će se na njihov trošak i pogibelj namjestiti nadziratelj! lovišta.


Pošto je u svrhu namještenja lovnih nađzirateljah opredieljen rok od tri
mjeseca, računajuć od dana, iza kako zakon o lovu stupi u kriepost, dužne su
kotarske oblasti pod strogom odgovornosti kotarskih pređstojnikah ili upraviteljah
odnosne pozive vlastnikom privatnih i zakupnikom obćinskih lovištah
bezodvlačno izdati, čim ovu naredbu prime.


Kotarske oblasti i gradska poglavarstva imadu nadziratelje lova svojega
područja voditi u posebnoj evidenciji i svaku promjenu, nastavšu glede toga
osoblja, u dotičnom popisu zabilježiti.


ađ §, 49. do 65. CL XV. Branjevine, gdje je lov zabranjen, imadu se


označiti pločami na visokih stupovih s napisom „zabrana lova".


Pod zabranjenim! sredstvi, kojimi se loviti nesmije, razumjevaju se i
zanjke, na koje se love dlakari i divlja perad, zatim gvoždja, vučje jame, nadalje
glede divlje peradi i mreže, železa, stupe, otrovana ili opojnom tekućinom
nakvašena mžka i t, đ.


Tko prekrši zakon o lovu i pri tom prekršaju upotriebi bud članove
svoje obitelji, bud osobe živuće s njim u istom kućanstvu, ili stojeće pod njegovim
štitničtvom ili skrbničtvom, bud svoje trgovačke ili obrtničke kalfe ili
šegrte, bud svoju služinčađ, ili težake, jamči za globe, na koje budu te osobe
osuđjene.


To jamstvo sastoji se u tom, da začetnik prekršaja nemože tražiti, da se
globa kod gore spomenutih osobah u slučaju, da ju oni platiti nemogu, u
zatvor pretvori, nego on mora tu globu, ako je kod njega ućeriva, svakako
podmiriti bez prava na odštetu.


Ako se i kod začetnika ustanovi neućerivost globe, onda se može tek kod
njega i sukrivacah upotriebiti kazna zatvora,


U slućaju, da su gore citirane osobe bez znanja i sudjelovanja otca porodice,
dotično štitnika i skrbnika, ili zasingodavca počinile´ prekršaj lovskog
zakona, nije ovaj dužan jamčiti za globe, nametnute "onim ogobam.