DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 846 —


U slučaju da se želi zakup lovišta produžiti bez predhodne javne dražbe,
ima se o tom iziskati zaključak zastupstva obćine, kojoj pripada lovište, pa
istom na temelju toga zaključka može kot. oblast dati dozvolu za produljenje.


Ta dozvola može se uzprkos tome zaključku obć. zastupstva po kot. oblasti
uzkratiti, ako se ima za uzkratu važnih razlogah, n. pr. da bi se javnom
dražbom mogla postići znatno veća zakupnina, nadalje da bi se uz novu dražbu
mogao dobiti za lovište bolji zakupnik, koji bi racionalnije gojio divljač itd.


Molbu za produljenje zakupa ima kot. oblast predložiti zakupniku lovišta,
a kot. oblast ima onda dalje uredovati, naime pribaviti si zaključak obć. zastupstva
i izreći odluku o podnesenoj molbi.


ad §. 11. i 12. Čl. VIL Zakupnici obćin. lovištah kao što nesmiju nikomu
za plaću ili inu kakovu odštetu izdavati lovne đozvolnice, nesmiju ni bez odštete
dozvoljavati u zakupljenom lovištu drugim osobam lov u tolikoj mjeri i tako
često, da je ugrožen obstanak i uzgoj divljaci u istom lovištu, a možda i susjednih.


Obćinska poglavarstva imati će u zastupanju svojih obćijiah, koje su ovlaštenice
lova, paziti, da se sada navedenim načinom lov u obćinskom lovištu
neoštećuje ili nezatire, pa su dužna takove slučajeve radi daljnjega uredovanja
prijaviti nadležnoj kot. oblasti.


Prihod obćinskih lovištah, koji pripada obć. blagajni, sastoji se u zakup


nini,
što ju plaćaju zakupnici lovištah Nu pošto u obćinska blagajnu ima teći,


samo Čisti prihod od lovištah, to se od zakupnine imadu odbiti svi izdatci, što


ih obćina činiti ima za lovište, kao tecivarina od lovištne zakupnine, trošak za


povjerenstvene izvide pri zaokružeuju lovištah obćinskih, trošak na stupove,


kojimi se obilježuju granice lovišta itd.


Ako je obć. lovište pasivno (alin. 1. §, 9.) ima se trošak, skopčan s upra


vom lovišta, namiriti iz obć. blagajne.


ad §.
13. Ćl. VIL Kao što privatna lovišta, spomenuta u §, 4. lov. za


kona, imadu se prije zaokruženja obć, lovištah izlučiti i lovišta tako zvanih


urbarskih obćinah i to načinom, propisanim u citiranom sada §-u, dotično čl.


II.
ove naredbe.
Ta lovišta nemogu medjutim spomenute urb. obćine držati u vlastitoj
upravi, nego ih moraju dati u zakup.
Lovišta ova moraju sačinjavati neprekidno spojem kompleks od najmanje
400 katastr. jutarab, inače pripadaju lovištu upravne obćine.
Pošto zakon izrićno odredjuje, da tako zvane urbarialne obćine imadu
svoja lovišta odgovarajuća ustanovi §. 2. sL a) dati u zakup, oemože im se na
volju prepuntiti, da to učine,, ili da ih u zakup oedado.
Zastupstvo urb. obćinah dužno je zatražiti izlučbu svojih za zakup sposobnih
lovištah, ^ a eventualno može to nadležna kot. oblast i ureda radi odrediti.
Nastane li slučaj, da se za koje lovište arb. obćine nebi javio zakupnik,
ima kot. oblast učiniti odredbu, da se takovo analognom uporabom §. 9. al 1.
po stručnjačku upravlja na trošak urb. obćine.