DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 35     <-- 35 -->        PDF

~ 345 —


Jamčevina, ;^to ju zakupnik lovišta položi u gotovom iiovcn, ima se, ako


OE to zahtjeva/ plodonosno uložiti. Kamate odtu^la kao i od državnih papirah


podiže obćiasko poglavarstvo, u koga je jamčevina položena i ima ik točno nz


pismenu potvrdu dostavljati vlastoikom jamčevine.


Uložne knjige o jamcevinah, položenih u gotovom novcu i drž. papirah


ima dotično obćinsko poglavarstvo držati u sigurnoj pohrani uz uredovni popis,


u kom su naznačeni vlastnici jamčevine (zakupnici lovišta) i po njih položeni


iznosi jamčevinski. Obćinski upravni organi ođno-no občiue odgovaraju za si


gurnost položene jamčevine«


Ako zakupnik neplati 30 danah prije svršetka zakupne godine unapried


godišnju zakupninu u obćinsku blagajnu, ima obć. poglavarstvo to odmah pri


javiti nadležnoj kot. oblasti, koja će tada opomenuti zakupnika, da u roku od


14 danah jamčevinu položi, uz naročiti dodatak, da će poslie toga roka, ako


neudovolji međjutim svojoj dužnosti, dotično lovište dati na njegov trošak i


pogibelj iznova u zakup.


To uredovanje ima se obaviti najvećom brzinom, da se zaprieči šteta,


što bi ju uslied sporoga uredovanja obćiue na zakupnini štetovati mogle.


Zakupnik o dražbi lovišta podpisuje izaslanik kot. oblasti, obć. pogla


varstva, dostalci lovištah, a tako i učestnici dražbe, kojim se pri završetku


dražbe imadu njihove jamčevine povratiti, što oni imadu u zapisniku napose


potvrditi.


Dražbeni zapisnik predaje oblastni izaslanik, koji je dražbu vodio, na


dležnoj kot. oblasti^ a ova ga riešava odlukom, u kojoj proglašuje pojedine do~


stalce zakupnicima lovištah sa naznakom njihovih granicah i iznosom zakup


nine, ter nz uputu, da se imade strogo držati ustanovah zakona o lovu.


ad §. 9. i 10, CL VI. Zakupnici privatnih i obć. lovištah treba da su
neporočna života. Po dalnjoj ustanovi istoga §. 9. alin. 3, izključuju se od zakupa
i osobe, koje su se hotice ogriešile o ustanove lovskoga zakona §§-ab
11, 14 i 49. Ova potonja ustanova netiče se osobah, koje su prije krieposti
lovskoga zakona prekršile gore citirane zak. ustanove, nego na takove, koje
su od vremene, kako je zakon o lovu stupio u kriepost, prekršile spomenute
ustanove i toga radi pravomoćno sudjene bile.


Ako dotični kazneni postupak proti izvjestnoj osobi nije još konačno dovršen
u-vrieme, kad se ima obdržavati dražba obć. lovišta-, može ista sudjelovati
u dražbi i uvjetno dostati zakup lovišta, naime ako bude pravomoćno
riešena prekršaja, sbog koga je prijavljena. U protivnom slučaju ima se nova
dražba na trošak i pogibelj dotičnika razpisati, što biva i u onom slučaju, ako
tko oblasti, izdavajućoj pod zakup obć. lovišta, zataji svoju nesposobnost, ´da
može dostati zakup lovišta.


Glede skupnoga zakupa, za koji se propisuje najveći broj od pet osobah,
primjećuje se, da se tih pet osobah neimaju smatrati kao đružtvo, juristička
jedua osoba, nego se imaju smatrati kao fizičke osobe, pa se imadu u dotični
zakupni ugovor svi pojedince uvrstiti.