DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 33     <-- 33 -->        PDF

343


višta. U ovom pogledu, imime tehničko-ekonomskom, jeste vlastuik privatnoga
lovišta odguran samo gore rečenoj oblasti, a ova je opet dužua svoje Betoni
spomenute vrsti odredbe priobćiti svakoj kot. oblasti, u čijem se području koji
dio lovišta nalazi, pa ih zamoliti, da te odredbe izvrše i aad njihovim obdržavanjem
bdiju.


Glede prekršajah lovskoga zakona nadležna je odluke izricati ona koL
oblast, u čijem je području prekršaj učinjen.


U slučaju, da zakupnik privatnoga lovišta prekrši ustanovu §§ 11., 14. i
49- lovskog zakona, radi čega ima da bude izključen od zakupa (§ 9. al 3.),
ima se taj prekršaj, ako je počinjen u području kot. oblasti, gdje se nenalazi
najveći dio lovišta, skupa s odnosnom pravomoćnom odlukom priobćiti kot. oblasti,
u čijem je području najveći dio lovišta radi uredovanja u smislu citiranoga
§-a 9. lovskog zakona.


Svaku promjenu obsega privatnoga lovišta, nastavšu prodajom, diobom ili
inim kojim načinom, dužan je vlastnik nadležnoj kot oblasti prijaviti, koja će
u slučaju, ako se lovište umanji izpod 400 katastr. jutarab ili ako nastane prekinuće
zemljištnoga spoja, postupati u smislu posljednje alineje § 4. lovskoga
zakona.


ad -§ 5. ČL IIL Ustanovljenje obćinskih lovištah ima se preduzeti istom
poslie izlučenja privatnih lovištah. Sav prostor, koji nije uzet u privatna lovišta,
ima se porazdieliti u obćinska lovišta.


To porazdieljenje izvadja nadležna kotarska oblast uz sudjelovanje obč.
poglavar&tvah, koja treba da paze na očuvanje pravah i interesah svoje obćine,
i nadalje lovskih Btručojakah, koji se imadu izjaviti glede toga, da li je porazdi^
ljenje obćin. lovištah sgodno prema položaja i konfiguraciji zemljišta i
osim toga, da li je prikladno za uspješan uzgoj divljači i vršenje lova.


U tu svrhu ima kot. oblast odrediti izvid na licu mjesta.
Obćinska poglavarstva, ako misle da su porazdieljenjem, kako ga je ustanovila
kotarska oblast, povi´iedjena prara i interessi obćine, vlastna su proti
dotičnoj odluci kot. oblasti u roka od 14 danah uložiti utok na višju oblast i
u tom slučaju ima se porazdieljenjem toga obćinskoga lovišta počekati dotle,
dok nebude predm-et pravomoćno riešen.
Nakon toga ima se obaviti obilježenje granicah svakoga pojedinoga obć.
lovišta načinom, označenim u čl II. ove naredbe.
Obilježenje to može se preduzeti i odmah u slučaju, ako porazdieljenju
obć. lovištah nitko neprigovori za 14 danah posije izdane odnosne odluke kot.
oblasti.
Svaki slučaj, kada se od zemljištah, spadajućih k obćinskom zakupu, stvori
privatno lovište, ili kada se tomu zakupu podvržena zemljišta spoje sa postojećim
već privatnim lovištem, ima dotično obćinsko poglavarstvo dva mjeseca
danah prije izminuća zakupnoga roka, prijaviti nadležnoj kot. oblasti. Isto tako
ima se i svako izvandražbeno .produljenje zakupnoga ugovora toj oblasti prijaviti.
25 ,