DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 23     <-- 23 -->        PDF

:- 3^3 —
Značaj zareznlka u šumarstva.


PređavEDJe dr. N. A, HoIodOTOTSkog, profesora šumarskog zavoda u Petrogradu.


U šumarstvu imaju 2;arezmci (kukci, bube) veliku znameDitost: OBI do-
Bašaju šumi korist ili kvar. Škodljivih zarezaika ima više, te su za prouSavaiije
mnogo važolji, nego što su koristni ^ zareznici,


Šteta od zareznika predstavlja u šumarstvu samo jedan dio one ogromne
štete, koju oni Sine bilju u obće. Oni čine štetu i ne pitomljenom bilju u stanovitih
okolnostih, nu kako je čovjek postavio bilje u osobite uslove, ono i
strada mnogo više, nego ne pitomljeno. Boreći se sa svojimi gospodarstvenim!
interesi, čovjek vrlo često ruši onu harmoniju i ravnovjesje, koje jur postoji u
prirodi. Uslied toga pojavlja se mogućnost razmnožanju njekih štetonosnih zareznika
od tolike količine, do koje nebi moglo nikako doći u ne pitomljenoj
divnoj prirodi I tako ma da u mnogih slučajevih ! savršeno ne pitomljene primitivne
šume mogu samo postrađati od zareznika, ipak je opravdano umovanje
da veći dio kvara, kojega zareznici nanašaju šumi, mora biti u saveza s uvjeti
i sa načinom samoga šumarenja.


Pravac suvremenog šumarcnja o šumah zavisi uviek od suvremenih go
spodarstvenih potreba.


Prema ovome valja da računamo o postojećih uvjetih šumarenja i da dovedemo
naše gospodarstvene interese po mogućnosti u sklad s uvjeti, koje iziskuju
pravilni razvitak i napredovanje šume. Zato je neobhodno potrebito, da upotrebimo
sva sredstva proti štetonosnim zareznikom. A da se sva sredstva upotrebe
uspješno, treba da se upoznamo sa životom zareznika dotičnog mjesta
i okolice.


Ako uzmemo, da u njekom mjestu gospodarstveni interesi zahtjevaju gojenje
šum^ od četinjača, koje imaju najbolju prodajnu cienu, a da te četinjače
najviše stradaju od zareznika, onda ćemo u tom slučaju morati nastojati, da u
tih dvih protivŠtinah nadjemo kakav mu drago srednji put ili izlaz. Taj srednji
izlaz biti će, ako brižljivo timarimo i čuvamo šumu u svrhu, da se po mogućnosti
umanje ne normalnosti, izazvane samom ogojom, i da nastojimo preduzetimi
sredstvi zapriečiti umnožanje škodljivih zareznika.^


* Pojam 0 škodljivosti zareznika posve je relativaB. Zaista u prirodi i ne ima
niti škodljivili, niti koristnih zareznika. Ako je njeka vrst šumskog drveda podvržeua
jednim iii drugim parasitom ili kakovim inim škodljivcem, oada ona izumire 1 zamjenjuje
se sa drugom, u okoinostih bolje izdržljivom šumom.
Čovjek podržava i gaji stanovitu vrst šum. drveća, koja je prikladnija i koristnija
za njega. On ne računa na to, da li ima drugili izdržljivih vrsti, pa ma one bile
tako važne i koristne. Uslied toga zavisi sve od gospodarstvenih uvjeta, jer ono, što je
kod jednog uvjeta štetno, može biti kod drugog koristno. Tako n. pr. zareznici listo-
Meri (chTysomelidae) broje se medju štetonosne, jer se hrane lišjasike i drugog drveća, nu ako se tu primjerice goje Četinja5e, od kojih se mladice
(biljke) nalaze pod zaklovom jasika i topola, onda se može gumar u takovtm slučaju
nadati, da de se ondje pojaviti jasikov Ustožder (G-ina tremula), koji neće četinjače
napadati.