DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1893 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 8« i 9, u ZAGREBU, I kolovoza 1893. God. XVI!,


I. Omorika Picea^ omorica Pančić/
Osobita fela četinara u Srbiji


Naže je balkansko pokostrvo u mnogome Čemu, a osobito u prirođnjačkom
obziru dosta Kepozmato tako, da sv5.ki putnik, koji se resi, da mu koji kraj
proputnje i za budi šta u svom putu razbira, ima prilike, da učenom svetu za
koju interesnu novost javi. Otud se u novije vreme mnogi prirodnjaci (frrisebach,
Frivaldsky, Heldreichj BruDuer, Janka i dr.) mogli đa iznesu na svet priličan
broj novih životinja i biljaka: Heldreicii dve fele listnatog drveća, Grisebach
jednu felu četinara-, a tu je mogao i PanSić da privredi nauci uz druge novosti
i novo drvo omoriku. Kad su Grisebach i Ileldreich svoje novosti svetu objavili,
moglo je, da se čita po novinama, da takvoga čega (novoga drveća) može
da bude u Evropi samo po Turskoj, gdje je sa nebrige vladajuće rose mnogo
teže i opasnije putovati, nego po Africi, a kad je naša omorika pred učeni
svet izašla, primljena je sa najvećom neverlcom: sa više se strana svetovalo
Paučiću, da malo bolje prouči običnu smrču, za koju je opšte poznato, da je
jako promenljiva u boji i veličiui šešarice, u dužini i gustini eetinCj u pravcu


i čvrstoći granja. Prof. Grisebach je svoje novo drvo našao slučajno, kad se
god. 1839. peo iz Bitotja na Perister, naša je pak omorika bila po imenu davna
poznata iz narodnih pesama, ima je i u Vukovom rečniku, ali je pored svega
toga prilične muke stalo, dok je Paučiću pošlo za rukom, da to ime sastavi sa
onom prirodnom stvari, koju ono označava.


^ Na zelju nekolicine mojih drugova iz Hrvatske, da im obširno opišem PaDČidevu
Omoriku, odazivljem se svesrdno sa onakim opisom, kakvoga je mogao samo slavni
Dv, FanČić veštim svojim perom izvesti. LiSanm,


G. pisac timoHo nas je, da nazoSne dvie razpraviee priobdimo u „Šumar, listu**
onako, kako jih je zamislio i kakovim jili je jezikom sastavio.
Mi to samo iznimno hinimo po njegovoj želji; ali molimo g. pisca, da u buduće
piše svoje razprave onim jezikom, kojim do sad piše naš dnižtveni časopis. Njemu to
n6(5e težko biti kao sinuBa-šejuiiačkeLike,


U ostalom mi smo d u ž n i u tom pogledu potrebiti obzir uspeti i na v e č i n u
naših dražtvenih članova. Urednictvo.
A, Grisebach: Spicilegium Florae Bythinicftc et Rnmelicac, Brannsch^veig 1884.