DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 308 —


rodina gnjezda, u kojem je Setvero rodicfa prebivalo. Vatra zahvati napokon i rodino
gnjezdo. Majka mogla se je lako spasiti od prietede joj pogibelji, da živa ne izgori,
nu ona ne htjede to učiniti, jer joj to ne dopusti majčina ljubav. Njoj nije bilo stalo ni
do vlastitog života, te je žilavom uztrajnošdu napokon izgorila skupa sa svojimi rodici_


Mužak rodo kao otac oblietavao je goreče drvo i plamteću kudu neprestano, te
je graktanjem i lupanjem s krili odavao svoju žalost i zdvojnost. — Liep primjer čovjeku,
da se ugleda u požrtvovnu ljubav nieme životinje!


San ili spavanje riba. Englezki naravoslovac August Čarter preduzeo je zainimive
pokuse sa ribami, da jih uspava. Ovakovimi pokusi dokazao je, da ribe, koje
živu u sladkoj vodi, kao primjerice: krupatka, b j el i c a (kesega), glavoč, krap,
linja k (linj), Mal i kle n isto tako spavaju, kao što i druge životinje, koje na
kopnu žive.


Isti nagon za spavanje imadu i morske ribe, a medju ostalima spavaju vrlo rado
slieđede ribe: labrnjak, gruj (morski ugor), kovač, morska mačka, smudj
k u č a k.
Naravoslovac Čarter dokazao je, da z 1 a t o č i c a (zlatna riba) i štuk a nikad
ne spavaju, nego da se samo odmaraju (počivaju).
Potreba spavanja kod riba mienja se prema meteoroložkim odnošajem, s toga ne
spavaju ribe uviek samo po noči, nego i po danu.


I ptioe govore. Njeki očevidac pripovieda sliedede: Prošlog lieta promatrao
sam sa prozora njekog kišovitog dana jato gusaka, po broju 15 glava, gdje se počeše
kupati na sried ulice, radujuć se, što je kiša pljuskom padala. Najednoč dobrzala je
iz njeke pokrajne ulice jedna guska, gaktajuć i žureč se k čoporu gusaka, koje sam
promatrao, te jim stade nješto kazivati i blebetati. Vidilo se je, da jim donaša njeku
rađostnu vijest, a činilo mi se je, kao da jih nagovara, da idu njekud š njom.


Graktejud poče se guska pridošlica polagano udaljivati od jata gusaka, na što se
cielo jato odputi za pridošlicom kao na zapovijed.


Gledajući to u čudu, bio sam znatiželjan znati, kuda guska pridošlica mami ostalo
jato gusaka, te brže bolje uzeh svoj šešir, i odoh polako za guskami, na čelu kojih
je stupala guska pridošlica. Ovu gusku priđošlicu slijedjaliu sve guske u jatu po redu,
kao da stupaju vojnici na vježbu. Guska pridošlica napokon odvede ostale guske oko
150 koraka daleko od onog miesta, gdje sam jih motrio. Sve guske istim redom unidjoše
za vođjom u njeko dvorište, u kojem stajaše kola, puna natovarena sa vredami zobi.


Prva guska, dakle pridošlica i vodja, dovede ostalo jato do kola, pod kojima je
ležala prosipana zob, koja je iz poderanih vreda procurila. Od ove zobi morala se je
guska pridošlica do mile volje nazobati, prije nego što je svoje drugarice dovela do
kola, jer ne htjede više zobati u đružtvu.


Ođtuđ se razabira, da i životinje ima svoj ugovor t. j . da se medju sobom razumjeti
i porazgovoriti mogu, a to je dokazano sa sijaset sličnimi primjeri i kod
ostale peradi.


Biline od 6000 godina. „Prosvjeta" priobduje iz „Flore pharaonique", Pariš
1892. sliedede: „Najstariji herbarium na cielom svietu jest u egipatskom muzeju u
Kahiri; u njem je bilina, kojim je 5000 do 6000 godina. Sjajno doba egipatsko pada
u vrieme od 4000 god. pred Isusom, pa ved onda bijaše običaj tjelesa obviti i okititi
eviedem. Ovo se je cviede po sebi u boji veoma dobro sačuvalo; to je bieli i
modri lothus, crveni mak, šipak, iztočni sljez (chrjsanthemum coronatum), šafranjka
i t. d. K tomu bi se pridavalo lisde od celera, lukovice i češnjaka. Schweinfurt h
je razvidio te bilinske ostanke, a s njimi se je ponovno znanstveno bavio V. Loret. "