DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 293 —
čiju, naime da se i kod nas osnuje jedno družtvo za morsko ribarstvo,
kako obstoji u Trstu za pomenute pokrajine. Tršćansko družtvo za morsko ribarstvo
đonielo je i na medjunarodnom gospodarstvenom kongresu prošle godine
(1890) u Beču mnogo važnih pitanja na pretresivanje, te i kod medjunarodne
gospodarstvene izložbe u Beču pokazalo svoje uspjehe postignute u
gojenju kamenica, konserviranju riba itd. To družtvo, osim što se za napredak
ribogojstva brine, skrbi se mnogo za siromašne ribare i njima pruža materijalne
pripomoći za nabavu brodica, mreža i drugih alata. S toga bi veoma uputno i
shodno bilo, da ni državni organi pod koje spada pomorsko ribarstvo, čim
prije nešto urade i za ovu važnu granu naše narodne privrede.


II. L 0 V s t V 0.
0 lovstvu u obće neimamo bilježaka, koje bi nam stanje lovstva u Hrvatskoj
protumačiti mogle, jedino što znamo iz povjesti Ivana Tkalčića, da je
naše svećenstvo u XII. vieku jur sabiralo kunovinu od naroda, kao stalan dio
beriva. U grbu kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije utisnut je oblik kune,
dapače bio je i u kovanom banskom novcu iz XIL vieka nazvanom „Moneta
banalis" ili banovica jasan otisak kune.


Lovno pravo mienjalo se je po vremenu u našoj domovini, a u svrhu
zaštite lova izdani su razni zakoniti propisi. Lov je u prvih stoljećih svakomu
žitelju naše domovine bio posve slobodan. Kasnije si je sve više prisvojivalo
plemstvo lovno pravo, te je stavljalo razne zahtjeve na podčinjene seljane.


U početku 16. stoljeća bio je na temelju dekreta kralja Vladislava II.,
kojim se regalno pravo lova potvrdjuje, lov na jelene i ostalu plemenitu divljač
dozvoljen samo plemićem. Seljanom bijaše dozvoljen samo na grabežljivu zvjerad.
Ovo pravo bijaše dugo uzdržano tako, da je jošte kraljica Marija Terezija nalogom
od godine 1755. odredila, da mogu slobodno u lov samo plemići.


To pravo plemića uzdržalo se je skoro do svršetka prve polovice ovoga
vieka. Nu godine 1848. promjeniše se odnošaji ne samo u domovini uašoj, nego
i u drugih zemljah. Mnoga divljač bila je u uzčuvanih lovištih po seljacih utamanjena;
od tada su i jeleni u mnogih predjelih Hrvatske posvema izčeznuli
lov je bio opet svakomu slobodan.


Da se ponovni lovni odnošaji u domovini urede, izdana je po c. kr. hrvatsko-
slavonskom namjestničtvu 4. travnja 1859. „privremena uredba lova".


Tom naredbom uredilo se je u Hrvatskoj i Slavoniji privremeno lovstvo
tako, da su lovišta, koja su vlastelini prije god. 1848. po tadanjih zakonih izlučili
i za se pridržali, ponovno uzpostavljena. Sav ostali za vlastelu ne pridržani
prostor, na kojemu je do sada svakomu prosto bilo lov loviti, da se razdjeli
na lovišta.
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 294 —
Županijske oblasti dale su u zakup takova lovišta na 5—10 godina. U
toj naredbi ima nadalje više ustanova u pogledu izvršivanja lova, te se opredjeluje
i lovostaja za koristnu divljač.


Tu privremenu naredbu zamienio je god. 1870. lovni zakon, koji je još
i danas u snagi.


U najnovije vrieme radi se ozbilno o tom, da se lovni zakon XVin. od
god. 1870. novim izmjeni, t. j . da se takav prema crpljenom izkustvu domaćega
lovstva uredi.


Valjan lovni zakon neobhodno je potrebit za unapredjivanje lova i lovstva;
on je glavni temelj na kojem će se podići racionalno lovstvo, kao što je to i u
drugih zemljah učinjeno.


Od godine 1875. uredjen je kod nas porez na lov i lovne puške, te je
svaki lovac dužan uza se nositi lovnu kartu, koja vriedi na godinu dana, a
stoji 12 for. Osim toga plaća se od puške dvocievke na godinu porez od
2 forinta.


Zakonskim člankom XXIII. od god. 1883. o porezu na lov i lovne puške
propisuju se posebne ustanove glede nošenja tih lovnih karata i odredjuju novčane
globe za učinjene prekršaje. Taj porez na lov i lovne puške dosta je
znatan, te nestoji u razmjeru prema vriednosti one divljači, koju lovac u zapuštenom
lovištu na godinu ubije, nu s druge strane odvratio je mnoge, koji su
prije nepovlašteno lovili, od toga neovlaštenog sporta.


Lov će u našoj zemlji znatno unaprediti lovačka družtva, koja danas već
u svakom gradu i povećem mjestu naše domovine postoje. Ako se ta družtva
za napredak lova svojski zauzela budu, nastojeć o tom, da se koristna i vriedna
divljač u pojedinih lovištih što bolje uzčuva i uzgoji, onda će ta grana privrede
okrenuti na bolje.


Lovačko družtvo sa sjelom u Zagrebu pokrenulo je živo pitanje o napredku
lovstva time, što je osnovalo i novi lovni zakon, kojeg bi naš sabor pretresti
i prihvatiti imao.


Onoj osnovi imali bismo prigovoriti u §. 47. koji glasi: „Tko mladu koristnu
divljač ili koristnu perad ili ja,ja njezina iz gnjezda vadi, kazniti će se
globom od 50—100 for." To je prestroga kazna.


Zakoni se imadu prilagoditi odnošajima i nestvarati prenagli prelaz, koji
se i osvetit može.


Nadalje se po §. 21. dozvoljava vlastniku ili zakupniku lova grabežljivce
izim ostalih sredstava i trovilom tamaniti; to je u istinu pogodno, al u naših
šikarah i branjevinah radikalno se grabežljivci samo strichinom uništiti mogu.
Trovanje moralo bi se sveobćenito izvesti i to zemaljskimi sredstvima, dok to
nebude, naše će lovstvo sporo napredovati. Pojedinci neće kao i dosele n. pr.
brodska imovna obćina, grof Bombelles, kutjevačko vlastelinstvo i drugi žaliti
troška oko tamanjenja grabežljivaca strichinom, al što će to koristiti, ako se
to sveobće izvadjalo nebude!
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 295 —


Čim svaku štetu nanesenu po divljaSi vlastnik lova i zakupnik platiti mora,
ostaje lovstvo neunosno, dakle puki „sport", a uz to mora pojedinac za sve
susjede i za tamanjenje grabežljivaca da traži; tu mu mora dobra volja izčeznuti.


Nama je primjerice poznato, da brodska imovna obćina od god. 1875.
strichinom truje, al od dohodka lovačkog tamo još niti spomena ne ima; tomu
slično biva i kod kutjevačkog vlastelinstva, a tako će biti malko bolje i kod
grofa Bombellesa, koji je posljednji podpuno svoje lovište uredio.


Prepelicu, trčku, gnjetelja množiti je unosno, jer se hrane ponajpače od
odpadaka, ali zec je naopaki gost u voćarstvu i vinogradarstvu; on je kadar i
znatno veću štetu nanieti nego što vriedi. Medjed i kurjak grdni su neprijatelji
naše koristne divljači, nu kod lisica, koje tamane i miševe nezna se pravo,
da li više koriste ili prave više štete. Imade u nas slučajeva n. pr. u požežkoj
županiji, gdje je svestrano god. 1888. mnogo lisica potrovano. Iza toga pojaviše
se po šumah miliarde miševa, koji pojedoše bukvicu i oglodahu podmladak
po branjevinah, a kada im hrane ovdje pomanjka, bilo ih je puno polje, gdje
po žitaricah haračiše. Toliko držasmo spomena vriedno, da svratimo pozornost
na zakone, koje priroda stvara i od kojih se niti ljudski zakoni odaljiti nebi
smjeli.


Žalimo veoma, što nam nije moguće donieti podpunu statistiku lovstva u
Hrvatskoj i Slavoniji tečajem prošloga petgodišta. Namaknusmo težkom mukom
podatke za godine 1887.—1889. Vidi sliedeće skrižaljke.


Iz tih pregleda razabire se, da je u gojitbi koristne divljači najnaprednija
županija varaždinska, zatim zagrebačka, onda sriemska i požežka.


Zvjeradi je najviše utamanjeno u županiji virovitičkoj, onda zagrebačkoj
i varaždinskoj. Medjeda je najviše utamanjeno u modruško-riečkoj, a vukova u
ličko-krbavskoj županiji. Vriednost svekolike ustreljene divljači i zvjeradi u
Hrvatskoj i Slavoniji iznašala je u godini 1889., raćunajuć po srednjih cienah,


92.614 for.
Ako se uzme u obzir dosta znatan broj divljači, koja u tom pregledu
nije naznačena, jer si zvjerokradice istu prisvojiše, onda se za spomenutu godinu
može označiti ukupna vriednost divljači u okrugloj svoti od 100.000 for.


Ovo će i biti po prihci prosječna vriednost postreljane divljači za stalan
niz godina blize budućnosti.*


* Naravno je, da bi gore spomenuta svota vrieđnosti ubijene divljači mnogo veća
bila, kad bi se k tomu mogla uračunati vriednost divljači, koju, kako sam g. pisac
kaže, poubijaju zvjerokradice odnosno, kad bi se statistika tog predmeta točno voditi
mogla.
Kako se je pokazalo i u cislajtanskih zemalja, navedeni broj ubijene divljači
mnogo je manji od pravoga broja, pošto mnogi zakupnici lovišta hotimice naznačuju
manj u količin u ubijene divljači samo zato, da jim se zakupnina ne povisi.


Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 32     <-- 32 -->        PDF

296 —
1 ^
aTS
SPSP-3
-=!
3
s
a<«h
j
i<
g"
S3
o
w
CS1<
CD
^
-*
&5
P 4

N
crtj
&3
tV
s=
g
H *
c
t-l
cs <
O
w
cSS
N<
0
o < 1 5 ´ CT:
9» a
a>
i» < C5to
C n
1 1
1
to
os
1
1
1887
o
»>
0 3
t o
00
0 0
ai
C
H
C
N
0
1
^
5A>
33
1—L
O
t o
CJt
00
o:
w
1to
1
1
1
1os
0 0
to
to
1I1
1
1
1
1
1 1
1.
1
1
1
CD
B
S »
t ^
P5
o
S5
1888
1889
1887
1888
1889
I
i ( O 1 0 5 os o 1 1
i
* H-* to l-i os O i to HA 1887
» 3
CO
h-
-^15 0
o
h-l
h^^
to -q cn
o
HA
HA
0 5
* J
OS
<35 w
^ 0 0
co

K
LM JM
OS
^ -
t ^
-3
to ^ t—^
to
os 0 5
0 3
H l
-J
to
0 0
co
„O
t o
C C
»S3
1888 O g
CD H "
0 0
CJ1
o
1u ^
a
u
1OT
-J
1to
1 —
os
I-a
* j
1os
t o
o
1
CH
co
m
1to
co
o
1os o>
1 I V U
1889
1887 c O )
CO
m
CC
^^ h-1 1 O 1888 e + o
o 1 o 1 1 1 O crq
co OS
1 i
i
1
1
I
1
B
&9 1889
1887
o
8=
N ^
1
i
1
1
1
1
1
i
1
HA
1
-=1
o
1888 p <
1 § N
co os 1 1 1 P5 1889 H . P CL>
t o OS I O ^^ — *
p . 0P3
» *a
CJ1
t o
to
ta
M
m
rr
h^^
-*
OT
to
I O
h-^
o
(f»
t o
M^
os U 5
»—1
h-i
o-
J
-a
o .
-J
t o
^ co
<->
^ T
oH A »
CSl
1887 C5
P
o
p-
p ´
CD
co
´ o N ^
(>
co
on
o;
o<
br
0 0
0 3
to
o
os
os
C n
to
H A
co
b i
ovcn
t ^
i* ´
crs
-3
o
o
os os
^ 3
os M
*5
Eo
1888 --
^.
GO
CD
0 0
U 1
1 ^
0 0
to
n^
^1
o
to
tsS
OS
t o
to
O l
co
o
h-i
OS
cn
os
H-*
>f^
-O
O J
ra
O l
OT
>-´ N-)
0 3
-J
^ 3
0 3
1889 ^ 00
00
1 ^ co OS
CJT 1887 Oi «
*<1 It ^ a< ^— » co ^P^ tsS OS
CJ 1
o
co 0 5
1
1 1 os
os
—1
O J
O J
O i b S
O l
O
t 3
99
1888
a>
co ^^ 0 2
h-i
to 1
to
co
os
os H *
N I
o
1 1889
I O
t o to 1 OS cc HA 1887
co CTi 1 o t h~ * 1 <-> <=
o O
0 9
CJ1 0 0 0 5 s 1 P5 1888
U I o> o> to >-* 1 H » o 1 P ´
0 0 1—i o os HA ^ 1889
co 1 k S 0 0 t o I* ´ os ^ o
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 33     <-- 33 -->        PDF

297 0
2 0 0 1 0 0 i—t T—1 >Q a>
6881 -rt ´=´
T H CO to 1 T)< t o O
CM 5
O i co l O ( M 0 3 ´i ´ T—« co
8881
i88T
6881 C3
O
CN
OT
´i *

co
to
co
( N
>o
*
co
1
1
( M
t o
i H
CO CO
I O
T-H
T-(
CC
0 3
OM
cT-
4
( M
1
1
CO
o
( M
co
1-i
sco
so
SS
888T
1
1
o T—t
r ^
T—1
1
1
t o
1-H
0 5
( M
1
1
o eo
5:
i88X CM
m 3<1
t o
^ H
to
t -
^ ´^ r^
ou
1
1
^
L>"
os
00 >o
6881
o
m
T H
l-H
0 0
co
cn
0 0
co´
0 0
I O
I O
ci
0 5
(TJ
´^
r^
^t´ (
N
O
0 0
cn
ai
T— 1
co
-^ ^S
co
ce 8881 &
( N
(Tq
,—(
co
co
co
co´
t o
t o
0 0
o -5 «
0 5
o
o:
t o
I O
1-J
o
1 ^
co
co
0
co
S
00
co
— >
i88I
O
co r H
c q
"* co
^1—1
CM
co
0 0
0 0
t -
y~-t
MO
I M
CO
^
T-^
T—
^T— 1
t o
r H
CC
Cv
\o
«c
n
0 0
CJ
n
a
E>
6881
t «
^^
o
o-
*
co
co ot
1-H
t o
t o
I O
t o
a
co
c-
CO-*
r-H
0 0
ot -
i-H
e> c o
e o
0
rt ^^
a
TSJ
C3
O ´^ 8881
cS
> o
TS
t o
( M
t o
c-
T H
t-*
I O
oc
l O
^t o
T-(
3 0
CO
( Mt ^
^
CO
o
t o
co0 0r-H
co
*
CO
o
T S
o i88X
H =3
a
< N
CO
*
( M
CO
0 0
co ^ c-
CC
0 0
co
t oC t
-
( M
O J
I O
o^
*
c o
*
eo
C S
fl -f J «-i
l O t ^ t ^ c^
^ I PH 6881
j« >
1
_I O T-H
i O
co
OO
co
l O * H
«—1
e6
. M
s
8881
1—1
i ^
OJ
´5° 1 1
o
>o
OT
OO
CO
cd
I> -o
( M
1
co M
co VI«
CO
O)
a o
i88T
cs
1 1
( M
o
co
t ^
o
co
0 0
r-l
CO
1
t - CO
0 3
^
CS »o e> co 1 * T H C O i n
M 6881 , M
^
T-l O i 0 0
T-i 1 ( N CO ! M t ^
co
o
p<
8881 -* j
a>
t ^
m
>n
c^
l O
o
^
^^
l O
t o
( M
oa
-*
^
^
CO
T-H
t o
<~ i
0
» 1
co
>o i88I U co I—1 co r-t co co co
1 x O -^ eo
I—H " 6881 1 1 -^ 1 1 T-t to
_> 8881 1 1 CN 1 1 1 M
a:
"— i
o
i88X
6881
8881
^ M
W
"^
l> -
co"´
r-l
!> 0 0
1—c
CM
T—1
( N
< N
´"´
1
1
1
1
1—t
*
~CO ~
CM
mt -
r H
l-H
1
1
1
( MCO
0
sO
0 0
" ©
1881
H I> -
y-t
O
SO
( N
»—1 co 1-i T H > 0 0 5
co
« »-»
ce
r ^ ^ JL
0
> M rt
đ OJ
c4 a^
cS ^» 1 o
rt 0
K8 ´ 1 c rt
o
2
a o
y N :
t e
>
o
1—1
m
t
c
» ^ 1^ 1^ o
3
3
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 298 —
I
I
T3 03


o m
o o o as ft,
o
o


CS1< o


ert-C
e


& L»<


5´ w


13 07´ 0Q CJ´


a ^ CS1< w


SS 8°
tf


CD


o
s
< 5S


00 to IO
co w to to m 00 OJ — I O 1—´ 1887


(-1 H- 05 05 OJ 05 CO a
os -j co tsS >^ 05 05 CD h-i


o.
O i3.
t-* to
rr


^3 Oi
H ^ tf^ -J to ta H-*


co
1-i


CO N) 02
t^ M^ 1888


to to


ClJt 00 Ox K-1 <1


cn SS
o


co
co


(O ´-´ h^ 4^
ll^ i^ 05 05 Cn 1—1 03


"
»3


CO t—1
1^ t>s CO 03 OT 03 to 05 s» p^


t«r 1889
co


JJ ^J M^ O h-i OJ H^
co


»A »-´
<3 CT ^ to 1887 <


-J to C 3 to 03
p


03 "^ -J t(^ t JI 05 CD Oi o O it^ a<´
<1


i^


co


^ -:i o3 05 1 OJ h-i *—1 1888
CJ1

O 0 o


u 1
c 95


05
*


c


co
K Ol


S ^ ^ —1 1889
fS


Cd ti.
IN 05


a: to
o D
CJ-
o *:!
w


h-1


s 05 K i CO O o 1887
p


-J h-i
0-´ O´ >f>-t— p


-a oo
OJ


co c

OJ O i
00 OJ


H —
1888


-J 05 J »p´ hf´ CO Oi ga 93
<~i fi H


o
1
co


co
t« —


O s 1—1 Ot ^ 1889


o Cn tsr t^ s ^1 OJ 1—1 W co —a to „
a> 1—^
^ «5


N


IO 00 CO
If: co co >^ to 93


^ m bS
C *^ O J 1887
2 05 Ol co c1o
-J co


OJ O 3 H^
^a PT


pr


^— co o P


»>
h^
o >I^ -<1
o- to ^J 05 1— co< T) O i^
to D 05 h-E= 1888 ^^


co K^ (W
c 05 1—* CD CD


l»>
«o o


o


at


^^


U1 Oi ti to --a to


>^ c CO
1889 ´ p


i>a O. 05 -a rf^ to to tr-
"


CO t^ o>
-o t-1 --J CD B


o to JJ (f^
M. &s p"
u
1 1 Cn
to OJ 1 ^ 1887 . &


UI 00 -^1 1*-O


m 1 1
e^


co 05 to H^ to , o 1888 a
to to 0. CO


Oi 05


1 o
a.


g: 1889
t^


1 1 1 1 1 1 1 1 1 p:
-o
*.-"^^ 53 o


co 00 05 0 3 05 N-) 05 i_j.
CJ1 Oi CO M 1-´ )(^ N) o> K^ ^] 188? 5´


to


* Oi If^
ts; J h-^J tf>-00


o Br*.
´—1


03 05 CT


o
r 1 CB3 1888
^A^ CO


to ^ OO to


co ^ ~J
() O 1 co OI CO


05 tf´
t-^ -^ ^.
-*. J It^
n^
05 K 1-1 00 00 *J


1
1889


<3>
t OT OJ
co
-a cn


CO -a
b; ) 14^ 1 o


05
CO


cn


^


>-i


*. os
00


ČO ISS 05
rt 05 )—1 O CD


-a W 1887


0 3 0^ >f>-co cn cn i-S
CD


CO ^] 05
o. Ol co OO
te » O CD


».
co rt^ o
*.


l_ l
1888


I-* to I-´ H* 1 cn co
tsS IO h-1


i cn O &s


CD Cn
1-1 CD O


>»co >
--: -´ «^ cn
03 ^


co


iji CO to 1 -J -J


or
1889


co CO CO
c; 05 to *q to


02
4^ Oi CD


to a-to


tiT

05 o: h-l to to 09
bS CO tj CTT OJ >+i^ 1-1 a> CC 05 CD


a> *-co
o
1887


cn
to


r*
c


3 05 to 05
on
co 1888


03 —J Oi
CT CO »t^ OJ &=


05 i-ri CJi
K^ OI


ca -a o cn C3M
k^


H- OI M OJ 1


u:^
1889


-<1 00 05 C5 05 05 to
i^ 05 to Ol OJ f^ *J


1


o
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 299 —


1C88T
OS co
OT 0 5 1 O i CO
©
8881 o
l O
T-i i H
CO
t -
( M
r H
t ^
>o
co
3
( M
0 0
co
t. -
a>
>EH OO r-t m CN 0 0 CO co t -
1 L881
6881
CO
-*
«L>
o>
O i
´-I,o
co
0
3
CO
CT
0 3
0 0
Ttl
0 0
T-<
r H
on
co
m
^ 4
a>
co
co
co
I O
0 0
l O
m
co
0 3
I M
i-H
-*
c-
o
co
co
0 0
t «
8881 S —
Oi
00
00 n
i88 l
t o
^ I M
oo
"*
o co
ra
*
O
CO
CO
co
0 0
co
eo
0 0
mCD
cS
L^ 688X
1-1
co
1X3
co
0 0
$
*
CO
co
co
5
co
0 3
0 0 h co
04 o>
*
OD
00
.2*
O
"—s
N
l i
1)
.rt
«
8881
i88I
3
C3
O
t ^
o
i H
t o
« 3
co
co
CN
CO
( M
T X
0 3
0 5
CO
0 3
,rt
o
TJH
3
^
Trt
^^co
(M
rH
CO
o.
0 0
co
s *
0 3
l O
co
CO
t -
eo
( M
1-
r H
0 3
t -
>* a>
"*
S
0 0
rt
o>
cg
I—t
0Q
G3

"—a
o
6 0
6881
8881
i88 l
d
a
-*
c (
M
T H
C (
M
i H
T H
t -
T-(
0 3
r H
-*
Trt
(#^0 3
I>>
-

r H
CO
co
>o
-*
ot -
cn
co
0-.
co
0 3
S
o
( M
CO
rH
D *
r-t
0 0
l O
0 0
on
t -
i n
^^
i>0
0
I O
o < N t * l O CO co ( M I M oo
o
m
´^
cc
3
6881
8881
> o
riđ
M
O
eo
t -
oa
I M OS 11
y-t
r H
rH
CO
eo
*
T H
*
´^
CO
CO
*
r-f
m
OJ
os >
«
i88[
i>!>


CO
´~´
I M
CO "^ CO
CM
cc
-*
( M
0 3
CO
m
m
OVI
6881 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
H 8881
i88 I
o 11
1
1
1
1
1
1
1
11
1
11
1
1
1
1
rt
CS 688T
c l O
* o
^
I O
"^
CT
"^
CC
T H
0 0
r H
co
i n
C3 co 0 3 r H l O CO m
c6 8881
i88I
> CM
CO
co
i w
co
o
o q
CN
( M
(M
o-
ON
r H
r^
1~
*
co
r-4
o
i-H 6881
*
( N
( M
0 2
,rt
c(
M
co
CM
^
c^
T—
T—
c0
3
cr
CO
1 —
0 0
o
co
8881 e3
*
CO ol O
Ttl
t OVI
t -
( M
CO
cr
r-
eo
r H
r H
CT
CC
O)
r-<
cS 1881;
o
^
i M
"* ( M
iO
( M
>o
co
(N
t _
0 3
CO
co03
*
«
CO
5= 6881
888X
73
´?
( M
O
O i
©
1—I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O l
I O
1-4
i88I
O
a
( M CT
1
1
1 1
1
1 *
(8 os
C3
J4
ci
ta o
c c8 « CS c
(8 o c
3 1
o
»^
o
fe3 tS3 >


>
O
OJ m P
đ3H
.r t
-rt
>
1
1
c
a
0
a
22
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 300
^


CQ
D w


3 o
o


B CD


p
p
OD g-; w
c tK´
CS1<


<


1


a*


55


HA


Oi
1—» h-i


*


CO to »^ If^ Ol to


o >—*
r
IB*


05


u


-5 to
OJ 00 to


~a
o os


co


#-


s; 1-1 -J
h-i H-Ol Mo 05 Ol -a Ol -a


fS


ta
to bS 00


1


to CO 1
00 Ol bS
-a -q


o


(»^
o 1


n


1
1


Is2 >f>-Ol
co H* os


os


Cd


OJ Ol
Ol to J-1
-J ^11-1
Cđ K^
VI


o


tQ


lb. 03
tf-rf^ os


»:i Ol os 03 »co 00 H´ OO to
N>
09 1*-00 os M
a>


-]
Ol 1-1
H^ to


o
o<


-^


iST-
H-L


Č> bo Ol
00 h-t


oo
oo


05
M^


w o o


riK NJ
:cn Ol to Ol -<1
cs IsS -J


o o


P 05
ta 00 to H-1


m


C0 to *a


os
a>


to to to


co


-^ tsS Ol to M
ll>> l-l Ol


-]


o


tsS CO N^


lO. K» >K h-i
-o to Ol -]


0 0
IN3 >)^ to


to


w


?o


h-i h-i


co


rf^ os -

oo


o> *J *-\->-to
ta


P 05
Ol to


Ol
bO -:i


rr
oo


00
j-i Ol


co cs


05 Ol
H" to


»


co
p


^
^
IO *3 l-l
co -a (f^ to Ol
ta OO -5 Ol
-<1 Ol If´


oo


o


I-*


^i-
bC
>-
to


< Ol
-a ro os


tf^
Ol


o


-«^ to


j os


oo


^^


CO


03
Ol -J Ol


-a


h-^


to


o


C90
to Ol >(>


o
o


b 3
h-*


KO
O os to h-i
00


os
co


Gđ O O) to OO
CO


co >;>-
Ol


-J If^
to


0 0
!*». _w_ 03


to h^


<5

m


Sf


-q
bO
Ol


Ol


oo


h^


-J
to


)—1


(f>ts


oo


1—1
to


-a
oo


cn


Ol
to


rt^


1


1


-a


Ol


oo


os


oo
Ol
tf»


Ol
Ol
00


to


os


1-1


to
Ol
Ol


tf^
bO
Ol


05


Ol


-a


o


os
00


o


Ol


05


o


cr>


o


t-l
Ol


o


o


to
05


N


<2


i>r


s>


to
Ol


M
to


-q


to


o


to
co


1


1


<1
00
if^
05
1—1


hf´
Ol
00


oo


to


00


to
co
Ol


,


os
o


to


Ol


o


Ol


03


oo


H*


to
Ol
Ol


05


<1
M
05


Ol
tf».
Ol


05


to


o


os


00
to


to


Ol
-3
01


os
to


to


M


Ol


^


1


K^


y


´i


05
OJ


l-l


(—>


to

M


o


03
J^


1—´


M


Ol


´-´


I-;


bO


"^


oo


Ol


to


K-*


oo


-J


*


00


VI


to


tf^


«´
h;^


o


Ol


to
00


o


Ol
to
!-


-a


os


to


l-l


o


Ol


t-l
Cl<


o


cf


<1


M
to


t(^


>-l


rf^


o


1—1


o


oo


n^


It´
Ol


Ol


05


to


03


03
to


to


OO


h-i
lf»


t-i
Ol


^^


os
Ol


K^
tf^


to


oo


tf^


1


1


1


to
to
to


C-i
OD
^´ P
O
&3
^
´g´
§2
tT
O
B
rsf5
<]

s» O!
o
<-J
&3
M -
o
c +
B^


1887
1888
1889


1887
1888
1889
1887
1888
1889
1887
1888
1889
1887
1888
1889


1887


1888


1889


1887


1888
1889


tf
CO
-1
si
o
P ´-^´

iTd
-
Q
SS
o-
t3<
H-
^^.
»-.
<
M
P


I


I<


S3


f
f
cr
CP
w


1-i


-3


2
N


CK3
o

00


co


00


(X
to
ŠUMARSKI LIST 7/1893 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 301 —


Z z ]s a« zi


prosječnih tržnih ciena divljači na tržištu zagrebačkom i varaždinskom.


a) Divlj aeine b) Krzna
0 i e n e u
O d Zagrebu Varaždinu Zagrebu Varaždinu
od do od do od đo od do
fr. ne. fr. ne. fr. nž fr. n5. fr. n5 fr. n6. fr. nž. fr. n6.
Jelena komad 10 — 20 — — — — — — — — — — — — —
Srne komad 7 — 12 60 1 — — 40 — 60
Zeca komad 1 — 1 40 10 — 30 — 15 — 20
Gnjetela komad 2 50 3 50 2 50 3 50 — — — — — — — —
Jarebice komad 1 — 1 20 — -
Treke komad — 60 -70 — 50 — 60
Divlje svinje kilo — — — — -— — -— -— — — — — —
Divlje patke komad — 60 — 80 — 60 — 80 — — — — — — — —
Šljuke komad — 50 — 60
Kunića komad — — — — — — -— — 10 — 25 — 10 — 15
Kune komad — — — -— -— — — — 10 — 3 — 6 —
Vuka komad -— — -— -— — 3 — 8 — 3 — 6 —
Lisice komad — — — — — — — -2 — 4 — 1 50 3 —
Jazavca komad -— — -— — ~ — — 50 1 — 1 — 1 50
Medveđa komad — -10 — 60 -18 -30 —
Vidre komad — — — — — — — — 6 — 12 — 3 — 9 —
Tvorca komad — — — — — — ~ — 3 — 6 — 2 — 4 —
Maeka divlj. komad — — — — — — 1 50 3 1 40 1 0